Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö41828.12.2022 

15150-2022 (00 01 01)

Kansliapäällikölle hallintosäännöllä määritetyn palkka-asioita koskevan päätösvallan (hallintosääntö 85 §) delegoiminen muille viranhaltijoille 1.1.2023 lukien

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 22.12.2022:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.12.2022 § 250 Turun kaupungin uuden hallintosäännön. Uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2023 lukien.

Hallintosäännön 85 §:ssä on määritelty kansliapäällikön toimivalta eräissä palkkausta koskevissa asioissa. Hallintosäännön 108 §:n mukaan luvussa mainitulla viranhaltijalla on oikeus siirtää tässä luvussa mainittua toimivaltaa, ellei sitä ole nimenomaisesti kielletty. Kansliapäällikön toimivaltaa eräissä henkilöstöasioissa on tarkoituksenmukaista delegoida.

Palkkausta koskevista etuuksista päätettäessä on huomioitava, että päätettäessä tässä delegointipäätöksessä määritellyistä palkka-asioista, päätöksistä tulee tehdä hallintosäännön 134 §:n mukaisesti päätöspöytäkirjapäätös.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin siirtää hallintosäännön 85 §:ssä mainittua päätösvaltaani 1.1.2023 lukien seuraavasti:

Hallintojohtaja

• Hyväksyy työterveyshuollon toimintasuunnitelman sekä korvaushakemuksen työterveyshuollon kustannuksista​

• Päättää konsernihallinnon osalta KVTES:n, TS:n ja TTES:n soveltamisalalla kaupungin vahvistamien ohjeiden puitteissa

o​​ kertapalkkioista

o​​ tulospalkkioista

o​​ palvelussuhteen päättymisen jälkeen vapautuneen henkilökohtaisen lisän myöntämisestä viranhaltijalle/työntekijälle. Vapautuneet lisät voidaan käyttää viranhaltijoille/työntekijöille myönnettäviin uusiin henkilökohtaisiin lisiin tai aiemmin myönnettyjen lisien korotuksiin. Henkilökohtaisen lisän myöntämisen tulee perustua työsuorituksen arviointiin. Myönnettävän henkilökohtaisen lisän/lisien suuruus voi olla enintään yhtä suuri kuin palvelussuhteen päättymisen jälkeen vapautuneen henkilökohtaisen lisän määrä.

Työhyvinvointipäällikkö

• Hyväksyy muuhun kuin työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiseen työsuojelu- ja työhyvinvointikoulutukseen osallistujat ja päättää osallistujille em. koulutuksen ajalta maksettavista palkkaeduista ja käytettävissään olevien varojen puitteissa muista eduista

Henkilöstön kehittämispäällikkö

• Hyväksyy keskitettyyn henkilöstökoulutukseen, pääsopijajärjestöjen ylimpien päättävien elinten kokouksiin ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n suosituksen perusteella työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiseen ammattiyhdistyskoulutukseen osallistujat sekä päättää pääsopijajärjestöjen ylimpien päättävien elinten kokouksiin ja työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiseen ammattiyhdistyskoulutukseen osallistujille maksettavista palkkaeduista ja käytettävissä olevien varojen puitteissa em. koulutuksen ajalta Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n suosituksen perusteella maksettavista muista eduista.

Henkilöstöpalvelupäällikkö

• Päättää palveluaikaan perustuvista palkanosista

Hallintopäällikkö (vak. nro 409006) päättää kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuuden osalta

• Kielilisistä

• Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa OVTES:n soveltamisalalla opettajan hinnoittelutunnuksen ja hinnoittelutunnuksen perusteella maksettavan peruspalkan sekä ammatillisessa koulutuksessa opettajan hinnoittelutunnuksen muutoksen ja sen mukaisen peruspalkan.

• Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen viranhaltijoiden ja päätoimisten tuntiopettajien tehtäväkohtaisten palkkojen TVA-perusteisista tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisista, jotka tehdään asiasta hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti.

