Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus1216.01.20233

77-2023 (01 01 00)

Kulttuurijohtajan viran perustaminen

Tiivistelmä: -

Kh § 12

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen ja henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen 12.1.2023:

Turun kaupungin organisaatio on hyvinvointialueen muodostumisen myötä pienentynyt huomattavasti, ja jäljelle jääneen organisaation rakennetta on tarkoituksenmukaista madaltaa. Uuden Turun aloittaessa palvelut muodostuvat konsernihallinnon, kasvatuksen ja opetuksen, kaupunkiympäristön ja vapaa-ajan palvelukokonaisuuksista. Vuoden 2025 uuden valtuustokauden visiota muodostettaessa tulee vuosina 2023-2025 arvioitavaksi nykyisten palvelukokonaisuuksien muodostama organisaatiorakenne vastaamaan Uuden Turun organisaatiota.

Vapaa-aikapalvelut on muodostunut kulttuuri-, museo-, kirjasto- orkesteri-, nuoriso- sekä liikuntapalveluista ja tapahtumatoiminnoista. Uuden Turun myötä on katsottu tarkoituksenmukaiseksi erottaa toisistaan liikuntapalvelut yhdeksi kokonaisuudeksi ja kulttuuri- ja nuorisopalvelut toiseksi kokonaisuudeksi siten, että liikuntapalvelut toimii liikuntalautakunnan alaisena ja kulttuuri- ja nuorisopalvelut toimivat kulttuuri- ja nuorisolautakunnan alaisina.

Kulttuuripalveluiden kokonaisuuden johtamista varten tulisi perustaa kulttuurijohtajan virka. Uuden Turun organisaation rakentuessa kohti vuoden 2025 visiota ja Turun valmistautuessa vuoden 2029 merkkivuoteen on kulttuuri tärkeässä asemassa sekä kaupungin vetovoiman että kaupunkilaisten hyvinvoinnin kasvattamisessa. Kulttuurijohtajan tehtävä on kansliapäällikön alaisena viranhaltijana johtaa ja kehittää kaupungin tuottamia kulttuuripalveluita sekä edistää ja tukea kaupungissa harjoitettavaa muuta kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa sekä huolehtia toiminnan tuloksellisuudesta.

Kulttuurijohtaja vastaa toimialueensa johtamisesta siten, että valtuuston, kaupunginhallituksen ja lautakunnan sekä pormestarin asettamat tavoitteet saavutetaan. Kulttuurijohtaja sovittaa kulttuuripalvelut tarkoituksenmukaiseksi osaksi kaupungin palvelujen kokonaisuutta ja vastaa kaupungin oman kulttuurituotannon ja kaupungissa tuotettavien muiden kulttuuripalveluiden tarkoituksenmukaisesta yhteensovittamisesta vetovoiman ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Kulttuurijohtaja vastaa oman toimialueensa seudullisesta ja valtakunnallisesta yhteistyöstä sekä edunvalvonnasta.

Lautakuntarakenteen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että nuorisopalvelut toimii vuoteen 2025 asti kulttuurijohtajan alaisessa organisaatiossa omana palvelualueenaan ja, että vuoden 2025 visiota rakennettaessa tulee arvioitavaksi tarkempi palveluiden sijoittuminen kokonaisuuksiin.

Koska kyseessä on johtava virka, voidaan valitulle viranhaltijalle osoittaa muitakin kuin edellä mainittuja tehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa taikka antaa toimivaltaa hallintosäännössä.

Edellä mainitulla perusteella viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään 6.700 €/kk sekä kelpoisuusvaatimukseksi tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden hallinnon uudelleen järjestelyjen ollessa vielä kesken, nykyisen vapaa-aikajohtajan viran sijaisuusjärjestelyjä on jatkettu 31.5.2023 saakka kaupunginhallituksen päätöksellä 19.12.2022 § 520. Vapaa-aikajohtajan virka on tarkoituksenmukaista lakkauttaa Uuden Turun organisaation rakentumisen myötä. Erillinen esitys viran lakkauttamisesta tehdään kaupunginhallitukselle siinä vaiheessa, kun viran lakkauttaminen tulee ajankohtaiseksi.​

Liite 1​Esitys kulttuurijohtajan viran perustamisesta

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.2.2023 lukien Turun kaupunkiin ensimmäisenä sijoituspaikkana vapaa-ajan palvelukokonaisuus kulttuurijohtajan viran, jonka tehtäväkohtainen palkka on 6.700 €/kk ja jonka kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että virka voidaan täyttää julkisella haulla ilman erillistä palkkaamislupaa.

Vielä kaupunginhallitus päättää, että vapaa-aikajohtajan virka lakkautetaan 1.6.2023 lukien, jos kulttuurijohtajan virka on täytetty.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedVapaa-aika


Liitteet:

Kh § 12
Liite 1:Esitys kulttuurijohtajan viran perustamisesta