Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus3730.01.20238

608-2023 (02 06 01)

Työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitus varaa vuosittain kaupungin talousarvioon työllisyysmäärärahan, jolla rahoitetaan kaupungin työllisyyden edistämistä kannustavin toimin. Työllisyysmäärärahan hallinnoinnista vastaa Turun kaupungin työllisyyspalvelut. Työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelmassa tehdään varauksia eri käyttökohteisiin. Alkaneelle vuodelle on varattu 8.200.000 €. Käyttösuunnitelma esitetään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma on luonteeltaan ohjeellinen. Lisäksi esitetään, että toimintavuoden aikana työllisyysjohtaja voi tarvittaessa päättää määrärahojen siirroista käyttökohteiden välillä työllisyysmäärärahan sisällä ja voi tarvittaessa päättää kaupungin omien työllisyydenhoidon palveluiden lisäksi työllistymistä edistävien ostopalveluiden hankkimisesta siten, että työllisyysmäärärahan nettosumma säilyy samana.

Kh § 37

Työllisyysjohtaja Riitta Uitto 19.1.2023:

Työllisyysmäärärahalla toteutetaan monia työllistymistä tukevia ja kannustavia sekä työllistymisedellytyksiä lisääviä palveluja turkulaisille työttömille. Palveluiden kohderyhmänä ovat työllisyyspalveluiden sekä työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat. Palveluiden tavoitteena on työllisyysvaikutusten lisääminen ja sen kautta työttömyydestä kaupungille aiheutuvien kustannusten, kuten työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen. Vuonna 2021 kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuusmeno oli 23,3 M €. Vuoden 2022 työmarkkinatukimaksu on ollut 21,6 M €. Vuoden 2023 menoarvio on 20 miljoonaa euroa. Arvio perustuu suunnitelmaan siitä, että työllisyysmäärärahalla katettavilla palveluilla pystytään alentamaan kunnan työmarkkinatukimaksuja.

Työllisyysmäärärahan nettosumma vuodelle 2023 on 8,2 miljoonaa euroa. Tuloina työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelmassa ovat tukityöllistämisen palkkatuet, joiden arvioidaan olevan yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Työllisyysmäärärahan bruttosumma vuodelle 2023 on 10,7 miljoonaa euroa.

Työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelmassa vuoden 2023 painopisteenä ovat työmarkkinatuen kuntaosuuden piiriin kuuluvien ja sinne liukumassa olevien työnhakijoiden, yli 12 kuukautta yhdenjaksoisesti työttömänä olleiden, sekä nuorten tukityöllistäminen sekä työmarkkinatuen piiriin kuuluvien työnhakijoiden työllistymisen tukeminen kaupungin yksiköihin, kolmannelle sektorille ja avoimille työmarkkinoille sekä ostopalvelut. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on siirtynyt Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle, joten sen rahoittaminen on poistunut kuntien vastuulta. Työllisyystoimilla edistetään myös kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu

Vuoden 2021 maaliskuussa käynnistyi työllisyyden kuntakokeilut. Kokeilut jatkuvat v. 2024 loppuun. Kokeiluihin ohjattiin kokeilualueilla kaikki ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat. Kokeilukunta vastaa henkilöasiakkaiden julkisten työvoimapalveluiden järjestämisestä kokeilulain mukaisesti

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Kokeilun aikana rakennetaan kokonaisvaltaista työllisyyden edistämisen mallia, jossa yhteen sovitetaan kaupungin laajaa palvelutarjontaa, verkostoja ja julkisia työvoimapalveluita lakisääteisine henkilöasiakaspalveluineen.

Kuntakokeilun asiakasmäärä on noin 16.000 henkilöä. Asiakasmäärän kasvu heijastuu palvelutarpeen kasvuna sekä mahdollisuutena ohjata työttömiä työnhakijoita koulutus- ja muihin työllisyyttä ja hyvinvointia edistäviin palveluihin. Taloudellinen tavoite on pienentää työmarkkinatuen kuntaosuutta ja kannustaa työttömiä työllistymään ja, tai siirtymään työllistymistä edistäviin palveluihin parantaakseen työllistymisen mahdollisuuksia. Työllisyyspalveluissa luodaan lisäksi kontakteja työnantajiin ja aktivoidaan käyttämään työnvälityksen palveluita. Vuonna 2022 käyttöön otettu ns. pohjoismainen uusi asiakaspalvelumalli, joka lakisääteisesti edellyttää työttömien nykyistä aktiivisempaa yhteydenpitoa työvoimapalveluihin sekä säännöllistä työnhakua. Toimenpiteillä on positiivinen vaikutus turkulaisten hyvinvointiin osana syrjäytymisen ehkäisyä, osallisuuden lisäämistä, sote-palveluiden tarpeen vähentämistä. Työllistyminen lisää myös verotuloja.

Tukityöllistäminen

Työllisyyden edistämisen ohella tukityöllistämisen tavoitteena on erityisesti kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuusmenojen vähentäminen ja työttömien työkyvyn sekä osaamisen ylläpitäminen. Tukityöllistetty henkilö poistuu työmarkkinatuen kuntaosuuden piiristä työssäolon ajaksi ja työllisyysehdon täytyttyä kokonaan tai reiluksi 2 vuodeksi.

Työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelmassa vuodelle 2023 on varattu 5,1 miljoonaa euroa nettomääräraha tukityöllistämiseen kaupungin eri yksiköihin ja edelleen sijoittamiseen muiden työnantajien palvelukseen. Tukityöllistämiseen tulee valtion korvausta arviolta noin 2,5 M€. Määrärahalla tavoitellaan yhteensä 1000 henkilön työllistämistä vuoden aikana. Määrärahaan käytetään työmarkkinatuen kuntaosuuden piiriin kuuluvien työnhakijoiden työllistämiseen, nuorten työnhakijoiden työllistämiseen, osatyökykyisten ja velvoitetyöllistettävien työllistämiseen. Määrärahasta voidaan rahoittaa myös työllisyyttä edistävää osaamisen kehittämistä, ostopalvelua, kuten asiakasohjausta ja työllistävien hankkeiden kuntaosuuksia.

Työllistämisen tuet yhdistyksille

Turun kaupungin työllisyyden Turku-lisää myönnetään turkulaisen työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla olevan pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen. Tuen tarkoituksena on lisätä tukityöllistettävän työelämätaitoja valmennuksen ja koulutuksen keinoin. Tuen vaikuttavuutta asiakkaan polkuun kohti avoimia työmarkkinoita on lisätty tarjoamalla ForeAmmatti-palvelun käyttö. Turun kaupungin työllisyyden korotettu Turku-lisä kohdistuu palkkauksen kustannuksiin, ja sitä myönnetään pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen työssäoloehdon täyttävälle ajalle. Korotettu Turku-lisä kattaa palkkauksen kustannukset siltä osin, kun valtion myöntämä palkkatuki ei niitä kata. Kolmannen sektorin työllisyyden Turku-lisien myöntämiseen on vuoden 2023 työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelmassa varattu 600.000 euroa.

​Nuorille työtä, palveluita ja kesäseteleitä

Turun kaupungin kesätyöseteli antaa nuorille mahdollisuuden ensimmäiseen työpaikkaan ja on tarkoitettu turkulaisille 15–18-vuotiaille nuorille. Kesätyöseteli on 320 euron arvoinen kertakorvaus työnantajalle, joka palkkaa setelin saaneen nuoren kesätöihin. Nuorten kesätyöseteleihin on alustavasti varattu 140.000 €. Nuorten yrittäjyyden edistämiseen, harkinnanvaraiseen työharjoitteluun ja rekry-lisään on varattu 150.000 €. Lisäksi on käyttöön otettu kausityöseteli sekä Nuorten digitaalisten työelämäntaitojen valmennus. Näillä toimilla tukityöllistämisen lisäksi innostetaan nuoria työntekoon ja estetään nuoria syrjäytymästä ja joutumasta pitkäaikaistyöttömyyden kovaan ytimeen. Tuemme 16–29-vuotiaita koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria löytämään oman polkunsa Vamos-yhteistyön avulla ja vahvistamme Ohjaamon osaamisen kehittämiseen liittyvää ohjausta ja monialaista ohjauspalvelua. Nuorten työllistämiseen ja tukiin varataan 800.000 €.

Ostopalvelut

Ostopalveluilla ja hankkeilla tehostetaan työllistymisen edistämistä. Työllisyyden edistämiseen liittyviä hankkeita kuluvana vuonna ovat mm. Nuorten digitalisten työelämäntaitojen valmennus ja Turun hankintojen avulla työllistämisen hankkeet. Ostopalveluilla hankitaan työnlöytäjäpalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta sekä vaikuttavuusperusteista työllistämispalvelua. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirryttyä Varhaan myös monialaisen tuen ja työkyvyn arvioinnin palvelut siirtyivät hyvinvointialueen järjestettäväksi. Siirtymävaiheessa kuluvana vuonna varaudumme kaupunkina mahdollisiin arviointipalveluiden saatavuusongelmiin hankkimalla työkyvyn selvittämiseen liittyviä työkyvyn arviointipalveluita pitkään työttömänä olleille asiakkaille. Ostopalveluihin varataan yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

Liite 1​Työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma käyttökohteittain vuodelle 2023

​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2023 työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelman edellä esitetyn sekä liitteen 1 mukaisesti.

​Työllisyysjohtaja valtuutetaan päättämään käyttösuunnitelman muuttamisesta tarvittaessa toimintavuoden aikana siten, että työllisyysjohtajan päätöksellä määrärahoja voidaan siirtää työllisyysmäärärahan sisällä käyttökohteiden välillä ja työllisyysjohtaja voi tarvittaessa päättää kaupungin omien työllisyydenhoidon palveluiden lisäksi työllistymistä edistävien ostopalveluiden hankkimisesta siten, että työllisyysmäärärahan nettosumma säilyy samana.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto
tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tiedRevisiotoimisto
tpvTyöllisyys
tiedVapaa-aika


Liitteet:

Kh § 37
Liite 1:Työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma käyttökohteittain vuodelle 2023