Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus3130.01.20233

14749-2022 (01 01 00)

Kahden terveystarkastajan viran perustaminen kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen perustetaan kaksi terveystarkastajan virkaa 1.3.2023 lukien

Kh § 31

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 20.12.2022:

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi on esittänyt, että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden ympäristöterveyden vastuualueelle perustetaan 1.3.2023 lukien kaksi terveystarkastajan virkaa, joiden tehtäväkohtainen palkka on 3.352,34 €/kk (TS/PR II, VL 3B) ja joiden kelpoisuusvaatimus on terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n 3 momentin ja elintarvikelain (23/2006) 35 §:n ja 88 §:n mukaisesti. Kaupunkiympäristöjohtaja on lisäksi esittänyt, että perustettavat virat saadaan täyttää julkisella haulla ilman erillistä lupamenettelyä.

Esityksessä on todettu, että ympäristöterveydessä työskentelee 13 terveystarkastajaa, jotka ovat jakautuneet kahteen yksikköön. Elintarvikevalvonnan yksikössä työskentelee tällä hetkellä 8 terveystarkastajaa (joista yksi osa-aikaisena) ja terveydensuojelun yksikössä 5 terveystarkastajaa, joiden lähijohtajina ja tiimiesimiehinä toimivat johtavat terveystarkastajat. Lisäksi vastuualueella työskentelee kaupungineläinlääkäri ja valvontaeläinlääkäri sekä eläinhoitolassa 2 eläintenhoitajaa ja eläinsuojeluvalvoja. Vastuualuetta johtaa ympäristöterveyspäällikkö, jonka varahenkilöinä johtavat terveystarkastajat toimivat.

Terveystarkastajien pääasiallisena tehtävänä ovat terveydensuojelu- ja elintarvikelainsäädäntöön liittyvät valvontatehtävät. Tämä sisältää niin erityyppisten elintarvikehuoneistojen kuin esimerkiksi asumisterveyden valvonnan eri kohteissa. Terveystarkastajien valvontatyöllä on merkittävä rooli erilaisten hygieniaan ja tartuntatauteihin liittyvien epidemioiden ennaltaehkäisyssä.

Esityksessä on myös todettu, että ympäristöterveyden henkilöresurssit ovat edelleen työmäärään nähden liian pienet, vaikka vastuualueelle on saatu viime vuosien aikana myös uusia terveystarkastajan virkoja. Nykyisillä resursseilla ei Turussa esimerkiksi saavuteta Valviran ja Ruokaviraston määrittelemiä valtakunnallisia tarkastustavoitteita. Lounais-Suomen aluehallintovirasto teki ympäristöterveyden vastuualueelle työsuojelutarkastuksen marraskuussa 2020. Työsuojelutarkastuksen perusteella Lounais-Suomen aluehallintovirasto antoi työnantajalle kehotuksen ryhtyä toimenpiteisiin haitallisten psykososiaalisten kuormitustekijöiden poistamiseksi tai niiden aiheuttaman vaaran välttämiseksi tai vähentämiseksi. Yksi kuormitustekijä vastuualueella on liian vähäiset henkilöresurssit.

Esityksen mukaan virkojen perustaminen on huomioitu osana kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmaa sekä huomioitu palvelukokonaisuuden HTV-luvussa ja talousarviossa. Virkojen perustamisesta aiheutuvat kustannusvaikutukset ovat vuositasolla 108.000 €.

Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole perusteita lausua toisin perustettavaksi esitettävien virkojen toiminnallisesta tarpeesta. Henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole muutoinkaan huomautettavaa palvelukokonaisuuden esitykseen. Aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden talousarvioon. Palvelukokonaisuuden tulee lisäksi huomioida asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä.

Liite 1Terveystarkastajan virkojen perustamislomake

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.​

Jakelu

tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat


Liitteet:

Kh § 31
Liite 1:Terveystarkastajan virkojen perustamislomake