VUOKRASOPIMUSLUONNOS            29.12.2022

 

1. Sopijapuolet

 

Vuokranantaja

xxx Oy

Osoite

Y-tunnus:

 

Vuokranantajan yhteyshenkilö sopimukseen liittyvissä asioissa:

xxx xxxxx

p. xxxxxxx

sähköposti:

 

Myöhemmin ”Vuokranantaja

 

Vuokralainen

Turun kaupunki, tilapalvelut

Käyntiosoite: Linnankatu 90, 20100 Turku

Postiosoite: PL 11, 20101 Turku

Y-tunnus: 0204819-8

 

Vuokralaisen yhteyshenkilö sopimukseen liittyvissä asioissa:

xxxx xxxxxx

p. xxxxxxx

 

Myöhemmin ”Vuokralainen

 

2. Sopimuksen peruste

 

Turun kaupunginhallitus xx.xx.202x § xx

 

3. Vuokrauksen kohde

 

Opetustiloja osoitteessa xxxxxxxx x, xxxxx Turku. Vuokrattavien tilojen yhteenlaskettu huoneistoala on yhteensä noin xxx m². Vuokrahinta ei ole pinta-alaperusteinen.

 

Liiteenä 1 on Pohjakuva vuokrattavista tiloista

 

4. Käyttötarkoitus

Tilat vuokrataan opetustiloiksi. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan käyttötarkoitusta.

 

Vuokranantaja vuokraa tilat täysin valmiina käyttöönotettavaksi. Vuokranantaja vastaa siitä että tilat täyttävät opetus- ja oppilashuollon tiloille tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset sekä viranomaismääräykset. Tilat luovutetaan käyttöönottovalmiina siten, että kaikki viranomaistarkastukset on hyväksytysti suoritettu.

 

Vuokralainen ei saa muuttaa vuokrattujen tilojen käyttötarkoitusta ilman Vuokranantajan kirjallista lupaa. Vuokranantajalle mahdollisesti tilojen käyttötarkoituksen muutoksesta aiheutuvat kustannukset tulevat täysimääräisesti Vuokralaisen maksettaviksi.

 

5. Vuokra-aika

 

Vuokra-aika alkaa viimeistään x.x.xxxx kun tilat on hyväksytysti viranomaistarkastettu ja tilojen hallinta on luovutettu Vuokralaiselle. Sopimus on voimassa määräaikaisena 10 vuotta xx.xx.xxxx asti.

 

Vuokralaisella on oikeus jatkaa vuokrasopimusta määräajan päätteeksi viidellä (5) vuodella, ilmoittamalla siitä yksipuoliseksi Vuokranantajalle kirjallisesti viimeistään yhdeksän (9) kk ennen määräajan päättymistä xx.xx.xxxx mennessä.

 

Mikäli Vuokralainen käyttää mahdollisuutensa optiokauteen, jatkuu sopimus tämän jälkeen toistaiseksi voimassa olevana irtisanomisajan ollessa molemmin puolin 12 kuukautta, ellei toinen osapuoli irtisano sopimusta viimeistään 12kk ennen viiden (5) vuoden optiokauden päättymistä.

 

6. Vuokran määrä

 

Tilojen vuokra on sopimuskauden alkaessa yhteensä xxxx eur/kk, alv 0 %. Vuokraan lisätään arvonlisävero.

 

Vuokralainen vastaa erikseen käyttämänsä sähkön ja veden kulutuksesta toteutuneiden kustannusten mukaan, joten kyseisten kulutusten tulee olla mitattavissa.

 

Vuokralainen vastaa kohteen sisäpuolisilta osin siivoukseen liittyvistä kustannuksista ja niiden hankkimisesta.

 

7. Arvonlisävero

 

Vuokranantaja on hakeutunut arvonlisäverolaissa tarkoitetulla tavalla kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi.

 

Vuokriin lisätään kulloinkin voimassaolevan verokannan mukainen arvonlisävero.

 

Vuokralainen sitoutuu harjoittamaan vuokratiloissa arvonlisäverolaissa tarkoitettua vähennykseen tai palautukseen oikeuttavaa toimintaa. Jos vuokratilojen käytössä tapahtuu vuokralaisesta johtuvasta syystä sellaisia muutoksia, joiden perusteella vuokranantaja joutuu suorittamaan tai palauttamaan arvonlisäveroa arvonlisäverolain tai muun lain taikka määräyksen nojalla, vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle suoritettavaa veroa ja veroon liittyviä kustannuksia vastaavan määrän laillisine korkoineen.

 

Vuokralainen sitoutuu ilmoittamaan viipymättä vuokranantajalle vuokrattujen tilojen käyttötarkoituksen muuttamisesta.

 

 

8. Vuokran maksu

 

Vuokranmaksukausi on yksi (1) kalenterikuukausi. Vuokranmaksuvelvoite alkaa, kun vuokrattavien tilojen hallinta on luovutettu Vuokralaiselle.

 

Kokonaisvuokra maksetaan kuukausittain etukäteen. Vuokran eräpäivä on kunkin kuukauden neljäs (5.) arkipäivä.

 

Laskuttaminen tapahtuu verkkolaskutuksena Turun kaupungin kulloisenkin    ohjeistuksen    mukaisesti. Ohjeistus löytyy osoitteesta    https://www.turku.fi/laskuttaminen.

 

Vuokranmaksun viivästyessä viivästyskorko on enintään korkolain 4 §:n 1 mom. mukainen.

 

Lasku-, toimitus- tai muita vastaavia lisiä ei hyväksytä.

 

9. Vuokran tarkistaminen

 

Vuokra sidotaan täysimääräisesti elinkustannusindeksiin (1951:10=100). Indeksitarkistus tehdään kerran vuodessa, jolloin kokonaisvuokra tarkistetaan vastaamaan perusindeksin ja tarkistusindeksin välillä tapahtunutta muutosta.

Perusindeksi on lokakuun 2024 elinkustannusindeksin pisteluku. Tarkistusindeksinä on kunkin vuoden lokakuun pisteluku. Tarkistettua vuokraa maksetaan tarkistusajankohtaa seuraavan tammikuun alusta lukien vuokranantajan kirjallisen ilmoituksen perusteella. Ensimmäinen vuokrantarkistus on tammikuussa vuonna 2025.

 

Mikäli elinkustannusindeksiä ei voida soveltaa tai sen laskeminen lopetetaan, sidotaan vuokra kuluttajahintaindeksiin tai vastaavaan indeksiin käyttäen perusindeksinä vuokra-ajan alkamishetkellä viimeisintä tiedossa olevaa elinkustannusindeksin pistelukua ja noudattaen soveltuvin osin vuokrantarkistuksen laskennassa edellä mainittuja periaatteita.

 

9.1 Muut vuokranlisäykset

 

Jos lainsäädännöllä tai julkishallinnon toimenpitein kohdistetaan uusi vero tai maksu vuokrasuhteeseen, voi vuokranantaja lisätä tästä aiheutuvat välittömät lisäkustannukset vuokralaiselta perittävän vuokran määrään.

 

Mikäli vuokrattavien tilojen käyttötarkoituksen mukaiselle toiminnalle asetetaan uusia viranomaismääräyksiä tai laatuvaatimuksia, vuokranantajalla on oikeus lisätä tällaisten vaatimusten täyttämisestä aiheutuvat kustannukset vuokralaiselta perittävän vuokran määrään. Kustannusten vaikutuksesta vuokraan sovitaan kuitenkin etukäteen erikseen.

 

10. Vakuus

Osapuolet ovat sopineet, että vuokralainen ei luovuta erillistä vakuutta vuokrasuhteesta aiheutuvien velvoitteidensa täyttämisestä.

 

 

11. Jälleenvuokraus ja alivuokraus

 

Vuokralaisella on oikeus alivuokrata ja/tai jälleenvuokrata vuokrakohteessa olevia tiloja. Vuokralaisen on tällöin huolehdittava, että kohteen käyttötarkoitus on tämän sopimuksen mukainen. Ali- tai jälleenvuokraukseksi ei kuitenkaan katsota saman Y-tunnuksen alla harjoitettavaa vuokralaisen eri toimintaa.

 

12. Vuokrasopimuksen siirto

 

Vuokralainen ei saa ilman Vuokranantajan kirjallista lupaa siirtää tämän Sopimuksen mukaista vuokraoikeuttaan kolmannelle osapuolelle. Vuokralaisella on kuitenkin oikeus liikkeen luovutuksen tai siihen rinnastettavan tilanteen yhteydessä siirtää vuokrasopimus vuokranantajaa kuulematta.

