Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus3530.01.20237

13385-2020 (01 02 00, 01 01 00)

Turun työllisyyden kuntakokeilun jatko ja määräaikaiset virat 31.12.2024 saakka

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyy työllisyyden edistämisen kuntakokeilun jatkumisen vuoden 2024 loppuun. Lisäksi kaupunginhallitukselle esitetään perustettavaksi työllisyyden kuntakokeilun edellyttämät määräaikaiset virat siihen siirtyvälle kaupungin henkilöstölle ja esitetään jo olemassa olevien kuntakokeilun virkojen keston jatkamista kokeiluajan loppuun saakka.

Kh § 35

Työllisyyden palvelukokonaisuus, työllisyysjohtaja Riitta Uitto 19.1.2023:

Marinin hallitusohjelmaan kuuluvat työllisyyden edistämisen kuntakokeilut alkoivat 1.3.2021 ja ne ovat osa palvelurakenneuudistukseen tähtääviä toimenpiteitä eli kokeiluilla valmistaudutaan pysyvään muutokseen, jolla vahvistetaan kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä ja tuottajana. Palvelurakenneuudistuksen on määrä toteutua vuoden 2025 alussa, puhutaan TE-2024-uudistuksesta.

Kuntakokeilut perustuvat kokeilulakiin Työllisyyden kuntakokeiluja säätävän kokeilulain kestoa on jatkettu 31.12.2024 saakka. Kokeilualueen asiakkaita ovat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, joiden kotikunta on kokeilualueella ja jotka eivät täytä työttömyysturvalain 5 luvun 2 §:n 1 momentissa tai 6 §:n 1 momentissa säädettyjä ansiopäivärahan saamisen edellytyksiä; tai ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä. Kuntakokeilussa kuntien vastuulle siirtyy tämän asiakasryhmän osalta kokeilulaissa erikseen määritellyt tehtävät sekä kunnan työnjohdon alle tätä asiakasmäärää vastaava osuus TE-toimiston henkilöstöstä. Turku saa lisäksi käyttöönsä TE-toimiston työvoimapoliittisia työkaluja.

Kuntakokeiluun siirtyvä henkilöstö ja kaupungin kokeiluhenkilöstön tarvitsemat määräaikaiset virat​

Turun kokeiluun siirtyy TE-toimistosta asiakasmäärään, joka on noin 16​000 henkilöä, suhteutettuna laskennallinen henkilöstöresurssi 98,2 htv:ta. Te-taustaiset virkailijat työskentelevät Työllisyyspalveluiden tiloissa. Henkilöt sijoittuvat Työllisyyspalveluiden työnjohdon alle. He pysyvät hallinnollisesti TE-toimiston virkamiehinä kokeilun ajan, ja heidän hallinnollinen esimiehensä on TE-toimistotaustainen palvelupäällikkö. Hallinnollinen esimiesresurssi on laskennallisesti TE-toimiston htv-resurssissa. TE-toimistosta siirtyvien henkilöiden palkan maksaa valtio.

Työllisyyskokeilua varten on työllisyyden palvelukokonaisuuden organisaatiota kehitetty niin, että kokeiluun kuuluvat tehtävät on mahdollista hoitaa sujuvasti ja että TE-toimistosta siirtyvä henkilöstö sijoittuu luontevasti tekemään kokeilulain mukaisia tehtäviä.

Työllisyyskokeilussa käytetään julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain mukaisesti julkista valtaa, mikä edellyttää tekijöiltään virkasuhdetta. Kaupungin työllisyyspalveluhenkilöstö tekee osittain myös JTYP-lain mukaisia tehtäviä. Jotta tämä onnistuu, kaupungin työntekijöiden on oltava viranhaltijoita. Kaupunginhallituksen 01.02.2021 § 38 päätöksellä on perustettu kokeilun ajaksi määräaikaisia virkoja, joita tulisi jatkaa kuntakokeilun jatkumisen myötä 31.12.2024 saakka. Työllisyyspalveluiden asiakaspalveluhenkilöstö koostuu toimihenkilöistä, jotka siirtyvät kokeiluvirkoihin määräajaksi. Muutoksella ei ole nykyiseen työvoiman käyttöön lisäävää htv-vaikutusta.

Esitän, että kaupunginhallitus päättää jatkaa työllisyyden kuntakokeilua ja työllisyyskokeilun seuraavia määräaikaisia virkoja 31.12.2024 saakka:

​Kaupunginhallitukselle esitetään lisäksi perustettavan yllä lueteltujen määräaikaisten virkojen lisäksi kuusi uutta määräaikaista virkaa.

Sote-uudistuksen myötä perustettuun hyvinvointialueeseen Varhaan siirtyi työllisyyspalveluista kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen ja tuottaminen. Tällä on ollut vaikutusta myös työllisyyspalveluiden henkilöstökokonaisuuteen. Työllisyyspalvelut tekevät yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa asiakasohjauksessa ja samalla toiminnan ja palveluiden tuottamisen painopiste siirtyy lähemmäs työelämää ja työllistämisen edistämistä avoimille työmarkkinoille. Yhteistyö sekä koulutuksenjärjestäjien että yritysten kanssa ja toimiminen työelämän verkostoissa edellyttävät henkilöresursseja. Lisäksi kokeilussa on suuren ja heterogeenisen asiakaskunnan vuoksi haasteeksi osoittautunut asiakasneuvonta ja asiakasohjaus ja sen koordinointi esimerkiksi osaamisen kehittämisen palveluihin tai kuntouttaviin palveluihin.

Esitän perustettavaksi työllisyyden palvelukokonaisuuteen työllisyyden järjestäminen ja kehittäminen -yksikköön seuraavat uudet virat ajalle 1.2.2023 - 31.12.2024:

Lisäksi esitän, että perustettavat virat voidaan täyttää julkisella haulla ilman erillistä palkkaamislupaa.

Työllisyyspalveluiden vuoden 2023 talousarviossa on varauduttu sekä kokeiluvirkojen jatkamiseen että em. uusien virkojen perustamiseen kustannukset ja henkilötyövuodet huomioiden. Kuntouttavien palveluiden tuottamiseen liittyviä kokeiluvirkoja ei jatketa. Näitä ovat terveydenhoitaja, kuntoutusneuvoja ja uravalmentajat.

Henkilöstöpalvelut/Henkilöstöasioiden ohjaus, henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen 24.1.2023:

Työllisyyspalveluista saadun tiedon mukaan em. muutokset johtuvat mm. siitä, että henkilöstöä on siirtynyt Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen, mutta Turkuun on jäänyt hoidettavaksi kuntakokeiluun liittyviä, virkasuhdetta edellyttäviä tehtäviä. Tehtävien hoitamista ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa nykyisillä viroilla, vaan niiden tilalle on esitetty perustettavan edellä mainitut kuusi virkaa. Talousarvio on tehty 69 htv:n mukaan ja perustettavat virat ovat tämän puitteissa.​

Henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole esitykseen huomautettavaa palkkojen tai kelpoisuusehtojen määrittelyn suhteen.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää jatkaa työllisyyden kuntakokeilua ja työllisyyskokeilun seuraavia määräaikaisia virkoja 31.12.2024 saakka:

Samalla kaupunginhallitus perustaa työllisyyden palvelukokonaisuuteen, työllisyyden järjestäminen ja kehittäminen -yksikköön seuraavat uudet virat ajalle 1.2.2023 - 31.12.2024:

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että perustettavat virat voidaan täyttää julkisella haulla ilman erillistä palkkaamislupaa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.​

Jakelu

tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedTyöllisyys