Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut 
Tilapalvelujohtaja205.01.2023 

8173-2022 (02 08 00)

Konsernihallinnon ensikertainen kalustaminen - Oikaisu päätökseen 4.1.2023 § 1

Hankepäällikkö Tommy Gustafsson, tila- ja turvallisuusasiantuntija Antti Suominen ja hankinta-asiantuntija Päivi Aaltonen​:

Asian tausta

Turun kaupungin vs. tilapalvelujohtaja on päättänyt 4.1.2023 § 1 konsernihallinnon työympäristön ensikertaisesta kalustamisesta. Päätöksen tekemisen jälkeen on selvinnyt, että päätökseen oli liitetty virheellisesti väärä laadunarviointi. Asia ei vaikuta toimittajan valintaan.

Hankinnan tausta

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut on pyytänyt avoimella hankintamenettelyllä tarjouksia Turun kaupungin konsernihallinnon toimeksiannosta konsernihallinnon työympäristön ensikertaisesta kalustamisesta (Yli-opistonkatu 27).

Hankintaa koskeva EU-hankintailmoitus lähetettiin julkaistavaksi HILMA-ilmoituskanavassa 21.10.2022 osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi, EU:n vi-rallisen lehden (EUVL) täydennysosassa (S-osa) sekä Tenders Electronic Dai-ly (TED) -tietokannassa. Tarjouspyyntö liitteineen lähetettiin julkaista-vaksi samana päivänä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/turku.

Hankinnasta esitettyihin kysymyksiin vastattiin Tarjouspalvelu.fi -portaalissa.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvattiin tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset sekä hankinnan kohde ja palvelulle ja tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset. Lisäksi tarjouspyynnössä kuvattiin pisteytettävät laatuvaatimukset. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että vaihtoehtoisia tarjouksia ja osatarjouksia ei hyväksytä.

Tarjous liitteineen tuli jättää suomen kielellä.

Kyseessä on käänteinen kilpailutus = "ranskalainen urakka", tarjousten arvonlisäverottoman hinnan tuli olla 590 000 €. Sopimus on määräaikainen ja kertaluonteinen. Sopimus päättyy, kun kalustus on tilauksen mukainen ja hyväksytysti toimitettu, asennettu ja vastaanottotarkastettu.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että hankinnasta tehdään kirjallinen tilaus valitun toimittajan kanssa.

Tarjoukset saatiin määräaikaan 1.12.2022 klo 11.00 mennessä seuraavilta toimittajilta: Isku Interior Oy, Martela Oyj, Modeo Oy ja Ofisea Oy:ltä.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1) tarjoajien soveltuvuuden arviointi, 2) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja 3) tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu ja valinta.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien edellytykset suoriutua hankinnan tuottamisesta. Tätä arvioitiin tarjouspyynnössä tarjoajille asetetuilla soveltuvuusvaatimuksilla.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia 84‒86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Kaikki tarjoajat ovat vakuuttaneet täyttävänsä tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjoukset tarkistettiin suhteessa niihin vaatimuksiin, joita tarjouspyynnössä edellytettiin.

Hankintalain 74 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran/palvelun/rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen pois tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen pois tarjouskilpailusta.

Arvioinnissa todettiin tarjousten täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu ja valinta

Tarjouspyynnössä valinnan perusteeksi ilmoitettiin, että annetuista tarjouksista valintaperusteena on laatu 100 %.

Parhaat kokonaispisteet tarjousten vertailussa sai Martela Oyj. Tarjousten vertailu esitetään erillisellä liitteellä (Liite 1).

Liite 1​Tarjousten vertailu

Vs. tilapalvelujohtaja Leevi Luoto:

Päätös​Päätän edellä esitetyin perustein, että konsernihallinnon työympäristön ensikertaisesta kalustamisen toimittajaksi valitaan Martela Oyj tarjotuilla hinnoilla sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin.

Hankintayksikköä sitovat sopimukset eivät synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävien kirjallisten sopimuksien allekirjoittamisella. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Leevi Luoto

vs. tilapalvelujohtaja

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä

Lisätietoja: hankinta-asiantuntija Päivi Aaltonen, puhelin 040 724 3725.

Jakelu

aoIsku Interior Oy
aoMartela Oyj
aoModeo Oy
aoOfisea Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX


Liitteet:

Ktilapa § 2
Liite 1:Tarjousten vertailu