Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö909.01.2023 

15141-2022 (00 04 02, 02 05 01)

Yhteistyösopimus Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry 2023-2024

Hallintokoordinaattori Heidi Elo 21.12.2022:

Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry on kaupungin pitkäaikainen yhteistyötaho. Yhdistys ylläpitää Turun keskustassa, osoitteessa Ursininkatu 14 avointa ja esteetöntä, Happy House – kohtaamispaikkaa, jonka tarkoituksena on tarjota monipuolisia mahdollisuuksia osallistua ja kokea asioita helposti saavutettavassa ympäristössä. Kohtaamispaikassa järjestetyt tilaisuudet edistävät osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä samalla vähentävät yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Yhdistyksen edustajilta saatujen tietojen mukaan tilan käytölle ei ole ikä-, sukupuoli- tai diagnoosirajoja vaan toiminta-ajatuksena on toimia kohderyhmien ja jäsenyhdistysten kohtaamisten, toiminnan ja tapahtumien mahdollistajana.

Kaupunki on pyrkinyt ja pyrkii parantamaan kaupungissa toimivien yhdistysten kykyä järjestää asukastoimintaa tarjoamalla kokoontumis- ja harrastustiloja yhdistysten käyttöön. Sopimuksella Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry:n kanssa Happy House -kohtaamispaikka tulee vastavuoroisesti osaksi kaupungin Varaamo -järjestelmää ja näin yhdistyksen jäsenistöä laajempaan, myös kaupungin käyttöön.

Sopimusehtojen mukaan kaupunki tukee Yhdistyksen Happy Housen tilankäyttöä tällä sopimuksella 9.000 eurolla vuosittain vuosina 2023–2024 siten, että kaupungin tuki määräytyy kaupunginvaltuuston vahvistaman talousarvion mukaisesti.

Yhdistys puolestaan järjestää tavanomaisen perustoimintansa ohella informaatio- ja ohjaustilaisuuksia kaupungin palveluista, huolehtii osaltaan kaupungin ja yhdistyksen toimintojen vuorovaikutteisesta tiedotuksesta sekä mahdollistaa kaupungin Varaamo -palvelun käytön kaupungin toimijoille maksutta ja muille tahoille oman hinnastonsa mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 19.12.2022 § 524 kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion täytäntöönpanopäätöksessä päättänyt siirtää tietyt avustusmäärärahat vuoden 2023 alusta toimintansa aloittaneen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan määrärahoihin. Em. kaupunginhallituksen päätöksellä lautakunnan määrärahoihin ei ole, ainakaan tässä vaiheessa, päätetty siirtää laadittaviin yhteistyö- ym. sopimuksiin liittyviä avustusmäärärahoja. Näiden määrärahojen osalta päätösvalta ei siis ole siirtynyt lautakunnalla. Hallintosäännön 39 §:n 1 momentin 11 kohdan mukaan kansliapäällikkö tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole annettu muun toimielimen, pormestarin tai viranhaltijan tehtäväksi. Em. hallintosäännön määräyksen perusteella kansliapäällikön toimivallassa on päättää yhdistysten kanssa tehtävistä yhteistyö- ym. sopimuksista, joilla yhdistyksiä avustetaan.

Liite 1​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Yhteistyösopimus

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

PäätösPäätin hyväksyä liitteenä 1 olevan yhteistyösopimuksen Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry:n kanssa ja, että yhdistykselle myönnetään 9​.000 euron suuruinen vuosittainen avustus siten, että kaupungin tuki määräytyy kaupunginvaltuuston vahvistaman talousarvion mukaisesti.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoVarsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, lakipalvelut
tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 9
Liite 1:Yhteistyösopimus