Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja33922.12.2022 

15165-2022 (01 02 00)

Turun ammatti-instituutin TVA:han liittyvät palkantarkistukset 1.10.2022 lukien

Palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 21.12.2022:

Turun ammatti-instituutissa vuonna 2019 käyttöön otetun tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän myötä sovittiin siitä, että järjestelmän yhteydessä käyttöönotetuista siirtymäkauden lisistä myöhemmin vapautuva summa käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella.

Siirtymäkauden lisistä vapautunut summa on esitetty käytettäväksi vaativuusluokkien TVA-osuuden korottamiseen 1.10.2022 lukien siten, että vaativuusluokan 2a TVA-osuus olisi 160 euroa, vaativuusluokan 2b TVA-osuus 260 euroa ja vaativuusluokan 3 TVA-osuus 360 euroa. Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa esityksen suhteen.

Liitteestä 1 käy ilmi vakanssin uusi tehtäväkohtainen palkka sekä tehtävien vaativuuden arvioinnin avulla määritelty TVA-osuus tehtäväkohtaisesta palkasta 1.10.2022 lukien.

​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 2.6.2021 § 98 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Liite 1Ammatti-instituutin OVTES:n piiriin kuuluvien opettajan ja opinto-ohjaajan virkojen sekä päätoimisten tuntiopettajien TVA-korotukset 1.10.2022 lukien (Tietosuojalain mukaan ei verkkojulkinen)

Liite 2Ammatti-instituutin OVTES:n piiriin kuuluvien opettajan ja opinto-ohjaajan virkojen sekä päätoimisten tuntiopettajien TVA-korotukset 1.10.2022 lukien

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin hyväksyä liitteen 1 mukaiset virkojen / päätoimisten tuntiopettajuuksien ja niiden haltijoiden palkantarkistukset tulemaan voimaan 1.10.2022 lukien.

Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tpvKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX


Liitteet:

Khenkpa § 339
Liite 1:Turun ammatti-instituutin TVA:han liittyvät palkantarkistukset 1.10.2022 lukien
Liite 2:Turun ammatti-instituutin TVA:han liittyvät palkantarkistukset 1.10.2022 lukien