 

13. Käyttökustannukset, tilojen käyttö

 

Tilojen irtokalusteet ovat Vuokralaisen omaisuutta. Liitteessä 2 mainitut kiinteät kalusteet ja varusteet ovat pääsääntöisesti Vuokranantajan omistuksessa.

 

Vuokralainen vastaa toiminnassaan syntyneiden jätteiden poiskuljettamisesta vuokraamistaan tiloista kiinteistön jätepisteisiin. Vuokranantaja huolehtii kiinteistön jätteiden säilyttämisestä ja poiskuljettamisesta jätelain ja viranomaisten sen nojalla antamien määräysten edellyttämällä tavalla.

 

Vuokralainen vastaa siitä, että tämän vuokratiloissa harjoittama toiminta täyttää lakien, asetusten ja viranomaismääräysten säännökset ja että Vuokralaisella on toimintaansa varten tarvittavat luvat. Vuokranantaja vastaa siitä, että tilat ovat kunnoltaan, luvituksiltaan ja kiinteiltä toiminnoiltaan tämän sopimuksen mukaiset ja vastaavat opetustiloille määriteltyjä vaatimuksia.

 

Tupakointi vuokratiloissa on kielletty.

 

14. Vuokrakohteen hoito, ylläpito ja korjausrakentaminen

 

14.1 Kiinteistönhoito- ja ylläpitotyöt sekä korjausrakentaminen

 

Tässä sopimuksessa mainittuina kiinteistönhoito- ja ylläpitotöinä sekä korjausrakentamisena tarkoitetaan liitteessä 3 (vastuunjakotaulukko) mainittuja töitä sekä muita mahdollisia kiinteistöön ja rakennukseen liittyviä hoito-, ylläpito-, kunnossapito- ja peruskorjaustöitä.

 

Vuokranantaja vastaa kustannuksellaan kohteen isännöinnistä sekä rakennukseen liittyvistä hoito-, ylläpito-, kunnossapito- ja peruskorjaustöiden hankkimisesta ja kustannuksista liitteenä 3 olevan vastuunjakotaulukon mukaisesti.

 

Vuokranantajan vastuulla on ulkoalueilla mahdollisesti olevien vuokrakohdetta palvelevien rakennelmien huolto, ylläpito ja korjausrakentaminen.

 

Vuokranantaja sitoutuu hankkimaan vuokrakohteen kiinteistönhoitotehtävät tämän sopimuksen ja sen liitteiden ehtojen, kiinteistönhoitoalan yleisten sopimusehtojen (KP YSE 2007) ja yleisten laatuvaatimusten mukaisesti (KiinteistöRYL 2009, poislukien luku 2 Käyttäjäpalvelut,). Kiinteistönhoitotehtäviä hoidettaessa on noudatettava hyvää kiinteistönhoitotapaa.

 

Vuokranantaja vastaa kustannuksellaan vuokrattavan kohteen vaipan, rakenteiden sekä rakennuksiin liittyvien keittiö-, LVIAK- ja sähkölaitteistojen korjauksista, kunnossapidosta ja peruskorjauksista.

 

Sähköjärjestelmien toimivuus ja ylläpito kuuluu vuokranantajan vastuulle ja sähköjärjestelmien toimivuudessa noudatetaan ”S 2010 sähkönimikkeistö, laaja” -nimikkeistön mukaista järjestelmää.

 

Vuokranantaja vastaa tilojen paloturvallisuuden ylläpidosta ja korjauksista viranomaisten ja palovakuutusyhtiön edellyttämällä tavalla sekä mahdollisista uusista viranomaismääräyksistä ja niiden aiheuttamista kustannuksista.

 

Vuokrakohteesta tuleviin vika- ja hälytysilmoituksiin tulee reagoida viipymättä.

 

Mikäli viranomainen kohdistaa vuokralaiseen vuokrakohteen fyysisiä olosuhteita koskevia vaatimuksia, jotka koskevat vuokranantajan vastuulla olevia velvoitteita, vuokralaisen on ilmoitettava tästä tai tällaisen uhasta välittömästi vuokranantajalle, jolla on viipymättä velvollisuus ryhtyä korjaus- tai muihin toimenpiteisiin viranomaisten edellyttämällä tavalla.

 

14.2 Vuokrakohteen kunnolta vaadittava laatu

 

Vuokranantaja sitoutuu ylläpitämään vuokrakohteen ja sen käyttöä palvelevien muiden tilojen kunnon samalla tasolla kuin se on ollut vuokrakauden alkaessa koko vuokrakauden ajan. Vuokranantajan vastuulla on myös normaalista kulumisesta aiheutuvien korjaustöiden suorittaminen siten, että kohteen kunto säilyy samalla tasolla kuin se oli vuokrakauden alkaessa.

 

Kohteen sisäilmaston on täytettävä sisäilmastoluokan S3 mukaiset vaatimukset (liite 3).

 

14.3 Vuokralaisen velvollisuudet

 

Vuokralainen vastaa kohteeseen liittyvistä toiminnallisista käyttökustannuksista kuten vuokralaisen yksinomaisessa käytössä olevien tilojen sisäosien siivouspalveluista.

 

Vuokralainen vastaa hankkimiensa koneiden, kalusteiden ja laitteiden ylläpidosta ja huollosta sekä siitä, etteivät vuokralaisen tiloihin sijoittamat laitteet ja varusteet vahingoita huoneistoa.

 

Vuokralainen on velvollinen hoitamaan kohdetta huolellisesti ja huolehtimaan siitä, että kohteen käyttäjät noudattavat kohteen järjestysmääräyksiä ja muita kohteen käyttöön liittyviä määräyksiä sekä mitä muuten terveyden, siisteyden ja järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.

 

Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokranantajalle havaitsemistaan vioista ja puutteista.

 

14.4 Toimenpiteet vahingon- tai hengenvaaran aiheuttavien puutteiden johdosta

 

Sopijapuolet ovat velvollisia välittömästi ilmoittamaan toiselle osapuolelle kiinteistöllä havaitsemansa viat ja puutteet, jotka saattavat aiheuttaa haittaa tai vahingonvaaraa rakennukselle, sitä käyttäville tai siellä olevalle omaisuudelle. Vian havainneen sopijapuolen on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin kohteen käyttäjien turvallisuuden suojaamiseksi. Vuokranantajalla on velvollisuus ryhtyä korjaustöihin välittömästi edellä mainittujen vikojen tai puutteiden korjaamiseksi.

 

Mikäli vuokranantaja ei ryhdy korjaustöihin välittömästi, vuokralaisella on oikeus korjauttaa tai korjata itse havaitut virheet tai puutteet vuokranantajan kustannuksella ilmoitettuaan tästä ensin vuokranantajalle kirjallisesti.

 

14.5 Poikkeamien ja reklamaatioiden hoitaminen

 

Vuokralaisen tai käyttäjäasiakkaiden havaitsemat virheet tai poikkeamat ylläpidon ja korjausrakentamisen laadussa tulee Vuokranantajan korjata viivytyksettä ja oma-aloitteisesti.

 

Reklamaatioista ja poikkeamista ilmoitetaan Vuokranantajalle kirjallisesti tai sähköpostitse, ja Vuokranantaja kuittaa reklamaation vastaanotetuksi ja korjaa siinä mainitun virheen tai puutteen viipymättä. Mikäli Vuokralainen ei hyväksy tehtyjä toimenpiteitä, on Vuokranantajan viipymättä ryhdyttävä jatkotoimenpiteisiin virheen tai poikkeaman korjaamiseksi.

 

Mikäli Vuokranantaja ei ole korjannut reklamaation syytä viipymättä tai Vuokralainen ei hyväksy tehtyjä toimenpiteitä, on Vuokralaisella oikeus teettää reklamaatiossa mainitun virheen korjaamiseksi tarvittavat työt Vuokranantajan kustannuksella. Vuokralaisen on ilmoitettava Vuokranantajalle teettämisuhasta kirjallisesti, sekä annettava Vuokranantajalle kohtuullinen määräaika virheen korjaamiseksi. Mikäli virhe on merkittävä, Vuokralaisella on oikeus myös saada vuokranalennusta siltä osin, kuin kohdetta ei ole virheen johdosta voitu käyttää.

 

15. Vuokralaisen muutostyöt

 

Vuokralainen ei saa suorittaa muutos- tai parannustöitä ilman Vuokranantajan kirjallista lupaa.

 

Vuokrauksen kohteena oleviin tiloihin Vuokralaisen pyynnöstä tai tarpeesta Vuokranantajan toimesta mahdollisesti suoritettavat muutostyöt suoritetaan Vuokralaisen kustannuksella.

