Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus50808.11.20217

379-2021 (02 05 01, 02 02 00, 00 01 05, 02 08 00)

Hirvensalon hiihtokeskus, tila- ja infrainvestoinnit vuodelle 2022

Tiivistelmä: -

Kh § 508

Toimitilapäällikkö Kirsi Eronen, palveluverkkojohtaja Minna Juselius, arkkitehti Mari Virtanen ja vastaava rakennuttaja Kaija Vento 22.10.2021:

Hirvensalon hiihtokeskuksen toimintaan liittyvät rakennukset ovat tilapalvelujen hallinnassa ja liikuntapalvelut on tilojen vuokralainen. Operaattorina hiihtokeskuksessa toimii Turun Slalomseura ry. Tästä järjestelystä päätettiin kaupunginhallituksessa 18.6.2018 § 254, kun se käsitteli aihetta Hirvensalon laskettelurinteen toiminnan kehittäminen. Aikaisemmin Slalomseura vastasi itse kaikista kuluista lukuun ottamatta maanvuokraa. Uusi järjestely suunniteltiin taloudellisten haasteiden vuoksi ja tavoitteena oli turvata toimintaa myös tulevaisuudessa.

Tila- ja infrainvestointitarpeet vuodelle 2022

Hirvensalon hiihtokeskuksen huoltorakennus on pois käytöstä ja korvattu tilapäisratkaisulla. Huoltorakennuksen uusiminen on tarpeellista ja siihen oli varauduttu pienten investointien listalla (alle 1 mil. euroa) vuonna 2021. Tällöin hankkeen kustannukseksi arvioitiin 530.000 euroa. Toimitilojen rakentaminen -yksikkö päivitti yhdessä liikuntapalvelujen ja operaattorin kanssa tilaohjelman ja tarkensi sisällöllisiä tarpeita. Perustamistapaselvitys ja -lausunto huomioiden huoltorakennuksen päivitetty kustannusarvio on 783.500 euroa (alv 0 %, indeksi 9/2021). Huoltorakennuksesta on laadittu hankekuvaus (liite 1).

Hankkeen lähtöselvityksen yhteydessä todettiin lisäksi järkeväksi toteuttaa huoltorakennus yhteisurakkana rinnevalaistuksen uusimisen kanssa, sillä hankkeet liittyivät läheisesti toisiinsa teknisten järjestelmien kautta. Rinnevalaistuksen uusimisesta on tehty erillinen hankekortti (liite 2). Kustannusarvio on hankekortin mukaan 330.000 euroa.

Yhteishankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 1 milj. euroa.

Yhteishanketta esitetään toteuttavaksi vuoden 2022 aikana. Tavoitteena on kahden erillisen hankkeen suunnittelun yhteensovitus ja toteutus yhteisurakkana hiihtokeskuksen toiminta-aikojen välissä. Suunnittelun tulee olla valmis tammikuun 2022 loppuun mennessä, jotta urakoitsijan hankinta toteutuu huhtikuun loppuun mennessä.

Huoltorakennuksen suunnittelijoiden hankinta ja suunnittelu tulee aloittaa heti, jotta yhteishanke saadaan toteutettua kesä- marraskuun aikana 2022. Huoltorakennuksen rinnevalaistussuunnitelmat yhteensovitetaan huoltorakennuksen suunnitelmien kanssa sekä huomioidaan Turun Slalomseuran omistuksessa oleva lumetusjärjestelmä rajapintana.

Nykyisen rakennuksen takana oleva sähköpääkeskus uusitaan ja tila keskukselle tulee olemaan uudessa huoltorakennuksessa. Rakennukseen tulee rinnekoneen huoltohalli, verstas, varasto, sosiaalitilat ja tekniset tilat. Rakennuksen perustaminen tehdään pehmeälle pohjalla ja edellyttää tukipaaluja. Huoltorakennuksen piha-alueen käsittely kuuluu urakkaan.

Uuden huoltorakennuksen toteutus edellyttää rakennuslupapäätöstä vähäisenä poikkeuksena kaavasta. Huoltorakennuksen rakentamiseen ja rinnevalaistuksen uusimiseen on aikaa 5-6 kk.

Hankkeen aikataulu on vaativa. Huoltorakennuksen suunnitteluvaatimus on tavanomainen rakennuksen osalta, mutta yhteensovittaminen rinnevalaistus –hankkeen kanssa edellyttää vaativaa suunnittelukokemusta.

Nykyisen huoltorakennuksen purkutyön hoitaa tilapalvelut ennen rakentamisen aloitusta. Rakennukselle on myönnetty purkulupa.

Liikuntapalvelut hakee avustusta hankkeelle. Valaistuksen uusimiselle on jo aiemmin haettu avustus ja avustus on myös sille myönnetty (n. 55.000 euroa). Tälle haetaan jatkoaikaa ja avustuksen siirtoa vuodelle 2022. Lisäksi on mahdollista hakea avustusta myös liikuntapaikkarakentamiseen aluehallintovirastolta. Luonnostason suunnitelmien ja päätösten hankkeesta tulisi olla valmiit ennen hakuajan päättymistä 31.12.2021 klo 16.15.

