Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallituksen konsernijaosto7319.09.20226
Kaupunginhallitus40226.09.202213

3082-2022 (00 00 01)

Kuntec Oy:n muuttaminen sidosyksiköksi

Tiivistelmä: -

Khkon § 73

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, kaupunginlakimies Pauliina Ahlas 15.9.2022:

Kuntec Oy on Turun kaupungin 100 % omistama yhtiö, joka tuottaa mm. maa- ja vesirakennustöitä, kadunrakentamistöitä, viherrakentamistöitä, liikunta- ja leikkipaikkarakentamistöiden sekä projektinjohtourakointia. Kuntec Oy on toiminut markkinaehtoisesti toimivana yhtiönä.

Kaupunginvaltuuston 14.2.2022 § 24 hyväksymässä Turun kaupungin omistajapolitiikassa vuosille 2022 – 2025 on kirjattu Kuntec Oy:n osalta yhtiökohtaiseksi linjaukseksi toimenpiteiden toteuttaminen yhtiön sidosyksikkömuotoisen toiminnan käynnistämiseksi. Omistajapolitiikassa on todettu lisäksi, että jatkossa yhtiön perusliikevaihto muodostuu tuotannollisen tehokkuuden ylläpitämiseksi kahdesta kaupungin ylläpitoalueesta ja mahdollisista erikseen perusteltavista erillistilauksista. Yhtiö on tarkoitus toimia samalla alansa kilpailtujen markkinoiden laatu- ja hintaverrokkina, jolta kaupunki voi lisäksi tehdä suorahankintoja mahdollisissa markkinahäiriötilanteissa tai muista perustelluista syistä.

Lisäksi omistajapolitiikassa todetaan, että kaupunki voi tarvittaessa myydä omistamiaan yhtiön osakkeita muille kunnille ja julkisille hankintayksiköille tarkoituksena tukea yhtiön sidosyksikkömuotoisen liiketoiminnan laajentamispyrkimyksiä, mutta yhtiön tulee säilyä kaupungin tytäryhtiönä.

Sidosyksiköstä säädetään julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016; jatkossa hankintalaki)15 §:ssä. Lainkohdan mukaan hankintalakia ei sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään. Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä. Lisäksi edellytyksenä on, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa ja että yksikkö harjoittaa enintään viiden prosentin ja enintään 500 000 euron osuuden liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Sidosyksikössä ei saa olla muiden kuin hankintayksiköiden pääomaa.

Kuntec Oy on omistajapolitiikan hyväksymistä koskevan päätöksen jälkeen ryhtynyt toimenpiteisiin sidosyksikköä koskevien edellytysten täyttämiseksi. Tämä on tarkoittanut mm. yhtiön ns. ulosmyynnin sopeuttamista hankintalain edellyttämiin rajoihin (5 % ja 500.000 euroa). Lisäksi yhtiö on neuvotellut kaupunkiympäristötoimialan kanssa uusista, toistaiseksi voimassa olevista sopimuksista, joista päätetään erikseen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Yhtiön yhtiöjärjestystä ehdotetaan muutettavaksi liitteessä 1 mainituin tavoin. Muutoksilla todetaan yhtiön sidosyksikköasema sekä hankintalain edellyttämä osakkaan määräysvalta yhtiössä. Yhtiön toimialaa päivitettäisiin vastaamaan tulevaa sidosyksikkötoimintaa. Mahdolliseen yhtiön osakaspohjan laajentumiseen varautuen yhtiöjärjestykseen ehdotetaan lisättäväksi lunastus- ja suostumuslausekkeet sekä muutettavaksi hallitukseen valittavien jäsenten määräksi enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Uusi hallituspaikka voitaisiin osoittaa yhtiön mahdolliselle uudelle osakkaalle tai uusille osakkaille.

Yhtiön sidosyksikköaseman toteava yhtiöjärjestyksen pykälä sisältää viittauksen sekä hankintalakiin että lakiin vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016; jatkossa erityisalojen hankintalaki). Erityisalojen hankintalakia koskevalla viittauksella varaudutaan siihen, että yhtiötä voidaan jatkossa tarvittaessa käyttää laajemmin Turku-konsernin sisällä hankintalain mukaisena sidosyksikkönä tai erityisalojen hankintalain mukaisena sidosyrityksenä.

Liite 1Kuntec Oy yhtiöjärjestys

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKonsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy Kuntec Oy:n yhtiöjärjestyksen liitteen 1 mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto esittää, että kaupunginhallitus valtuuttaa omistajaohjausjohtajan päättämään yhtiöjärjestyksen muutoksesta yhtiökokouksessa tai osakkeenomistajan kirjallisella päätöksellä, sekä hyväksymään yhtiöjärjestykseen tarpeelliset vähäiset tai tekniset muutokset.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 402

Liite 1Kuntec Oy yhtiöjärjestys

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus hyväksyy Kuntec Oy:n yhtiöjärjestyksen liitteen 1 mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa omistajaohjausjohtajan päättämään yhtiöjärjestyksen muutoksesta yhtiökokouksessa tai osakkeenomistajan kirjallisella päätöksellä, sekä hyväksymään yhtiöjärjestykseen tarpeelliset vähäiset tai tekniset muutokset.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoKuntec Oy
tpvKonsernihallinto, omistajaohjaus


Liitteet:

Khkon § 73
Liite 1:Kuntec Oy yhtiöjärjestys

Kh § 402
Liite 1:Kuntec Oy yhtiöjärjestys