 

Mikäli muuta ei ole sovittu vuokralaisen tarpeesta myöhemmin toteutetut lisä- ja muutostyöt jäävät kiinteiltä osiltaan Vuokranantajan omaisuudeksi vuokra-ajan päätyttyä eikä Vuokralaisella ole oikeutta saada niistä korvausta. Jos Vuokralainen on asentanut tiloihin koneita tai laitteita, Vuokralaisen on vuokra-ajan päätyttyä Vuokranantajan pyynnöstä poistettava ne.

 

Vuokralaisella on oikeus kiinnittää rakennukseen mainoskilpiä saatuaan siihen tarvittavat viranomaisluvat. Vuokra-ajan päätyttyä Vuokralainen on velvollinen poistamaan asentamansa mainoslaitteet ja -valot viipymättä ja maksutta.

 

Laitteiden kiinnittämisessä on noudatettava Vuokranantajan ohjeita.

 

16. Vuokranantajan korjaus- ja muutostyöt sekä korjausrakentaminen

 

Vuokranantaja on oikeutettu teettämään vuokrasuhteen aikana vuokratiloissa tavanmukaisia korjaus- ja muutostöitä ilman, että vuokralainen saa korvausta siltä ajalta, mikä näihin töihin kuluu. Vuokranantaja saa tehdä korjauksia ja muutoksia vuokratuissa tiloissa ilmoitettuaan töistä etukäteen Vuokralaiselle kaksi (2) viikkoa ennen töihin ryhtymistä. Vuokranantajan on pyrittävä tavanmukaisten kunnossapitotöiden suorittamiseen ajankohtana, josta aiheutuu vähiten Vuokralaisen toiminnalle haittaa ja häiriötä. Kunnossapitotyöt on suoritettava yhteisesti sovittuna ajankohtana. Poikkeuksena ovat kiireellistä korjausta vaativat työt, joihin voidaan ryhtyä välittömästi. Olennaista haittaa huoneiston käytölle aiheuttavista korjauksista on ilmoitettava kuusi (6) kuukautta ennen töihin ryhtymistä.

 

Selkeyden vuoksi todettakoon, että Vuokranantajan on vältettävä teettämästä kunnossapito- ja korjaustöitä Ylioppilaskirjoitusten aikaan, ellei korjaus ole välttämätön ja kiireellistä korjausta vaativa.

 

Mikäli huoneiston käyttö estyy korjauksen johdosta, Vuokralaisella ei ole velvollisuutta maksaa vuokraa siltä ajalta ja niiltä osin, kuin huoneisto tai sen osa ei ole Vuokralaisen käytettävissä. Tämä ei kuitenkaan poista Vuokralaisen velvollisuutta maksaa vuokraa tilanteissa, joissa huoneiston käyttö korjauksen johdosta on aiheutunut Vuokralaisen oman virheellisen tai tämän Sopimuksen vastaisen käytön seurauksena.

 

Vuokrauksen kohteena oleviin tiloihin Vuokralaisen pyynnöstä Vuokranantajan toimesta mahdollisesti suoritettavat muutostyöt suoritetaan Vuokralaisen kustannuksella.

 

17. Vahingot

 

Sopijapuolella on oikeus saada vahingonkorvausta toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen siitä, onko sopimusvelvoite täytetty, on sopimusrikkomukseen vetoavan vastapuolella näyttövelvollisuus siitä, että sopimusvelvollisuus on täytetty.

 

Osapuolet ovat kuitenkin edellä tässä kohdassa 17 mainitusta poiketen sopineet, että Vuokranantaja ei vastaa mistään Vuokralaiselle aiheutuvista sellaisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kustannuksista tai kuluista tai vastaavista menoista, joita Vuokralaiselle aiheutuu toiminnan keskeytymisen johdosta Vuokralaisen oman toiminnan ja Vuokralaisen vastuulla olleiden seikkojen seurauksena. Vuokranantaja vastaa kuitenkin Vuokralaiselle aiheutuvista sellaisista toiminnan keskeytykseen liittyvistä välittömistä kustannuksista (esim. muuttokustannukset), jotka ovat seurausta siitä, että Vuokralaisen toiminta keskeytyy Vuokranantajasta johtuvan tai Vuokranantajan vastuulla olevan seikan seurauksena.

