Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö104.01.2023 

12903-2022 (00 04 02)

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta sopiminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa

Henkilöstön kehittämispäällikkö Eija Kavanti ja lakimies Henna Saanakorpi 2.1.2023:

Asian tausta

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain, sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuoltolain 52 §:n muuttamisesta ehdotettiin muutettavaksi terveydenhuoltolakia, sosiaalihuoltolakia ja pääosin kumottua sosiaalihuoltolakia. Hallituksen esityksessä (HE 178/2022 vp) esitettiin muutettavaksi sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyvistä harjoitteluista suoritettavien korvauksien maksukäytäntöä. 1.1.2023 voimaantulleet terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muutokset mahdollistavat ammattikorkeakoulujen maksamista korvauksista luopumisen.

Ammattikorkeakoulut ovat aiemmin maksaneet sosiaali- ja terveydenhuollon tai varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden kanssa tekemiensä sopimusten perusteella korvausta opiskelijoiden harjoittelusta toimintayksiköille aiheutuviin kustannuksiin. Jatkossa korvauksia maksetaan valtion varoista laskennallisin perustein harjoittelua järjestäville sosiaali- ja terveyspalveluyksiköille. Korvauksen suuruudesta ja maksamisen perusteista sekä muista korvauksen hakemiseen ja maksamiseen liittyvistä menettelyistä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.​

Tavoitteena on, että hyvinvointialueiden, yhteistyöalueiden ja ammattikorkeakoulujen yhteistyöllä luodaan alueelliset yhteistyörakenteet, joissa huolehditaan sopimuspohjaisesti sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon ammattitaitoa edistävän harjoittelun edellytyksistä ja harjoittelupaikkojen saatavuudesta sekä siitä, että harjoittelu vastaa koulutukselle asetettuja tavoitteita. Lisäksi tavoitteena on, että sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille on riittävästi tarjolla harjoittelupaikkoja, opiskelijan saama ohjaus on laadukasta ja vastaa koulutukselle asetettuja tavoitteita.

Valtiolta saatavien korvausten edellytyksenä on, että toimintayksikkö kuten kunta, solmii ammattikorkeakoulun kanssa sopimuksen, jossa sovitaan muiden velvoitteiden ohella mm. harjoittelupaikkojen lukumääristä ja siitä, miten ne kohdentuvat sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin. Koulutuskorvausten perusteena on toimintayksikön ja ammattikorkeakoulun välinen sopimus koskien ammattitaitoa edistävää harjoittelua ja sen ohjausta toimintayksikössä.​

Irtisanotut sopimukset ja uuden sopimuksen neuvottelu

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy on irtisanonut 25.10.2022 Turun kaupungin ja Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n väliset sopimukset sosiaali- ja terveysalan koulutuksen opiskelijoiden ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta. Irtisanotut sopimukset ovat: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ja Turun kaupungin Lausteen perhetupa & Karhunaukion päiväkodin välinen sopimus, sopimus Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ja Turun kaupungin sosiaalilautakunnan välillä sosiaali- ja terveysalan koulutuksen harjoittelusta sekä Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ja Turun kaupungin opetuksen tukipalveluiden välinen sopimus.

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä on siirtynyt kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Sote-uudistuksesta johtuen kaupungilta poistuneen hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden kanssa sovitut sopimukset harjoittelusta sovitaan jatkossa hyvinvointialueiden ja ammattikorkeakoulujen kesken.

Turun kaupungilla on kuitenkin edelleen sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin kohdistuvia harjoittelupaikkamahdollisuuksia. Harjoittelujaksot kohdistuvat Turun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen sekä vapaa-ajan palvelukokonaisuuteen. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat suorittaa harjoittelujaksoja varhaiskasvatuksessa, liikunta- ja nuorisopalveluissa, sekä kouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyvä harjoittelu ja suoritettavan harjoittelun opintoviikkomäärä vaihtelevat suoritettavien tutkintojen ja opintosuunnitelmien mukaan. Harjoittelupaikkojen tarve vaihtelee lukukausittain.

Turun kaupunki ja Laurea-ammattikorkeakoulu Oy ovat neuvotelleet liitteessä 1 olevan sopimusluonnoksen. Liitteenä 1 olevan sopimuksen tarkoitus on toimia sopijapuolten välisenä kattosopimuksena, jossa sovitaan yhteisistä ehdoista, vastuista ja velvollisuuksista. Palvelukokonaisuudet ja niiden yksiköt tekevät tarvittaessa yksityiskohtaisemmat sopimukset (liite 2), joissa sovitaan tarkemmin yhteistyön sisällöstä.

Liite 1Turun kaupungin ja Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n sopimus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta ja ohjauksesta

Liite 2​Sopimusluonnos palvelukokonaisuuksien käyttöön​

Toimivalta

Turun kaupungin hallintosäännön 39 §:n 1 momentin 11 kohdan mukaan kansliapäällikön tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole annettu muun toimielimen, pormestarin tai viranhaltijan tehtäväksi.

​Päätettävänä oleva kokonaisuus koskee kaupunkitasolla koko kaupunkia, jonka vuoksi kansliapäälliköllä on yleistoimivaltansa nojalla toimivalta päättää asiasta, jota ei ole annettu muun toimielimen, pormestarin tai viranhaltijan tehtäväksi.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turun kaupunki solmii liitteessä 1 olevan sopimuksen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa. Lisäksi päätin valtuuttaa palvelukokonaisuuksien palvelujohtajat sopimaan tarvittaessa yksityiskohtaisemmista sopimuksista oman palvelukokonaisuuden osalta käyttäen liitteen 2 sopimusluonnosta sopimusneuvotteluissa.

Lisäksi päätin, että tämä päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaa.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedLaurea-ammattikorkeakoulu Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, lakipalvelut
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 1
Liite 1:Turun kaupungin ja Laurea-ammattikorkeakoulu Oy sopimus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta ja ohjauksesta
Liite 2:Sopimusluonnos palvelukokonaisuuksien käyttöön