Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus409.01.20234

142-2023 (02 05 01)

Taiteen talon peruskorjaus- ja perustamishankkeen rahoitus vuonna 2023

Tiivistelmä: -

Kh § 4

Omistajaohjaus, konsernilakimies Pauliina Ahlas 4.1.2023:

Asian tausta ja aiemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 18.10.2021 § 241, että Rettigin tupakkatehtaan kiinteistö (853-2-2-6) rakennuksineen ja laitteineen ostetaan perustettavan yhtiön lukuun. Kiinteistökauppa toteutui joulukuussa 2021. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.12.2021 § 596 Kiinteistö Oy Rettigin tupakkatehdas -nimisen yhtiön perustamisesta, jonka tarkoituksena on omistaa Rettigin tilat. Yhtiön kaupparekisterin mukaisena nimenä on Kiinteistö Oy Turun Nunnankatu 4.

Kokouksessaan 7.12.2021 § 570 kaupunginhallitus päätti Rettigin kiinteistön operointiyhtiön Turun Taiteen talo Oy:n perustamisesta. Yhtiö on Turun kaupungin kokonaan omistama strateginen yleishyödyllinen yhtiö, jota ohjaa ja valvoo Turun kaupunginhallituksen konsernijaosto. Turun Taiteen talo Oy - Konstens Hus i Åbo Ab -yhtiön toimialana on edistää ja tukea Turun kaupungissa tapahtuvaa kulttuuritoimintaa, taiteen ja kulttuurin ammattilaisten työllisyyttä ja elinkeinoa sekä kehittää ja organisoida Taiteen talo –konseptia Turussa.

Turun Taiteen talo Oy on työstänyt Taiteen talokonseptia ja siihen liittyvää tilasuunnitelmaa yhdessä Kiinteistö Oy Turun Nunnankatu 4:n kanssa. Taiteen talo -konsepti on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen päätettäväksi vuoden 2023 kuluessa siten kuin kaupunginhallituksen päätöksessä 7.12.2021 § 570 on edellytetty.

Remonttien edistäminen ja rahoitus vuonna 2023

Konseptin ja tilasuunnitelman valmistelun yhteydessä on ilmennyt, että Kiinteistö Oy Turun Nunnakatu 4:llä oli mahdollisuus hakea Opetus- ja kulttuuriministeriön (jatkossa: OKM) investointitukea jo 2.1.2023 päättyneellä hakukierroksella. Tuki on hankkeen kannalta erittäin tarpeellinen, sillä sen turvin hankkeen edellyttämät muutostyöt voidaan käynnistää ripeämmin ja toteuttaa laajemmin kuin ilman investointitukea. Kiinteistö Oy Turun Nunnankatu 4 on näin ollen jättänyt 2.1.2023 OKM:lle investointiavustusta koskevan hakemuksen koskien vuoden 2023 aikana toteuttavia töitä. Näihin kuuluvat esteettömyyttä parantavat työt, lukitusratkaisujen edistäminen sekä ns. Palokuntarakennuksen tilojen vuokrattavuutta edistävät toiminnalliset muutostyöt. Hankkeen osien kokonaisarvo on 1.543.430 euroa, josta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on anottu 2.1.2023 päättyvällä hakukierroksella yhteensä 463.030 euron rahoitusta (30 %).

Yhtiön tulee toimittaa hakemuksen liitteeksi muutostöitä koskeva rahoituspäätös. Tässä tarkoituksessa yhtiön hallitus on 2.1.2023 päättänyt esittää Turun kaupungille 1.000.000 euron suuruista rahoitusta vuodelle 2023 suunniteltavien remonttien kustantamiseksi.

Rahoituksen taloudellinen vaikutus

Vuoden 2024 alusta lähtien Turun Taiteen Talo Oy maksaa vuokrasopimuksen mukaisesti vuokraa koko talon käyttämisestä, mukaan lukien tässä hankkeessa kunnostettavista kohteista. Vuokran suuruus tulee olemaan 98​857 €/kk. Hankkeella ei tule näin ollen olemaan vuokravaikutusta, vaan sillä edistetään Turun Taiteen Talo Oy:n käytössä olevien tilojen tarkoituksenmukaisuutta. Tällä menettelyllä varmistutaan myös siitä, että tuesta ja hankkeen kustannuksista ei jää hyötyä kiinteistöyhtiölle, vaan hyöty kohdistuu nimenomaan loppukäyttäjän tarpeisiin.

Liite 1​Investointiavustusta koskeva hakemus (salassa pidettävä, JulkL 24 §:n 1. mom. 20-kohta)

Liite 2​A-Insinöörit Oy, Tavoitehinta-arvio ja kustannuslaskennan yhteenveto (salassa pidettävä, JulkL 24 §:n 1. mom. 20-kohta)

Oheismateriaali 1​Kiinteistö Oy Turun Nunnankatu 4 hallituksen kokouksen 1/2023 pöytäkirja (salassa pidettävä, JulkL 24 §:n 1. mom. 20-kohta)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että Turun kaupunki rahoittaa Kiinteistö Oy Turun Nunnankatu 4 hallituksen esittämiä vuonna 2023 suoritettavia korjaustöitä yhteensä enintään 1.000.000 eurolla.​

Tämä päätös on ehdollinen ja sen nojalla myönnettävän rahoituksen edellytyksenä on, että Kiinteistö Oy Turun Nunnankatu 4 on hakenut esitystekstistä ilmeneviin korjaustöihin ja hankintoihin Opetus- ja kulttuuriministeriön investointitukea.​

Kiinteistö Oy Turun Nunnankatu 4:n tulee kerätä rahoituksen loppuosa muista lähteistä, esimerkiksi suunnitelmamuutoksin tai Turun Taiteen talo Oy:ltä.

Tämä päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.​

Arve ja Rantanen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Rantasen tilalla asian käsittelyyn osallistui Vähä-Heikkilä. Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Elo.​

Jakelu

aoKiinteistö Oy Turun Nunnankatu 4
tiedTurun Taiteen talo Oy, Konstens hus i Åbo Ab
tiedKonsernihallinto, omistajaohjaus
tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tiedKonsernihallinto, tilapalvelut, tilahallinta
tiedVapaa-aika


Liitteet:

Kh § 4
Liite 1:Investointiavustusta koskeva hakemus (salassa pidettävä, JulkL 24§:n 1. mom. 20-kohta)
Liite 2:A-Insinöörit Oy, Tavoitehinta-arvio ja kustannuslaskennan yhteenveto (salassa pidettävä, JulkL 24 §:n 1. mom. 20-kohta)