Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö1009.01.2023 

10650-2020 (02 05 01, 00 04 02, 10 03 02)

Yhteistyösopimus eräiden työllisyystoimintaa harjoittavien yhdistysten kanssa

Hallintokoordinaattori Heidi Elo 21.12.2022:

Kaupunginhallitus hyväksyi 6.10.2020 § 420 kumppanuussopimukset Varissuon Työ ja Toiminta VT ry:n ja Turun seudun TST ry:n kanssa yhdistysten toiminnan sekä jatkuvuuden turvaamiseksi. Kumppanuussopimusten taustalla oli kyseisten yhdistysten toiminnan erityisluonteesta aiheutunut avustussumman pieneneminen valtion työllistämishankkeiden rahoituksen ja kaupungin työllisyyspalvelukeskuksen avustusten päätyttyä samalla kun kaupunginhallituksen alaisten avustusten vuokrahuojennukset sisällytettiin osaksi toiminta-avustuksia.

Kumppanuussopimukset solmittiin vuosiksi 2020–2022 ja sopimussuhteet päättyvät 31.12.2022. Yhdistysten edustajien kanssa on käyty neuvotteluita uudesta kumppanuussopimuksesta ja sen sisällöstä. Neuvotteluiden pohjalta on laadittu liitteenä olevat sopimukset, joissa on kuvattu kaupungin ja yhdistysten välisen yhteistyön olennaiset ehdot. Sopimusten myötä Turun Seudun TST ry:lle myönnetään vuosittainen avustus määrältään 150.​000 euroa ja Varissuon Työ ja Toiminta ry:lle myönnetään vuosittainen avustus määrältään 90.​000 euroa vuosille 2023–2024 siten, että kaupungin tuki määräytyy kaupunginvaltuuston vahvistaman talousarvion mukaisesti.

Osapuolet sitoutuvat sopimuksessa asettamaan yhteisen ohjausryhmän, jonka tehtävä ja tarkoitus on paitsi seurata ja arvioida sopimuksessa tarkoitetun yhteistyön toteutumista ja kehittämistä myös asettaa toiminnan volyymia ja laatua koskevat mittarit. Tarkoituksen toteuttamiseksi Yhdistys sitoutuu käsittelemään ohjausryhmässä vuotuisen toimintasuunnitelmansa siltä osin, kun se koskee sopimuksessa tarkoitettua yhteistyötä sekä toimittamaan ohjausryhmän käsiteltäväksi seurannan edellyttämät toimintaraportit ja muut tarvittavat tiedot.

Kaupungin ja yhdistysten välisen yhteistyön keskeisinä elementteinä sopimusehtoihin on kirjattu Yhdistysten sitoutuminen

Sopimuksen myötä yhdistykset luovuttavat osan nykyisistä toimitiloistaan yhteiskäytettäviksi kaupungin Varaamo –järjestelmän kautta varattaviksi tiloiksi, joista yhdistysten vuokranmaksuvelvollisuus samalla päättyy.

Muilta osin työllistäminen ja työllisyyden edistäminen on huomioitu kaupunginhallituksen 11.10.2022 § 423 vahvistamien avustusperiaatteiden painopisteinä.

Kaupunginhallitus on 19.12.2022 § 524 kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanopäätöksessä päättänyt siirtää tietyt avustusmäärärahat vuoden 2023 alusta toimintansa aloittaneen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan määrärahoihin. Em. kaupunginhallituksen päätöksellä lautakunnan määrärahoihin ei ole, ainakaan tässä vaiheessa, päätetty siirtää laadittaviin yhteistyö- ym. sopimuksiin liittyviä avustusmäärärahoja. Näiden määrärahojen osalta päätösvalta ei siis ole siirtynyt lautakunnalla. Hallintosäännön 39 §:n 1 momentin 11 kohdan mukaan kansliapäällikkö tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole annettu muun toimielimen, pormestarin tai viranhaltijan tehtäväksi. Em. hallintosäännön määräyksen perusteella kansliapäällikön toimivallassa on päättää yhdistysten kanssa tehtävistä yhteistyö- ym. sopimuksista, joilla yhdistyksiä avustetaan.

Liite 1​Yhteistyösopimus Turun seudun TST ry

Liite 2​Yhteistyösopimus Varissuon Työ ja Toiminta VT ry

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin hyväksyä liitteenä 1 ja liitteenä 2 olevat yhteistyösopimukset työllisyystoimintaa toteuttavien yhdistysten kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisessä. Turun Seudun TST ry:lle maksetaan 150.000 euron ja Varissuon Työ ja Toiminta VT ry:lle 90.000 euron suuruista vuosittaista avustusta työttömyyden ehkäisevään ja työllisyyttä edistävään sekä yhteistyötä edistävään toimintaan yhteistyösopimuksen mukaisesti siten, että kaupungin tuki määräytyy kaupunginvaltuuston vahvistaman talousarvion mukaisesti.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoTurun Seudun TST ry
aoVarissuon Työ ja Toiminta VT ry
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, lakipalvelut
tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tiedTyöllisyys
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 10
Liite 1:Yhteistyösopimus Turun seudun TST ry
Liite 2:Yhteistyösopimus Varissuon Työ ja Toiminta VT ry