Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö17016.05.2022 

7060-2021 (00 04 02, 02 02 00, 00 01 02)

Asukasbudjetti 2021-2023 äänestyksessä voittaneiden ehdotusten vahvistaminen

Kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa ja talouspäällikkö Juhani Pärtty 9.5.2022:

Turun kaupunginhallitus on päättänyt kaupungin osallistuvan budjetoinnin eli asukasbudjetin toteutuksesta 13.1.2020 § 6 sekä 7.6.2021 § 284. Kaupunginhallituksessa on päätetty mm. tavoitteista, vuosittaisesta aikataulusta, teemoituksesta sekä määrärahan jakautumisesta suuralueittain. Asukasbudjetin 2021 - 2023 teemaksi kaupunginhallitus päätti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen.

Kaupungin vuoden 2022 talousarvioon sisältyi pormestarin talousarviokirjaus, jonka mukaisesti asukasbudjetin summa nousi miljoonasta eurosta kolmeen miljoonaan euroon. Pormestaristo päätti, että asukasbudjetin summa jaetaan yhdeksän suuralueen sekä koko Turku -alueen kesken ja rahan jaossa jatketaan positiivisen diskriminaation mukaista painotusta.

Positiivisen diskriminaation alueille sekä koko Turku-kategoriaan kohdennetaan kuhunkin 330 000 euroa. Näitä alueita ovat Varissuo-Lauste, Nummi-Halinen, Runosmäki-Raunistula, Pansio-Jyrkkälä ja koko Turku. Muille suuralueet kohdennetaan kuhunkin 270 000 euroa. Näitä alueita ovat Hirvensalo-Kakskerta, Keskusta, Länsikeskus, Maaria-Paattinen ja Skanssi-Uittamo.

Asukasbudjetin ehdota-vaihe oli käynnissä asukasbudjetti.turku.fi -alustalle loka-joulukuussa 2021. Ehdotuksia tuli kaiken kaikkiaan 442, joista kriteerien mukaisia oli 290. Asukasbudjetin yhteiskehittämistilaisuudet toteutettiin kaikilla kymmenellä alueella tammi-maaliskuussa Teamsilla. Tämän jälkeen kaupungin asiantuntijat hinnoittelivat suunnitelmat.

Äänestä-vaiheessa 1. - 30.4.2022 saivat äänestää kaikki tänä vuonna 13-vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat turkulaiset. Kaikkiaan 5387 turkulaista äänesti haluamiaan suunnitelmia. Äänestää sai alueella ”Koko Turku” ja tämän lisäksi turkulainen saattoi valita asuinalueista yhden, jonka suunnitelmista halusi äänestää. Valitun alueen ei tarvinnut olla oma asuinalue. Äänestää sai niin montaa suunnitelmaa kuin kyseisen alueen määrärahaan mahtui. Eniten ääniä kaikista suunnitelmista sai Koko Turun Lasten liikunnan ihmemaa -toimintaa kesäkaudelle -suunnitelma. Aktiivisimpia äänestäjät olivat Hirvensalo-Kakskerrassa, keskustassa, Maaria-Paattisilla ja Nummi-Halisissa.

Eniten ääniä saaneiden ehdotusten läpikäynnissä oli huomioitava kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti, että määrärahaa jyvitetään ensin äänestyksen suosituimmalle listalla olevalle suunnitelmalle, sitten toiseksi suosituimmalle jne. Jos järjestyksessä seuraavana oleva suunnitelma ei enää mahdu jäljellä olevaan määrärahan piiriin, listalla liikutaan alaspäin, kunnes löytyy suunnitelma, joka vielä mahtuu jäljellä olevaan määrärahaan.

Vuoden 2022 Asukasbudjetin äänestysten perusteella eri suuralueilla toteutettavat ehdotukset on esitetty kootusti suuralueittain liitteessä 1.

Toimeenpanovaiheessa voittaneiden suunnitelmien koordinaatio- ja toimeenpanovastuu on kaupungilla. Tuotannossa voidaan tehdä yhteistyötä yhteisöjen, yritysten ja asukkaiden kanssa. Kansliapäällikkö velvoittaa palvelukokonaisuuksien johtajat toteuttamaan äänestyksessä voittaneet suunnitelmat, jotka toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Voittaneiden suunnitelmien toteuttamiseen vaadittavat määrärahat siirretään palvelukokonaisuuksille vuoden 2023 lopussa toteutuman perusteella ja seuranta tapahtuu vuosikellon mukaisesti. Käyttötalouden menot kirjataan tilastolliselle tilaukselle OMA11006 KH/Asukasbudjetointi. Investointikohteiden määrärahat on varattu investointiohjelman pääluokkaan asukasviihtyvyyttä parantavat hankkeet koontinimikkeelle osallistuva budjetointi. Investointimenot kirjataan tulosyksikölle 1604 KH/Infraomaisuus investointiprojekteittain.

Liite 1Toteutettavat ehdotukset suuralueittain

Vs. järjestämisjohtaja Minna Sartes:

Puollan esitystä.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

PäätösPäätin vahvistaa Asukasbudjetti 2021-2023 äänestystuloksen ja velvoittaa palvelukokonaisuudet toteuttamaan äänestyksen voittaneet suunnitelmat vuoden 2023 aikana. Suunnitelmia toteuttaville palvelukokonaisuuksille siirretään käyttötalouden määrärahat suunnitelmien toteuttamiseksi vuoden 2023 lopulla.

 

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedVapaa-aika
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 170
Liite 1:Toteutettavat ehdotukset suuralueittain