Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö41627.12.2022 

15143-2022 (02 08 00)

Sarastia Oy:n ja Suomen Kuntaperintä Oy:n sopimusten hyväksyminen

Kaupunginlakimies Petra Einiö 21.12.2022:

Turun kaupunki luovutti Talouspalvelukeskuksen toiminnot 22.8.2014 päivätyllä sopimuksella Kunnan Taitoa Oy:lle (nyk. Sarastia Oy). Samassa yhteydessä siirrettiin perinnän hoitaminen Kunnan Taitoa Oy:lle. Aluksi perintäpalvelua tuotettiin Turulle Kunnan Taitoa Oy:n ja Intrum Oy:n välisellä sopimuksella. 1.1.2017 alkaen perintäpalveluiden tuottamisesta on vastannut Sarastia Oy:n tytäryhtiö Suomen Kuntaperintä Oy (ent. Sarastia Kuntaperintä Oy ja Taitoa Kuntaperintä Oy). Tuolloin perinnän palvelunkuvaus liitteineen päätettiin ottaa osaksi Kunnan Taitoa Oy:n palvelusopimusta.

1.4.2019 KuntaPro Oy sulautui Kunnan Taitoa Oy:hyn ja yhtiön nimeksi vaihtui Sarastia Oy. Sarastia Oy on pyrkinyt fuusion jälkeen yhtenäistämään toimintojaan ja palvelusopimuksiaan. Sopimusneuvottelut käynnistyivät vuonna 2020 omistaja-asiakkaiden kanssa.

Suomen Kuntaperintä Oy:ssä on niin ikään tapahtunut omistajan- ja nimenvaihdoksia. Vuonna 2019 nimi vaihdettiin Sarastia Kuntaperintä Oy:ksi, ja kun Monetra Oy osti kolmasosan osakkeista vuonna 2020, nimeksi tuli Suomen Kuntaperintä Oy.

Liikkeenluovutuksen jälkeen on tapahtunut myös itse palvelusopimuksen sisältömuutoksia. Turun kaupungin kansliapäällikkö päätti 5.3.2021 § 41 ottaa myyntilasku- ja myyntireskontraprosessin kaupungin hoidettavaksi ja perustaa talouspalveluihin Myynnistä suoritukseen -yksikön. Myyntireskontran siirryttyä talouspalvelujen hoidettavaksi, ei Sarastia Oy ole ollut enää osallisena myyntilaskutus- ja perintäprosessissa. Tämän vuoksi on perintäsopimus tarpeen erottaa erilliseksi kahdenväliseksi sopimukseksi. Päätöksellä 10.10.2022 § 324 maksuliikenne päätettiin ottaa hoidettavaksi Turun kaupungin talouspalvelujen toimesta 1.1.2023 lähtien. Lisäksi hinnoittelurakennetta on muutettu kahteen otteeseen.

Sarastia Oy on ilmoittanut Turun kaupungille uudesta vuoden 2023 hinnastosta ja siihen liittyvästä vastuunjaosta 5.12.2022. Tähän liittyvät sopimusneuvottelut ovat edelleen kesken palkkahallinnon palvelujen osalta. Taloushallinnon palvelujen osalta vastuunjakomuutokset ja hinnantarkistukset ovat perusteltuja. Koska on tarkoituksenmukaista saada uusi sopimus muilta osin voimaan 1.1.2023, on Sarastia Oy:n kanssa päästy neuvottelutulokseen, jonka mukaan Turun kaupungin ja Sarastia Oy:n välillä noudatetaan palkkapalvelujen osalta 1.6.2021 voimaan tullutta vastuunjakoa ja hinnoittelurakennetta indeksikorotuksin, kunnes uusi palkkahallinnon vastuunjako hinnastoineen on saatu neuvoteltua loppuun.

Sarastia Oy:n ja Turun kaupungin välinen puitesopimusluonnos on päätöksen liitteinä 1 ja 2. Sarastia Oy:n sopimuksen osalta koko sopimus- ja hinnoittelurakenne muuttuvat ja ne ovat samanlaisia kaikille omistaja-asiakkaille. Hinnoittelurakenne saattaa vaikuttaa jossain määrin Turun kaupungilta perittävään kokonaishintaan. Hinnoittelurakenteen muutoksen yhteydessä Sarastia Oy on päivittänyt hintoja 5,3 %:n indeksikorotuksella inflaation aiheuttamien kulujen nousun seurauksena. Samalla on päivitetty arvioidut volyymit vastaamaan sote-uudistuksen jälkeisiä volyymeja. Volyymien määrän muutos ei vaikuta samassa suhteessa palvelujen hintaan, sillä määrätyt kiinteät kustannukset pysyvät samoina suoritemääristä huolimatta.

Suomen Kuntaperintä Oy:n sopimus on liitteenä 3 ja sopimuksen liitteet liitteenä 4. Suomen Kuntaperintä Oy:n uudella sopimuksella ei ole taloudellisia vaikutuksia. Liitteinä 1-4 olevat sopimukset tulisivat voimaan 1.1.2023 alkaen ja ne korvaisivat 22.8.2014 päivätyn liikkeenluovutussopimuksen. Näin ollen Sarastia Oy:n palvelusopimus liitteineen (sis. perinnän palvelunkuvauksen, liite 4.3.) tulisi päättymään 31.12.2022.

Esitän, että kansliapäällikkö hyväksyy liitteiden 1-4 mukaiset 1.1.2023 voimaan tulevat sopimukset, jotka korvaavat Turun kaupungin ja Sarastia Oy:n välille 22.8.2014 solmitun liikkeenluovutussopimuksen ja sen liitteenä olevan Turun kaupungin, Sarastia Oy:n sekä Suomen Kuntaperintä Oy:n välille solmitun perinnän palvelunkuvauksen.

Liite 1Puitesopimus ja julkiset liitteet

Liite 2Puitesopimuksen salassa pidettävät liitteet (salassa pidettävä: laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 20 kohta)

Liite 3Sopimus perinnän palveluista

Liite 4Sopimus perinnän palveluista, liitteet 1-4 (salassa pidettävä: laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 20 kohta)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin hyväksyä liitteiden 1-4 mukaiset sopimukset, jotka korvaavat Turun kaupungin ja Sarastia Oy:n välille 22.8.2014 solmitun liikkeenluovutussopimuksen ja Turun kaupungin, Sarastia Oy:n sekä Suomen Kuntaperintä Oy:n välille solmitun perinnän palvelunkuvauksen (liite 4.3) liitteineen. Sopimukset tulevat voimaan 1.1.2023.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto
tiedKonsernihallinto, lakipalvelut
tiedRevisiotoimisto
tiedTyöllisyys
tiedVapaa-aika


Liitteet:

Konha § 416
Liite 1:Puitesopimus ja julkiset liitteet
Liite 2:Puitesopimuksen salassa pidettävät liitteet (salassa pidettävä: laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 20 kohta)
Liite 3:Sopimus perinnän palveluista
Liite 4:Sopimus perinnän palveluista, liitteet 1-4 (salassa pidettävä: laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 20 kohta)