Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja34022.12.2022 

15170-2022 (01 00 01, 01 02 01)

OVTES:n osio G:n piiriin kuuluvien työntekijöiden ja viranhaltijoiden 1.10.2022 lukien toteutettavan paikallisen järjestelyerän jakamisen yleiset periaatteet kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuu

Palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 21.12.2022:

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2022–2025 mukaisesti OVTES:n osio G:n (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) soveltamisalalla on paikallisesti käytettävänä henkilökohtaisiin lisiin 1.10.2022 lukien järjestelyerä, jonka suuruus on 0,45 % OVTES:n osio G:n palkkasummasta.

​Paikallisen järjestelyerän käyttämisestä on neuvoteltu OVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 5 §:n 3 momentin mukaisesti pääsopijajärjestön edustajien kanssa. Järjestelyerän kohdentamisesta päästiin pääsopijajärjestön kanssa yhteiseen näkemykseen.

​Paikallinen järjestelyerä käytetään varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön (varhaiskasvatuksen opettajat ja varhaiskasvatuksen erityisopettajat) henkilökohtaisiin lisiin neuvottelupöytäkirjassa tarkemmin sovitulla tavalla. Henkilökohtaisten lisien jakamisen perusteena tulee olla henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi, jossa on käytetty liitteenä 2 olevaa Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointilomaketta (OVTES, osio G) järjestelyerä 1.10.2022

​Paikallisen järjestelyerän määrä lasketaan OVTES:n osio G sopimusalan syyskuun 2022 palkkasummasta siten kuin KT on 8.11.2022 ohjeistanut. Tieto käytettävissä olevan järjestelyerän määrästä on toimitettu pääluottamusmiehelle.

​Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus antaa yhdessä konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksikön kanssa täydentäviä ohjeita järjestelyerän täytäntöönpanoon liittyvistä periaatteista koskien henkilökohtaista lisää koskevien esitysten tekemistä.

​Kansliapäällikön 2.6.2021 § 98 tekemän delegointipäätöksen mukaisesti järjestelyerän käytöstä päättää henkilöstöjohtaja.

Liite 1​Neuvottelupöytäkirja 16.12.2022 OVTES 2022–2025 mukaisen 1.10.2022 lukien toteutettavan paikallisen järjestelyerän käyttöön liittyvistä yleisistä periaatteista ja perusteista

Liite 2Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointilomake (OVTES, osio G) järjestelyerä 1.10.2022

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​​Päätin OVTES:n osio G:n (varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö) soveltamisalan piiriin kuuluvien viranhaltijoiden / kuukausipalkkaisten työntekijöiden 1.10.2022 lukien toteutettavan yhteensä 0,45 %:n suuruisen paikallisen järjestelyerän käyttöön liittyvistä yleisistä periaatteista ja perusteista liitteenä olevaan neuvottelupöytäkirjan mukaisesti.​

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tpvKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
mtpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Khenkpa § 340
Liite 1:OVTES:n osio G:n piiriin kuuluvien työntekijöiden ja viranhaltijoiden 1.10.2022 lukien toteutettavan paikallisen
Liite 2:OVTES:n osio G:n piiriin kuuluvien työntekijöiden ja viranhaltijoiden 1.10.2022 lukien toteutettavan paikallisen