 

Jos sopimusrikkomus on seurausta osapuolen tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta, vastaa rikkonut osapuoli myös toisen osapuolen muista välillisistä ja epäsuorista vahingoista.

 

18. Vakuutukset

 

Vuokralainen vastaa toimintaansa liittyvistä omaisuus- ja vastuuriskeistä sekä vuokrakohteessa olevan omaisuutensa vakuuttamisesta.

 

Vuokranantaja vastaa kiinteistövakuutuksen sekä muiden omaan toimintaansa liittyvien vakuutusten ottamisesta.

 

19. Ilkivalta

Vuokranantaja vastaa rakennukseen kohdistuvasta ilkivallasta aiheutuneista kuluista siltä osin kuin näitä kustannuksia ei saada korvattua osapuolten ottamista vakuutuksista. Vuokralaisen hallinnassa olevissa sisätiloissa tapahtuneesta ilkivallasta vastaa Vuokralainen. Mikäli Vuokranantaja korjaa Vuokralaisen vastuulle kuuluvia ilkivallan jälkiä, on Vuokranantajan hyväksytettävä korjausten kustannukset Vuokralaisella etukäteen.

 

 

20. Tilat vuokrasuhteen päättyessä

 

Vuokrasuhteen päättyessä on Vuokralaisen luovutettava tilat Vuokranantajan hallintaan luonnollista kulumista lukuun ottamatta siinä kunnossa kuin ne olivat vuokrasuhteen alkaessa, ellei toisin sovita tai ole muutos- ja lisätöiden osalta toisin sovittu.

 

Vuokra-ajan alkaessa ja päättyessä pidetään tiloissa yhteinen katselmus, jotta tilojen kulumista voidaan arvioida ja sopia havaittujen puutteiden korjaamisesta. Katselmuksesta pidetään pöytäkirjaa. Vuokra-ajan päätyttyä mahdollisesti todetut sellaiset puutteellisuudet ja viat, jotka eivät johdu luonnollisesta kulumisesta, on Vuokralaisen korjattava.

 

Vuokranantaja on oikeutettu Vuokralaisen kustannuksella suorittamaan vaadittavat puhdistus- ja korjaustyöt, jotka ovat aiheutuneet tavanomaisen kulumisen ylittävien jälkien poistamisesta, mikäli Vuokralainen laiminlyö mainitut työsuoritukset.

 

21. Ympäristövastuut

 

Sopijapuolet sitoutuvat toiminnassaan noudattamaan voimassa olevia ympäristönsuojeluun liittyviä säännöksiä sekä toimimaan kiinteistönpidossa ja huoneistoa käyttäessään kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristön huomioon ottavalla tavalla.

 

22. Sopimuksen muuttaminen

 

Sopimusosapuolet voivat muuttaa tätä Sopimusta vain kirjallisesti, muut muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopimusosapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet sopimusosapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta.

 

23. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

 

Ellei sopimuksessa, näissä ehdoissa tai liitteissä ole muuta sovittu, sopimukseen sovelletaan ensisijaisesti lakia liikehuoneiston vuokrauksesta (LHVL 482/95) sen säännöksiä ja siitä annettuja muutoksia.

 

Tähän Sopimukseen sovellettava kieli on suomen kieli. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, ei kuitenkaan sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

 

Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ensi sijassa ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Sopimuksesta johtuva riita, jota ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluteitse, ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

 

25. Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys

 

Tähän Sopimukseen kuuluvat varsinaisen sopimuksen lisäksi seuraavat liitteet:

 

1. Pohjakuva

2. Kalusteluettelo

3. Vastuunjakotaulukko

4. Sisäilmaluokitus RT 07-10946

5. Tarjouspyyntö

6. Tarjous

 

Varsinaisen Sopimuksen lisäksi sopimussuhteessa noudatetaan myös liitteissä sovittua. Jos Sopimuksen ja sen liitteiden välillä on sisällöllistä ristiriitaa, noudatetaan sopimusasiakirjoja edellä mainitussa järjestyksessä.

 

26. Päiväys ja allekirjoitukset

 

Tätä vuokrasopimusta on tehty kaksi (2) yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

 

 

Turussa __.__.2023

 

 

TURUN KAUPUNKI,    xxxxxx Oy

tilapalvelut

 

 

___________________   ____________________

xxxx            

Tilapalvelujohtaja