Palvelussuhteeseen ottava viranhaltija päättää kasvatuksen- ja opetuksen palvelukokonaisuudessa ammatillisen koulutuksen palvelualueella

• opettajan hinnoittelutunnuksesta ja sen mukaisesta peruspalkasta palvelussuhteeseen otettaessa

Mikäli päätäntävaltaa ei ole edellä delegoitu muulle viranhaltijalle, palvelukokonaisuuden johtajat päättävät palvelukokonaisuuksien osalta

• Kielilisistä, kertapalkkiosta, rekrytointilisästä, tulospalkkiosta sekä oppisopimus- ja muun opiskelijan ohjauksesta maksettavasta korvauksesta kaupungin vahvistamien ohjeiden puitteissa

• Tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimukseen perustuvasta perustuntipalkasta, työkokemuslisästä, henkilökohtaisesta lisästä ja työolosuhdelisästä €/tunti haitallisen olosuhteen kestoajalta.

• Henkilökohtaisen lisän maksamisen jatkamisesta henkilön siirtyessä toiseen, tehtäviltään samankaltaiseen virkaan/toimeen ko. palvelukokonaisuudessa, mikäli kriteerit, joiden perusteella lisä on myönnetty, ovat säilyneet samana.

• Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän tehtäväkohtaisen palkan korottamisesta enintään 5 % ja yhtäjaksoisesti enintään kuuden kuukauden ajaksi tehtävien vaativuuden muuttuessa määräaikaisesti.

• Tehtäväkohtaisen palkan määrittämisestä hoidettaessa sijaisuutta, avoimen vakanssin tehtäviä tai omien työtehtävien ohella toisen viranhaltijan/ työntekijän tehtäviä, mikäli korotuksen suuruus on enintään 5 %.

• Palvelussuhteen päätymisen jälkeen vapautuneen henkilökohtaisen lisän myöntämisestä viranhaltijalle/työntekijälle. Vapautuneet lisät voidaan käyttää viranhaltijoille/työntekijöille myönnettäviin uusiin henkilökohtaisiin lisiin tai aiemmin myönnettyjen lisien korotuksiin. Henkilökohtaisen lisän myöntämisen tulee perustua työsuorituksen arviointiin. Myönnettävän henkilökohtaisen lisän/lisien suuruus voi olla enintään yhtä suuri kuin palvelussuhteen päättymisen jälkeen vapautuneen henkilökohtaisen lisän määrä.

• Lääkärisopimuksen soveltamisalalla henkilökohtaisen lisän harkinnanvaraisen osan määrittelystä ja tarkistamisesta ja muiden kuin erikoistuvien lääkäreiden virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkahinnoittelukohdasta sekä hinnoittelukohdan edellyttämästä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta.

Mikäli toimivaltaa ei ole tällä päätöksellä delegoitu muulle viranhaltijalle, henkilöstöjohtaja

1) päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista, lukuun ottamatta palvelussuhteen päättymisen jälkeen vapautuneen henkilökohtaisen lisän myöntämistä viranhaltijalle / työntekijälle konsernihallinnossa,

2) toimii kaupungin palkka-asiamiehenä ja huolehtii kaupungin työnantajana käymästä lainsäädännön sekä virka- ja työehtosopimusten edellyttämästä paikallisesta neuvottelutoiminnasta, huolehtii koko kaupunkia koskevasta yhteistoiminnasta sekä hyväksyy henkilöstö- ja palkka-asioita koskevat paikalliset sopimukset ja yleisohjeet,

3) tekee esityksen erillisestä virka- ja työehtosopimuksesta Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle,

4) hyväksyy kunnallisen pääsopimuksen mukaiset paikalliset virka- ja työehtosopimukset, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n antaman valtuutuksen nojalla tehtävät erilliset virka- ja työehtosopimukset ja kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksen perusteella tehtävät paikalliset sopimukset sekä yhteistoiminta- ja työsuojeluasioiden organisointia koskevat yleisohjeet,

5) nimeää koko kaupungin työsuojelupäällikön, huolehtii työsuojeluorganisaation vahvistamisesta ja työsuojeluvaalien järjestämisestä sekä vahvistaa työsuojeluvaalien tulokset​,

6) päättää konsernihallinnon osalta kielilisistä, rekrytointilisästä sekä oppisopimus- tai muun opiskelijan ohjauksesta maksettavasta korvauksesta KVTES:n, TS:n ja TTES:n soveltamisalalla.

​Päätöksiä tehtäessä on noudatettava virka- ja työehtosopimuksiin sisältyvien määräysten lisäksi palkkaukseen liittyvistä asioista annettuja Turun kaupungin omia erillisiä ohjeita.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto
tpvKonsernihallinto, asianhallinta
tiedRevisiotoimisto
tiedVapaa-aika
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX