Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö1109.01.2023 

14746-2022 (01 01 00)

Tapahtuma- ja viestintäpäällikön toimen perustaminen ja kahden toimen lakkauttaminen

Viestintäjohtaja Saara Malila ja tapahtumajohtaja Antti Kirkkola 13.12.2022:

Kansliapäällikön linjauksen mukaisesti viestintä- ja markkinointipalveluissa vapautuneen viestintä- ja markkinointisuunnittelijan (000334) ja vetovoima- ja tapahtumavastuualueella 1.4.2023 vapautuvan markkinointipäällikön (000330) vakansseja ei täytetä, vaan näiden kahden vakanssi tilalle perustetaan uusi yhteinen vakanssi. Vapautuvan markkinointipäällikön tehtävänimike on vanhaa perua matkailusta, mutta toimen haltijan tehtävänkuva vetovoima- ja tapahtumavastuualueella on ollut pelkästään uusien tapahtumien edistämiseen sekä toteutuvien tapahtumien kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvä.

Uuden perustettavan vakanssin tehtävät jakautuvat kahden organisaation alueille suhteessa 50/50. Tehtävä sijoitetaan hallinnollisesti viestintä- ja markkinointipalveluihin mutta on työpanokseltaan puoliksi viestintä- ja markkinointipalveluiden ja vetovoima- ja tapahtumavastuualueen käytössä ja työnjohdollisesti puoliksi viestintäjohtajan ja tapahtumajohtajan työnjohdossa. Palkka- ja toimintamäärärahat varataan puoliksi kumpaankin yksikköön. Työvoiman käyttö vähenee yhdellä henkilötyövuodella ja lähes toisen vakanssin palkan määrällä.

Uuden perustettavan vakanssin tehtävänimikkeenä on tapahtuma- ja viestintäpäällikkö. Tehtävä on vaativuudeltaan ja rooliltaan päällikkötasoinen tehtävä ja tehtävänimikkeen tulee palvella molempia organisaatioita ja tehtäväkokonaisuuksia. Tapahtuma- ja viestintäpäällikkö toimii yhteistyössä niin kansallisten kuin kansainvälistenkin organisaatioiden johtotasoisten henkilöiden kanssa ja toimenkuvaan kuuluu myös erilaisia hankkeiden, toimeksiantojen ja prosessien koordinaatiotehtäviä. Tehtävän englannin kielinen tehtävänimike on Event and Communication Manager.

Tehtävä jakaantuu kahteen kokonaisuuteen, jotka tukevat toisiaan.

Tapahtumatoiminnan osalta tehtävänä on uusien suurtapahtumien edistämisen ja hakuprosessien tehtävät, joissa tapahtuma- ja viestintäpäällikkö toimii asiakasvastuullisesti erilaisten haku- ja edistämisprosessien tehtävissä, sopimusvalmisteluissa ja neuvotteluissa sekä osallistumalla erilaisten tapahtumien ja tapahtumaverkostojen kansallisiin ja kansainvälisiin tilaisuuksiin. Lisäksi hänellä on asiakasavastuu erikseen nimettyjen toistuvien suurtapahtumien kilpailukyvyn edistämisestä, yhteistyöstä sekä mahdollisista sopimusten valmisteluun, seurantaan ja tulosten arviointiin liittyvistä tehtävistä.

Viestinnän osalta hän vastaa suurtapahtumien haku- ja edistämisprosessien markkinointiviestinnästä sekä suurtapahtumien ja vetovoimahankkeiden viestinnän koordinoinnista, ohjauksesta sekä toteutuksesta yhdessä yhteistyöorganisaatioiden kanssa. Työn tavoitteena on toiminnan televisio- ja medianäkyvyyden optimointi, suurtapahtumien ja vetovoimahankkeiden suunnitelmallinen ja vaikuttava markkinointiviestintä, vetovoima- ja tapahtumasivustojen koordinointi, vuosikellojen kokoaminen, näkyvyyselementtien edistäminen sekä toiminnan sisäisen viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen.

Lisäksi muut molempien esimiesten osoittamat tehtävät.

Tehtävän onnistunut toteuttaminen edellyttää sekä viestintäjohtajan että tapahtumajohtajan aktiivista yhteistyötä ja kommunikointia.

Tehtävän vaativuus huomioiden kelpoisuusehtoina tulee olla tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

Työssä onnistuminen edellyttää hyvää äidinkielen ja englannin kielen osaamista, kykyä ja kokemusta asioida erilaisten organisaatioiden ja avainhenkilöiden kanssa, myyntihenkisyyttä, kykyä hallita useita samanaikaisia prosesseja ja tehtäviä, kykyä oppia ja omaksua uusia asioita ja soveltaa niitä työssään, hyvää ajanhallintataitoa sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Tehtävä on erittäin tärkeä, sillä uusilla ja nykyisillä suurtapahtumilla ja niitä tukevalla ammattimaisella markkinointiviestinnällä luodaan kasvua ja edistetään aluetaloudellisia- ja verotulovaikutuksia.

Vakanssin tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään henkilöstöpalveluiden konsultoinnin perusteella 3560,56 euroa.

Esitämme

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 20.12.2022:

​Viestintäjohtaja Saara Malila ja tapahtumajohtaja Antti Kirkkola ovat esittäneet, että konsernihallinnon yhteisiin palveluihin viestintä- ja markkinointipalveluihin perustetaan 1.1.2023 lukien tapahtuma- ja viestintäpäällikön toimi, jonka tehtäväkohtainen palkka on 3.560,56 €/kk (KVTES/01ASI040, VL 4A). Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole huomautettavaa perustettavaksi esitetyn toimen tehtäväkohtaisesta palkasta.

​Tapahtuma- ja viestintäpäällikön toimen kelpoisuusvaatimukseksi on esitetty tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus. Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole huomautettavaa esitettyyn kelpoisuusvaatimukseen.

​Lisäksi on esitetty lakkautettavaksi viestintä- ja markkinointisuunnittelijan toimi (000334) 1.1.2023 alkaen ja markkinointipäällikön toimi (000330) 1.4.2023 alkaen. On esitetty myös, että perustettava tapahtuma- ja viestintäpäällikön toimi saadaan täyttää ilman erillistä täyttölupaa.

​Esityksessä on todettu, että kansliapäällikön linjauksen mukaisesti viestintä- ja markkinointipalveluissa vapautuneen viestintä- ja markkinointisuunnittelijan (000334) ja vetovoima- ja tapahtumavastuualueella 1.4.2023 vapautuvan markkinointipäällikön (000330) toimia ei täytetä, vaan näiden kahden toimen tilalle perustetaan uusi toimi. Uuden perustettavan toimen tehtävät jakautuvat kahden organisaation alueille suhteessa 50/50. Tehtävä sijoitetaan hallinnollisesti viestintä- ja markkinointipalveluihin, mutta on työpanokseltaan puoliksi viestintä- ja markkinointipalveluiden ja vetovoima- ja tapahtumavastuualueen käytössä ja työnjohdollisesti puoliksi viestintäjohtajan ja tapahtumajohtajan työnjohdossa. Palkka- ja toimintamäärärahat varataan puoliksi kumpaankin yksikköön.

Esityksessä on todettu myös, että tapahtuma- ja viestintäpäällikkö toimii yhteistyössä niin kansallisten kuin kansainvälistenkin organisaatioiden johtotasoisten henkilöiden kanssa ja toimenkuvaan kuuluu myös erilaisia hankkeiden, toimeksiantojen ja prosessien koordinaatiotehtäviä. Tapahtumatoiminnan osalta tehtävänä on mm. uusien suurtapahtumien edistämisen ja hakuprosessien tehtävät, joissa tapahtuma- ja viestintäpäällikkö toimii asiakasvastuullisesti erilaisten haku- ja edistämisprosessien tehtävissä, sopimusvalmisteluissa ja neuvotteluissa sekä osallistumalla erilaisten tapahtumien ja tapahtumaverkostojen kansallisiin ja kansainvälisiin tilaisuuksiin. Viestinnän osalta hän vastaa mm. suurtapahtumien haku- ja edistämisprosessien markkinointiviestinnästä sekä suurtapahtumien ja vetovoimahankkeiden viestinnän koordinoinnista, ohjauksesta sekä toteutuksesta yhdessä yhteistyöorganisaatioiden kanssa.

Henkilöstöpäälliköltä saadun tiedon mukaan perustettava toimi sisältyy vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvioon. Esityksessä on todettu, että työvoiman käyttö vähenee yhdellä henkilötyövuodella ja palkkakustannukset vähenevät lähes toisen lakkautettavan toimen palkan määrällä.

Perustettavaksi esitetyn toimen toiminnallisen tarpeen osalta konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole perusteita lausua toisin esityksen kanssa. Toimen perustamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä talousarvioon ja lisäksi tulee ottaa huomioon asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä. ​

Liite 1​Esitys tapahtuma- ja viestintäpäällikön toimen perustamisesta

Hallintosäännön 78 §:n mukaan toimien perustamisesta päättää kansliapäällikkö.

​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​​Päätin, että:

​-​​​​​​ Turun kaupunkiin, ensimmäisenä sijoituspaikkana konsernihallinnon yhteisten palveluiden viestintä- ja markkinointipalvelut, perustetaan 1.1.2023 alkaen tapahtuma- ja viestintäpäällikön työsopimussuhteinen toimi, jonka tehtäväkohtainen palkka on 3.560,56 €/kk (KVTES/01ASI040, VL 4A) ja jonka kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus,

​-​​​​​​ viestintä- ja markkinointisuunnittelijan toimi (vak. nro 000334) lakkautetaan 1.1.2023 alkaen ja markkinointipäällikön toimi (vak. nro 000330) lakkautetaan 1.4.2023 alkaen ja, että

-​​​​​​ perustettava toimi saadaan täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 11
Liite 1:Esitys tapahtuma- ja viestintäpäällikön toimen perustamisesta