Vuokravaikutus liikuntapalveluille

Liikuntapalvelujen maksamat kustannukset nykytilanteessa ovat maanvuokra: n. 21.000 euroa/vuosi ja tilavuokrat kokonaisuudessaan n. 48.707 euroa/vuosi.

Esitetyn uudishankkeen myötä muodostuva sisäisen vuokran kustannus uudelle huoltorakennukselle on 5.267 euroa/kk, eli 63.198 euroa/vuosi (neliövuokra n. 24 euroa). Vuokramenot tilojen osalta tulevat nykytilanteeseen nähden näin ollen kaksinkertaistumaan.

Hiihtokeskuksen alueen pidemmän aikavälin kehittäminen

Kaupunginhallituksessa 2018 päätetyn linjauksen mukaisesti liikuntapalvelujen ja Slalomseuran välille on tehty käyttöoikeussopimukset niin tontin kuin tilojen osalta ja sopimukset ovat voimassa 31.5.2022 saakka. Liikuntapalvelut vastaa maa- ja tilavuokrista ja Slalomseura vastaa toiminnan operoinnin kustannuksista.

Tilapalvelut on pyytänyt liikuntalautakunnalta näkemystä olemassa olevien käyttöoikeussopimusten jatkoon. Liikuntalautakunta on käsitellyt asiaa 19.10.2021 ja esittänyt seuraavan näkemyksen:

”Nykyisen hiihtokeskuksen talviaikaisesta operoinnista vastaavan tahon (Turun Slalomseura ry) kanssa on keskusteltu kesällä 2022 päättyvän käyttöoikeussopimuksen jatkamisesta. Yhdistys on hiljattain tehnyt investointeja lumetuskalustoon taatakseen rinnetoiminnan laadukkaamman operoinnin. Investoinneilla pyritään parantamaan lumetuskaluston toimintavarmuutta ja tehokkuutta sekä rinneolosuhteiden muokkaamisen kustannustehokkuutta. Investointeja varten yhdistys on solminut rahoitussopimukset, joiden kesto on useita vuosia. Käyttöoikeussopimusta tulisi jatkaa nykyisen mallin mukaisesti vuoden 2025 kesään saakka, jotta hyvin alkanutta toimintojen kehittämistä voidaan jatkaa ja yhdistys voi hoitaa investointien kuolettamiset kohtuullisen ajan kuluessa. Kesän 2025 jälkeinen toimija voidaan kilpailuttaa avoimella tarjousmenettelyllä pidempiaikaisena yhteistyösopimuksena. Tarjousmenettely tulee valmistella huolella vuosien 2023-2024 aikana.”

Päätöksentekoprosessi

Tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeiden mukaan kustannusarviolta alle miljoonan euron hankkeista voidaan laatia tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheet yhdistävä hankekuvaus. Tilapalvelujohtaja hyväksyy hankekuvauksen.

Infrahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeiden mukaan alle miljoonan euron yksittäisestä perusinfrainvestointihankkeesta laaditaan hankekortti. Hankekortin laatii kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus / kaupunkirakentamisen vastuualue ja sen hyväksyy kaupunkiympäristöjohtaja päätöspöytäkirjalla.

Tila- ja infrahankkeiden päätöksentekotasosta poiketaan, koska hankkeet liitetään yhteen toteutukseen.

Koska hankkeella on vuokravaikutus liikuntapalveluille, tilapalvelut on pyytänyt liikuntalautakunnalta lausuntoa Hirvensalon hiihtokeskuksen yhteishankkeesta. Liikuntapalvelut on käsitellyt asiaa kokouksessaan 19.10.2021 ja se puoltaa osaltaan hankkeiden toteuttamista ja sitoutuu niistä syntyviin kustannuksiin. Lisäksi liikuntalautakunnan esityksessä todetaan esitetyt hankkeet ovat välttämättömiä toteuttaa jo pelkästään turvallisuuden parantamiseksi. Toteutuessaan hankkeet myös vakauttavat alueen jatkokehittämisen vapaa-aikapalveluita tarjoavaksi monipuoliseksi alueeksi. Rinnealueelle on jatkosuunnittelussa parhaillaan mm. kuntoportaat, frisbeegolfrata sekä rinnepyöräilytoiminta, jotka tulevat lisäämään alueen käyttöä merkittävästi ympäri vuoden. Lisäksi alueen vieressä sijaitseva monitoimikenttä- ja skeittialue on peruskorjattavana vuoden 2022 aikana.

Liite 1Hankekuvaus 4.10.2021 (Huoltorakennus)

Liite 2Hankekortti 4.10.2021 (Rinnevalaistuksen uusiminen)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoTurun Slalomseura ry
tpvKaupunkiympäristö
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut


Liitteet:

Kh § 508
Liite 1:Hankekuvaus 4.10.2021 (Huoltorakennus)
Liite 2:Hankekortti 4.10.2021 (Rinnevalaistuksen uusiminen)