Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus609.01.20236

133-2023 (02 06 04)

Konkurssipesän sovintosopimuksen hyväksyminen

Tiivistelmä: -

Kh § 6

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen ja kaupunginlakimies Petra Einiö 3.1.2023:

Bunker Terminals Oy:n konkurssi on aloitettu 12.11.2018. Turun kaupunki on valvonut konkurssissa Pansiontie 59 sijaitsevan kiinteistön (853-66-4-3) maanvuokrasaataviensa lisäksi ehdollisena mahdolliset pilaantuneen maaperän ja kiinteistön siivouskustannukset. Alkuperäinen ehdollinen valvonta on ollut 6,4 miljoonaa euroa sisältäen rakennusten purkukustannukset. Rakennukset ja kiinteistön irtain omaisuus on sittemmin lunastettu Turun kaupungin toimesta maanhankintapäällikkö Ilkka Uusi-Uolan päätöksellä 24.2.2020 § 17, jonka jälkeen Turun kaupunki on laskenut enimmäisvaatimuksensa määrän 4,5 miljoonaan euroon.

Kyseisellä kiinteistöllä on varastoitu polttonesteitä, muita öljytuotteita ja mahdollisesti myös muita nestemäisiä kemikaaleja useiden kymmenien vuosien ajan. Varastointi on tehty isoissa maanpäällisissä säiliöissä, joita on alueella jäljellä 13 kpl. Säiliöiden lisäksi alueella on purku- ja lastauspaikkoja, pumppaamoja, siirtoputkistoja sekä toimintaan liittyviä rakennuksia. Ilmakuvatarkastelun perusteella vanhimmat öljysäiliöt alueella ovat ajalta ennen vuotta 1939. Vuoden 1958 ja 1973 ilmakuvissa alue on jo rakentunut lähes nykyiselleen. Bunker Terminals Oy on tullut kiinteistön maanvuokralaiseksi 19.7.2010 ja maanvuokrasopimus on uusittu vuonna 2015.

Konkurssipesänhoitaja Janne Saarnilehto on ilmoittanut Turun kaupungille 11.10.2022, ettei se tule hyväksymään kaupungin vaatimuksia sellaisenaan ja että se tulee viemään asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Saarnilehto on esittänyt hylkäämisen tueksi mm. alla olevat perustelut.

Vuonna 2020 tekemänsä ehdollisen valvonnan jälkeen Turun kaupunki on saanut tarkempaa tietoa maaperän puhdistamiskuluista ja laskenut edelleen ehdollista valvontaansa. Turun kaupunki on 28.10.2022 valvonut pilaantuneen maaperän puhdistamis- ja kiinteistön siivouskuluina yhteensä 87.179,00 euroa, joka on muodostunut seuraavasti:

Saarnilehto on 28.10.2022 lähetetyn valvonnan jälkeen edelleen vedonnut siihen, ettei Turun kaupungilla ole konkreettista näyttöä siitä, että juuri kyseinen toimija olisi vastuussa maaperän pilaantumisesta. Lisäksi säiliöiden puhdistamiskuluja ei voida Saarnilehdon mukaan huomioida, koska Turun kaupunki on lunastanut ko. irtaimen omaisuuden ja hyväksynyt kaupan kohteen siinä kunnossa kuin se on kaupantekohetkellä ollut. Saarnilehto olisi kuitenkin valmis hyväksymään Turun kaupungin vaatimuksista maaperän tutkimuksiin ja selvityksiin mennet kulut 8.273,14 euroa ja ehdottaa sovinnollista ratkaisua. Saarnilehto on toimittanut Turun kaupungille sovintosopimuksen 21.11.2022 (liite 1).

Ottaen huomioon kiinteistön historia ja sille tehdyt maaperän tutkimukset, on maaperän pilaajan osoittaminen äärimmäisen hankalaa. Saarnilehdon esittämien perustelujen valossa on mahdollista, ettei Turun kaupunki tulisi saamaan vaatimuksiaan läpi käräjäoikeudessa ja oikeudenkäynti aiheuttaisi Turun kaupungille saman verran tai jopa enemmän kustannuksia, mitä se mahdollisesti tulisi saamaan jako-osuutena konkurssipesän varoista. Saarnilehdon esittämän sovintosopimuksen hyväksyminen on siten Turun kaupungin edun mukaista.​

Kaupunginhallitus on asiassa toimivaltainen. Hallintosäännön 32 §:n 2 mom. 16-kohdan mukaan kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu sovinto- tai akordisopimuksesta päättäminen, ellei asiasta päättämistä ole annettu muun toimielimen tai viranhaltijan tehtäväksi. Kansliapäällikön toimivalta ko. asioiden osalta on rajattu hallintosäännön 40 §:n 1 mom. 2-kohdassa pääoman osalta 50.000 euroon.

Liite 1​Sovintosopimus​

Oheismateriaali 1​Turun kaupungin puhdistamis- ja siivouskulut

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää,

että liitteenä 1 oleva sovintosopimus hyväksytään ja

että maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi oikeutetaan allekirjoittamaan sovintosopimus.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoLexheinonen Asianajotoimisto Oy
tpvKaupunkiympäristö, kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus
tiedKaupunkiympäristö, kaupunkiympäristön aluerakennuttaminen
tiedKaupunkiympäristö, tonttipalvelut
tpvKonsernihallinto, lakipalvelut


Liitteet:

Kh § 6
Liite 1:Sovintosopimus