Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja504.01.2023 

15232-2022 (01 02 01)

Rekrytointilisän maksaminen hankejohtajalle

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 2.1.2023:

Strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila on esittänyt, että hankejohtaja XXXXX (vak. nro 905348) maksetaan ajalla 1.1.2023–31.12.2023 rekrytointilisää, jonka suuruus on 200,00 €/kk.​

KVTES:n II luvun 15 §:n mukaan viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa rekrytointilisää, mikäli kunnan/kuntayhtymän asianomainen viranomainen harkitsee lisän suorittamisen perustelluksi. Rekrytointilisän maksamisperusteet ja voimassaolo tulee ilmetä viranhaltijan/työntekijän lisän myöntämistä koskevasta päätöksestä. KVTES:n soveltamisohjeen mukaan rekrytointilisän perusteluna voi olla mm. henkilöstön saatavuuteen liittyvät ongelmat.

Esityksessä on todettu, että hallintojohtajan päätöksellä 5.10.2021 § 34 hankejohtaja XXXXX on maksettu erillistä rekrytointilisää (200,00 €/kk), sillä määräaikaiseen palvelussuhteeseen palkatulta hankejohtajalta vaaditaan sellaista erityistä osaamista ja työkokemusta, jota työmarkkinoilta on löydettävissä vain hyvin rajoitetusti.​ Hankejohtajan määräaikainen palvelussuhde jatkuu ajalla 1.1.2023-31.12.2023 ja rekrytointilisän maksaminen hankejohtajan tehtävässä voidaan katsoa edelleen perustelluksi.​

Henkilöstöasioiden ohjaus -yksikön näkemyksen mukaan esitys on perusteltu ja rekrytointilisän maksamista hankejohtaja XXXXX voidaan jatkaa esitetyllä tavalla. Palkka-asioita koskevan delegointipäätöksen (28.12.2022 § 418) mukaan henkilöstöjohtaja päättää rekrytointilisistä konsernihallinnon osalta.

Palvelussuhdepäällikkö, henkilöstöjohtajan varahenkilö Tarja Kullanmäki:

Päätös​Päätin, että hankejohtaja XXXXX (vak. nro 905348) maksetaan KVTES:n II luvun 15 §:n mukaista rekrytointilisää, jonka suuruus on 200,00 €/kk hänen toimiessaan hankejohtajan tehtävässä ajalla 1.1.2023-31.12.2023. Rekrytointilisä on osa henkilön varsinaista palkkaa.

Tarja Kullanmäki

palvelussuhdepäällikkö

henkilöstöjohtajan varahenkilö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKaupunginhallitus
mtpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX