Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus45605.10.20217

11655-2021 (12 00 00)

Periaatelinjaus Lauste - Skanssi alueen kouluverkkoratkaisusta

Tiivistelmä: -

Kh § 456

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen ja palveluverkkojohtaja Minna Juselius 30.9.2021

Tausta

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli kevään 2021 aikana aihetta ”Selvitys palveluverkkoratkaisujen mahdollisista vaikutuksista koulujen ja väestön eriytymisen vähentämiseen Itä-Turun alueella” neljässä kokouksessa ja teki päätöksen 23.6.2021 § 100. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että

Asian käsittelyvaiheet on esitelty oheismateriaalissa 1.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24.6.2021 § 337 ottaa käsittelyynsä kasvatus- ja opetuslautakunnan edellä kuvatun päätöksen.

Osana asian käsittelyä kaupunginhallitukselle tuodaan linjattavaksi esitys tavasta järjestellä Skanssi-Lauste alueen kouluverkkoa.

Karhunaukion koulun rakentaminen

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 18.9.2021:

Lausteen koulu on ollut käytössä vuodesta 1976 vuoteen 2019. Tällä hetkellä Lausteen koulu toimii väliaikaisissa tiloissa samassa osoitteessa. Sekä varsinainen että väistökoulu toimivat osoitteessa Raadinkatu 2. Nykyinen huonokuntoinen koulurakennus on tarkoitus purkaa.

Asian aiempi käsittely

Asian aiemmin käsittelyn yhteydessä on käyty keskustelua, pitäisikö Lausteelle

1) rakentaa uusi vanhan rakennuksen korvaava koulu

2) siirtää toiminnot kokonaan muualle, jolloin esille on nostettu lähinnä rakentuva Skanssin alue, mutta myös muutama muu vaihtoehto tai

3) rakentaa nykyistä pienempi koulu vuosiluokille 1-2 tai 1-4.

Asia on ollut kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston käsittelyssä 4.5.2021 (10634-2019). Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi Maaskolan Miikkolan kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti. Palautuksen perustelut olivat: "Valmistelussa otetaan huomioon, että Lausteen elinvoimaisuus tulee turvata omalla alakoulun yksiköllä ja siihen kuuluvilla palveluilla sekä samalla tulee pohtia uudelleen Skanssin monitoimitalon paikka ja laajuus. Samalla tulee tehdä selvitys siitä, että miten kauan Vasaramäen koulun Syreenikujan yksikössä voidaan koulutyötä jatkaa ja sitoa tämä kokonaisvaltaiseen suunnitelmaan koko alueen (Vaala, Lauste, Huhkola, Skanssi, Vasaramäki) kouluverkosta alakoulusta yläkouluun." Tämän linjauksen pohjalta esitetään myöhemmin ratkaisumallia, jossa voidaan tarjota tarpeelliset lähipalvelut alueelle ja muutenkin toteuttaa se tahtotila, jonka kaupunkikehitysjaosto palautuspäätökseensä kirjasi.

Tämän ja aiemman asian käsittelyn yhteydessä on tehty perusteellista selvittelytyötä ja esitetyt tosiasiat edelleen mittaluokaltaan pitävät paikkaansa, vaikka lukujen yksityiskohdat ovatkin muuttuneet noin kahden vuoden aikana.

Oheismateriaali 2: Asian aiempi käsittely kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostossa

Nykyinen tilanne

Lausteen ja Vasaramäen koulut muodostavat yhden oppilaaksiottoalueen, joka pääpiirteissään rajautuu Turku-Helsinki rautatiehen, Kaarinan rajaan, Uudenmaantiehen ja Kupittaan urheilukeskuksen alueeseen. Alueella sijaitsevat Vaalan, Lausteen, Huhkolan, Skanssin ja Vasaramäen asuinalueet sekä laaja teollisuusalue ja hautausmaa-alue. Postinumeroalue 20750 puolestaan käsittää moottoritien, rautatien ja Kaarinan rajan rajaaman alueen. Arkikielessä Lausteella tarkoitetaan usein myös Vaalan ja Huhkolan alueita asiaa enempää erittelemättä.

Skanssin alueella tarkoitetaan Uuden Helsingin moottoritien ja vanhan Helsingintien (110) rajaamaa aluetta, joka on pääasiassa kauppakeskuksen eteläpuoleisella peltoalueella. Skanssin alue on tällä hetkellä kaavoituksen ja rakentamisen painopistealueena Itäisen Turun alueella.

Lausteen koulu on vuosiluokkien 1-6 koulu ja sen oppilasmäärä on syksyllä 2021 250 ja määrä on ollut kasvava viime vuosien aikana.

Vasaramäen koulu on vuosiluokkien 1-9 koulu, alueensa lähikoulu ja samalla Lausteen koululaisten yläkoulu. Vasaramäen koulussa on vuosiluokilla 1-6 yhteensä 349 oppilasta ja vuosiluokilla 7-9 yhteensä 311 oppilasta. Yhteensä koulussa oppilaita on 660. Koulun oppilasmäärä on pysynyt vuosien ajan varsin vakaalla tasolla. Koulussa on liikunnan erikoisluokat painottuen erityisesti jalkapalloon. Edellä olevasta syistä johtuen koulussa on myös paljon eri puolilla kaupunki asuvia oppilaita ja ulkokuntalaisia erityisesti Kaarinasta. Tarpeellista on, että liikuntaluokkatoiminta voidaan ainakin pidemmällä aikajänteellä sijoittaa lähelle Kupittaan monipuolisia liikuntapaikkoja.

Alueen oppilaiden tärkein joukkoliikenneyhteys on linja 9 (Vaala-Lauste-Vasaramäki-Keskusta), joka kulkee oppilasalueen halki ja jota oppilaat käyttävät pääosin omaehtoisiin koulumatkoihin, koska viiden kilometrin maksuton koulumatkaetuus ei toteudu.

Lausteen koulurakennuksen kunto on heikko ja sitä ei kannata korjata. Nykyiset väistötilat ovat hyväkuntoiset, mutta ne tulee korvata 2020-luvulla pysyvällä rakennuksella. Vakavin puute on, ettei koulussa ole lainkaan sisäliikuntatiloja ja lisäksi koulu jouduttiin rakentamaan keskeiselle ulkoliikuntapaikalle, joten liikuntaolosuhteet ovat kaikkiaan kehnot.

Vasaramäen koulu toimii kahdessa koulurakennuksessa. Alakoulu toimii osoitteessa Lehmustie ja sen kunto on hyvä. Sen sijaan yläkoulu joutuu siirtymään ns. Kupittaan koulurakennuksen huonon kunnon vuoksi väistötiloihin lokakuussa 2021. Väistötiloissa voidaan koulun toimintaa hyvinkin jatkaa joitakin vuosia. Ns. Kupittaan koulurakennus on niin huonokuntoinen, ettei sen peruskorjaaminen ole enää perusteltua. Mikäli koko koulun toiminta päätetään siirtää lopulta muualle, voidaan koulu ja tontti luovuttaa kaupunkikehittämiskohteeksi.

Skanssiin oli tarkoitus rakentaa koulu vuodeksi 2011. Kuitenkin alueen kaavoitus ja rakentaminen ovat edenneet siinä määrin hitaasti, ettei koululle ole ollut todellista tarvetta. Alakouluikäisiä asuu Skanssin alueella vuoden 2020 lopussa vain 26, mutta määrä on kasvava.

Esitys Karhunaukion koulun rakentamiseksi

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus esittää, että alueelle tulee rakentaa uusi koulu, jonka tarkoituksena on:

1) korvata nykyinen Lausteen koulu, jossa on noin 250 oppilasta.

2) korvata Vasaramäen yläkoulun Puolukkatielle valmistuvat tilapäiset tilat. Koulussa on noin 350 oppilasta.

3) varautua uuden koulun vetovoimaisuuteen ja Skanssin alueen kasvuun noin sadalla uudella oppilaspaikalla. Uusi yhtenäiskoulu tulisi mitoittaa siten noin 700 oppilaalle. Suuremmassa koulussa voidaan järjestää myös helpommin painotettua opetusta, koska oppilaspohja on laajempi.

4) Koulun tulisi sijaita liikenneolosuhteet huomioon ottaen Vaalan, Lausteen, Huhkolan, Skanssin ja Vasaramäen asukkaiden näkökulmasta keskeisellä alueella. Sopivana alueena kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus pitää ns. Karhunaukion ja Poropuiston aluetta. Rakentamisolosuhteet ovat alueella jossain määrin haasteelliset, mutta kokonaistilaa on riittävästi sekä koulurakentamiselle että ulkoliikuntapaikoille Itäkaaren varressa. Osaa Itäkaaren liikuntapaikoista yhtenäiskoulu voisi hyödyntää eikä siltä osin laajoja investointeja tarvitse tehdä.

Jaaninojan merkitys pintavesien poisjohtamiselle ja Voudinpuiston korkea mäki rajoittavat alueen rakentamismahdollisuuksia, mutta toisaalta Itäkaaren alueella on riittävästi tilaa rakennukselle ja ulkoliikuntapaikoille. Esitetty vaihtoehtoinen alue sai kannatusta jo asian ollessa kasvatus- ja opetuslautakunnan käsittelyssä. Alueella ei ole rakentamiseen sopivaa kaavaa, mutta toisaalta sellaista ei ole vaihtoehtoisena paikkana olevalla Skanssin alueellakaan.

5) Samassa yhteydessä tulisi harkita, onko perusteltua rakentaa uudestaan Karhunaukion päiväkoti koulun yhteyteen. Joka tapauksessa on selvää, että uusi päiväkoti tullaan tarvitsemaan Skanssin alueelle 2020-luvulla joko kunnallisena tai yksityisenä hankkeena.

6) Koulutuksen järjestäjä on velvollinen jatkossakin huolehtimaan, että koulussa on riittävät oppilashuollon ja terveydenhuollon tarvitsemat tilat. Esitetyn kokoisessa koulussa on kokoaikaiset kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi myös tulevaisuudessa.

Tarkemmat perustelut Karhunaukion koulun rakentamiseksi

1) Lausteen koulun toiminta ei voi jatkua väistötiloissa kuin korkeintaan 2020 luvun. Erityisenä ongelmana on liikuntatilojen puute, joka kannustaa ripeään ratkaisuun, kun lisäksi ottaa huomioon muutenkin kaupungissa vallitsevat haasteet liikuntatilojen riittävyyden suhteen.

2) Lausteen koulu ei viime vuosien aikana ole osoittautunut erityisen vetovoimaiseksi kouluksi. Taustalla ovat olleet rakennuksen huono kunto ja koulun sijainti oppilaaksiottoalueen reunalla aivan Kaarinan rajan tuntumassa. Vain noin 60% alueen oppilaista on valinnut koulukseen Lausteen koulun. Uuden koulun tulisi sijaita nykyistä keskeisemmällä paikalla.

3) Turun kaupunki on viime vuosien aikana panostanut koulurakentamisessa erityisesti reuna-alueiden koulupalveluiden parantamiseen esimerkiksi Syvälahdessa ja Yli-Maariassa. Kummallakin alueella oli myös pitkään kapasiteettiongelmia, koska alueet ovat vetovoimaisia ja alueiden vetovoima on vain kasvanut kouluolojen parantuessa. Myös Skanssin alueella on vetovoimapotentiaalia ja olemassa olevien alueen kaupallisten palveluiden tilanne on erittäin hyvä. Uusi koulurakennus tulee ilman muuta lisäämään alueen vetovoimaa ja parantaa alueen markkinointia uusille asukkaille.

Uusi hanke olisi toteutettavissa pääsääntöisesti aiemmassa tarveselvityksessä olevan vaihtoehto E (Skanssin monitoimitalo) pohjalta. Kaupungin vapaa-aikapalveluiden tulisi osaltaan harkita, missä määrin sillä on rakentamistarpeita alueella.

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus lähtee siitä, että monitoimitalokokonaisuuden ei tarvitse tarkoittaa yhtä rakennusta vaan se voi muodostua useastakin eri rakennuksesta, jotka muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Tärkeintä on, että rakennusten välillä voi liikkua nopeasti ja turvallisesti. Tämä näkemys antaa joustavuutta mm. Poropuiston/Karhunaukion alueen suunnittelussa.

4) Vasaramäen alakoulu jää käyttöön ja toimii edelleen Vasaramäen alueen oppilaiden lähikouluna vuosiluokkien 1-6 osalta. Koulussa toimivat myös liikuntaluokat näiden vuosiluokkien osalta. Alueella on jonkin verran asuntorakentamispotentiaalia mm. vanhan kaupungin puutarhan ja ennen pitkää myös nyt ammattikoulutuksen käytössä olevan laajan maa-alueen osalta.

5) Skanssin alueella asuu tällä hetkellä 26 alakouluikäistä ja Lauste-Huhkola-Vaala alueella 389. Kuluu joka tapauksessa useita vuosia ennen kuin Skanssin alueen alakouluikäisten määrä yltää samalle tasolle kuin jo rakennetulla alueella. Siksi on perusteltua, hankkeen tultua kiireellisemmäksi, etsiä yhtenäiskoululle uusi sijainti, joka paremmin palvelee nykyisiä asukkaita kuin osin spekulatiivisia Skanssiin muuttavia asukkaita. Myös nykyisten Skanssin alueen lasten ja nuoren koulumatka lyhenee, jos uusi koulu sijoitetaan Karhunaukion/Poropuiston alueelle.

6) Skanssin koulun ja laajemmin alueen monitoimitalohankkeesta voidaan tässä vaiheessa luopua. Skanssin alueen rakentumisessa on varsin paljon epävarmuustekijöitä eivätkä alueen väestöennusteet välttämättä toteudu. Joka tapauksessa Karhunaukion kouluhanke pitää sisällään myös sen, että Vasaramäessä asuvat yläkoululaiset (ml. liikuntaluokat) siirtyvät uuteen kouluun. Kaupungilla on myös vireillä Itäharjun monitoimitalohanke ja onkin perusteltua, että mikäli Karhunaukion koulurakennus käy ahtaaksi, voidaan vasaramäkeläiset ja liikuntaluokkalaiset, noin 200 oppilasta, siirtää uuteen Itäharjun monitoimitaloon tulevaan uuteen peruskouluun. On oletettavaa, että Itäharjun asuinrakentaminen kestää pitkälle 2030-luvulle eikä uusi koulu täyty kovin ripeästi.

Skanssiin tule varata kuitenkin ns. Y-tontti päiväkotia ja mahdollista 2030-luvulla toteutettavaa pientä peruskoulua varten.

7) Alueellinen eriytyminen erityisesti postinumeroalueella 20750 on erityisen voimakasta. Kielellinen eriytyminen on jakaa voimakkaasti aluetta. Lausteella nuorempi väestö on päiväkoti-ikäisten (0-6v) ja alakouluikäisten (7-12) osalta voimakkaasti eriytynyt. Noin puolet nuorimpien ikäluokkien asukkaista on suomenkielisiä ja puolet vieraskielisiä. Ruotsinkielisten määrä alueella on pieni.

Perusopetuksessa on opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta jaettu alueen työllisyystilanteen ja koulutustason huomioon ottavaa tasa-arvorahaa positiivisen erityiskohtelun toteuttamiseksi useiden vuosien ajan. Kyseinen alue on saanut rahoitusta eniten Varissuon jälkeen. Alueen tilanne näkyy kieleen perustuvana eriytymisenä, heikkona koulutustasona, työttömyytenä ja pienituloisuutena, jotka kaikki kytkeytyvät toisiinsa. Ainakin runsaan maahanmuuttajataustaisen väestön elinolosuhteet tulisivat kohoamaan, mikäli kotimaisten kielten ja ennen kaikkea suomen kielen osaaminen olisi opiskelun ja työelämään sijoittumisen kannalta riittävää. Kun Lausteen nykyisessä koulussa vieraskielisten osuus on noin 60%, olisi toteutettavaksi ehdotetussa mallissa vieraskielisten osuus kolmanneksen ja neljänneksen välillä muutaman vuoden jälkeen.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Vaalan, Lausteen, Huhkolan alue on tiiviisti rakennettu eikä alueella ole odotettavissa sellaisia tekijöitä, joilla olisi huomattavaa vaikutusta kokonaistilanteeseen.  Sen sijaan näyttää siltä, että Skanssin alueesta on muodostumassa vahvasti suomenkielinen. Tällä hetkellä alueella asuu noin 900 asukasta ja määrä tulee lähivuosein aikana kasvamaan, kun nyt rakenteilla oleva rakennuskanta tulee asumiskäyttöön. Skanssin alue tulee muuttamaan kielellistä tilannetta alueella, mikäli nykyinen aluekehitys jatkuu ja mikäli alue nähtäisiin yhtenä kokonaisuutena myös palveluiden järjestämisen näkökulmasta. Pormestariohjelmassa korostetaan voimakkaasti eriytymisen vähentämistä ja uusi esitetty ratkaisu ainakin maahanmuuttajataustaisen väestön osalta on reitti pois huonosta kielitaidosta kohti parempaa koulutustaustaa, työllisyyttä, hyvinvointia ja integraatiota.

1) Koulumatka tulisi pitenemään Vasaramäessä ja muualla Turussa asuvilla yläkoululaisilla. Sen sijaan yläkoululaisten, jotka asuvat Vaalassa, Lausteella, Huhkolassa tai Skanssissa, koulumatka tulisi lyhenemään merkittävästi. Vaalassa koulumatka alakoululaisilla pitenee ja Huhkolassa asuvilla lyhenee.

Palveluverkkojohtaja Minna Juselius 29.9.2021

Itä-Turun osalta on käynnissä Lausteen koulukysymystä laajempi verkkoselvitys, jossa tarkastellaan Lauste-Skanssi-Itäharju -aluetta niin kouluverkon kuin vapaa-ajan palvelujen näkökulmasta. Lisäksi Varissuon alueella tarkastellaan päiväkoti- ja kouluverkkoa ja laaditaan tilatarveselvitystä päiväkotien ja koulun tilojen peruskorjaus- ja/tai uudisrakennustarpeista. Valmistelutyötä on hankaloittanut erityisesti alueen segregaationäkökulmat ja tämän vuoksi kaupunginhallitukselta tarvitaan linjausta jatkovalmistelua ohjaavista periaatteista. Keskeisenä kysymyksenä on nostettu esiin lähikouluperiaate ja eriytymisen estäminen.

Pormestariohjelmassa on useampiakin tavoitteita, joilla on tarttumapintaa Itä-Turun kouluverkkoon. Ohjelmassa todetaan mm, että

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden esitys ns. Karhunaukion koulusta vastaa osaltaan Lausteen alueen eriytymisen haasteisiin erityisesti siitä näkökulmasta, että Lauste – Vaala – Huhkola – Skanssi alueelle muodostuisi yksi yhtenäiskoulu, joka kerää alueen ala- ja yläkoululaiset yhteen ja muuttaa näin suhdelukua suomenkielisten ja muun kielisten oppilaiden osalta Lausteen koulun nykytilanteeseen nähden. Tällä voidaan nähdä olevan positiivisia vaikutuksia vertaisoppimiseen, kielen oppimiseen ja oppimistuloksiin yleisemmin sekä koulun maineeseen liittyen. Lisäksi ehdotukseen sisältyy liikuntapainotteisen yläkoulun sijoittaminen yhtenäiskouluun, joka tuo myös erikoisluokkatoimintaa alueelle.

Kuten edellä todettu, Karhunaukion koulu toisi myös ratkaisun niin Lausteen alakoulun kuin Vasaramäen yläkoulun pidemmän aikavälin tilatarpeisiin ja korvaisi molempien väistötilat.

Poropuiston / Karhunaukion alueelle sijoitettuna yhtenäiskoulu palvelisi myös Skanssin alueen oppilaita, vaikka koulu ei sijoittuisi Skanssin uudelle kaava-alueelle. Käytännössä Skanssin alueelle ei tulisi toteutumaan vuonna 2018 käsittelyssä olleen tarveselvityksen mukaista monitoimitaloa ja tämä on huomioitava Skanssin alueen kaavaprosesseissa ja erityisesti Skanssin keskuspuiston puistosuunnitelmassa. Puistosuunnitelma sisältää laajat ulkoliikunta-alueet, joiden suunnittelua on ohjannut monitoimitalon ja erityisesti urheilupainotteisen yläkoulun sijoittuminen alueelle. Ulkoliikunnan puitteita tarvitaan alueelle ilman monitoimitaloakin, mutta puistosuunnitelman laajuutta on tarpeen tarkastella uudestaan.

Karhunaukion, 700 oppilaalle mitoitetun, kouluhankkeen arvioidaan tuovan alueelle koulutilaratkaisun moneksi vuodeksi ja näin ollen Skanssin alueelle arvioidaan ensi vaiheessa tarvittavan vain päiväkotitiloja ja vasta 2030-luvulla mahdollisesti oma pieni koulu. Kaavassa tulee näin ollen edelleen varautua päiväkoti – ja koulurakentamisen mahdollistavaan tonttiin. Yläkoulutoimintoja ei Skanssin alueelle tulisi nyt esitetyn mallin mukaan sijoittumaan lainkaan.

Poropuiston / Karhunaukion alueet, joille yhtenäiskoulua nyt esitetään, eivät ole suoraan rakentamiskelpoisia. Mikäli Lauste-Skanssi -alueen kouluverkkoratkaisussa edetään Karhunaukion hankkeella, tulee yhtenäiskoulun mahdollistava kaavatyö käynnistää viipymättä. Lisäksi Lausteen koulun tilatarveselvitys tulee päivittää ja saattaa vielä päätöksentekoon. Tarveselvityksen yhteydessä tulee käsitellä myös vapaa-ajan palvelujen tarve yhtenäiskoulukokonaisuudessa. Näin ollen kaupunginhallitukselta haetaan nyt periaatepäätöstä Karhunaukion yhtenäiskouluratkaisusta, joka ohjaa jatkovalmistelua niin kaavavalmistelun kuin Itä-Turun muun kouluverkon ja muiden palvelujen sijoittelujen osalta.

Itäharjun monitoimitalo on nostettu mm. kaupungin toimintasuunnitelman 2021-2024 valmistelussa kiirehdittäväksi hankkeeksi (kv 16.11.2020 § 188: ”Itäharjun monitoimitalon toteuttamisen aikaistus arvioidaan. Samalla selvitetään mahdollisuus muiden kouluverkkoratkaisujen siirtoa sekä kansainvälisen koulun toteutus monitoimitalon yhteyteen.”). Itäharjun monitoimitalon aikataulua tulee arvioida tarkemmin nyt käsillä olevan Karhunaukion yhtenäiskouluhankkeen näkökulmasta sen lisäksi, että arvioidaan mm. kansainvälisen koulun sijoittumista. Itäharjun alueella ei vielä lähitulevaisuudessa ole tarvetta omalle koululle ja Vasaramäen yläkoulun sijoittaminen Poropuiston / Karhunaukion alueelle siirtää myös Itäharjun alueelle sijoitettavan yläkoulun tarvetta pitkälle tulevaisuuteen.

Oheismateriaali 1Käsittelyvaiheet kasvatus-ja opetuslautakunnassa

Oheismateriaali 2Lausteen koulun tilatarveselvityksen käsittely

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää kumota kasvatus- ja opetuslautakunnan 23.6.2021 §100 päätöksen asiassa Selvitys palveluverkkoratkaisujen mahdollisista vaikutuksista koulujen ja väestön eriytymisen vähentämiseen Itä-Turun alueella.

Kaupunginhallitus päättää, että Lauste – Skanssin alueen kouluverkon osalta edetään Karhunaukion yhtenäiskoulun suunnitteluun. Periaatepäätös pitää sisällään, että Lausteen alakoulun ja Vasaramäen yläkoulun tilat korvataan Poropuiston / Karhunaukion alueelle suunniteltavalla kouluhankkeella, jonka mitoituksessa huomioidaan myös Skanssin alueen koulutarpeet ja jonka mitoituksen lähtökohtana on 700 oppilaan yhtenäiskoulu. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tpvKaupunkiympäristö
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut
tiedVapaa-aika