Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus1716.01.20238

287-2023 (00 01 01, 00 00 01)

Turun kaupungin vaikuttajaryhmät uudessa Turussa

Tiivistelmä: -

Kh § 17

Kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa ja osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala 10.1.2023:

Kuntalain 22 § mukaan kunnan on pidettävä huolta siitä, että sen asukkailla ja palvelujen asiakkailla on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Yksi osallisuuden mahdollistaja ja muoto on vaikuttajaryhmätoiminta. Turun kaupungissa on viisi kaupunginhallituksen asettamaa vaikuttajaryhmää, jotka ovat lasten parlamentti, monikulttuurisuusneuvosto, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Lakisääteisiä näistä on nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto.

Vaikuttajaryhmien toiminta toteuttaa Turun kaupunkistrategiaa ja kolmea toimintalupausta, joihin kaikkiin sisältyy osallisuuden periaate: asukas- ja asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja suvaitsevaisuus sekä uudistuminen ja yhteistyö.

Vaikuttajaryhmät ovat osa Turun työtä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Toimintaa koordinoi ja kehittää konsernihallinnon hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -yksikkö.

Turun kaupungin vaikuttajaryhmien toimintaa ohjaa ryhmien yhteinen toimintasääntö (kh 31.5.2021 § 265). Yhteisellä toimintasäännöllä on lisätty ryhmien toiminnan tavoitteellisuutta, yhtenäistetty toimintaa ja selkeytetty jäsenten hakuprosessia. Säännössä määritellään ryhmien tavoitteet, tehtävät, jäsenten valinta ja kokouksien ja tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät asiat.

Toimintasääntö tulee päivittää vastaamaan muuttunutta tilannetta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirryttyä kunnalta hyvinvointialueelle. Toimintasäännön päivitys on tehty yhdessä vaikuttajaryhmien kanssa. Lisäksi on tarpeen toteuttaa muutoksia toiminnan käytännön järjestelyihin.

Muutokset toimintasääntöön:

Muutokset toiminnan käytännön järjestelyihin:

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirryttyä hyvinvointialueelle vanhus- ja vammaisneuvostojen esittelijät osoitetaan konsernihallinnosta. Esittelijöiden tehtäviä ovat aiemmin hoitaneet hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden toimihenkilöt. Vanhusneuvoston esittelijänä toimii jatkossa erityisasiantuntija (vakanssinumero 000934) hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä. Vammaisneuvoston esittelijänä toimii kevään 2023 ajan erityisasiantuntija (vakanssinumero 000934) ja syksystä 2023 alkaen esteettömyyskoordinaattori (vakanssinumero 607074) hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä. Konsernihallinnon yhteiset palvelut osoittavat vaikuttajaryhmille tekniset sihteerit.

Nuorisovaltuuston jäsenillä on jatkossa muiden vaikuttajaryhmien tapaan oikeus kokouspalkkioihin. Jäsenille ei ole tähän mennessä maksettu kokouspalkkioita nuorisovaltuuston kokouksista, mutta nuorisovaltuuston edustajat saavat lautakuntien kokouksista kokouspalkkiota 2/3 lautakunnan jäsenen palkkiosta.

Muut toimielimet kuuluvat hallintosäännön 178 §:n mukaiseen 3. palkkioluokkaan, jossa jäsenen palkkio on 105 euroa. Tähän palkkioluokkaan kuuluvat esimerkiksi vanhus- ja vammaisneuvostot. Nuorivaltuusto tulee rinnastaa palkkion osalta muihin neuvostoihin, joten se kuuluu kolmanteen palkkioluokkaan. Nuorisovaltuuston virallisesta kokouksesta maksetaan jatkossa lautakuntien tapaan kokouspalkkiota 2/3 palkkioluokan mukaisesta palkkiosta. Puheenjohtajan palkkio kokouksesta on kaksinkertainen. Kustannukset katetaan vaikuttajaryhmille varatusta määrärahasta. Hallintosäännön 187 §:n mukaan kaupunginhallitus voi harkintansa mukaan päättää, että tässä hallintosäännössä mainitsemattomasta luottamustoimen hoitamisesta maksettava palkkio määrätään jonkin 178 §:ssä mainitun palkkioluokan mukaan.

​Kaupunki jatkaa neuvotteluja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa vaikuttajaryhmien sujuvan yhteistyön varmistamiseksi mm. koskien tiedonvaihdon käytänteitä, mahdollisuuksia synkronoida vaikuttajaryhmien toimikaudet sekä järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja koulutuksia. Hyvinvointialueelle on nimetty oma nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja monikulttuurisuusneuvosto, joiden toiminta käynnistyy vuoden 2023 aikana. Turun kaupunki on pyydetysti nimennyt jäsenet näihin ryhmiin.

Liite 1​Turun kaupungin vaikuttajaryhmien toimintasääntö

Kansliapäällikkö Tuoma Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää:

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKonsernihallinto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
tiedMonikulttuurisuusneuvosto
tiedNuorisovaltuusto
tiedTurun kaupungin vanhusneuvosto
tiedTurun Lasten Parlamentti
tiedVammaisneuvosto


Liitteet:

Kh § 17
Liite 1:Turun kaupungin vaikuttajaryhmien toimintasääntö