Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus6008.02.202113

10829-2020 (10 03 02)

Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavien tilojen toteutusmuoto

Tiivistelmä: -

Kh § 60

Tilahallintapäällikkö Leevi Luoto ja toimitilapäällikkö Minna Juselius 4.2.2021:

Kaupunginhallitus päätti 7.12.2020 esittää kaupunginvaltuustolle, että Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavien tilojen hankesuunnitelma hyväksytään, hanke toteutetaan kaupungin omaan tai konsernin taseeseen ja hankkeelle varataan rahat investointiohjelmaan. Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että se päättää, tehdäänkö hanke kaupungin omaan vai konsernin taseeseen kokonaistaloudellisen selvityksen perusteella.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 14.12.2020, että Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavien tilojen hankesuunnitelma hyväksytään, hanke toteutetaan kaupungin omaan tai konsernin taseeseen ja hankkeelle varataan rahat investointiohjelmaan.

Tilapalvelut on tehnyt yhteistyössä talouden vastuualeen kanssa kokonaistaloudellisen vertailun kaupungin oman taseen ja konserniyhtiön taseeseen toteutetun hankkeen välillä. Konserniyhtiön osalta tarkastellaan sekä vuokranantajana toimivaa yhtiötä että keskinäistä yhtiötä. Kiteytettynä vertailun keskeinen sisältö on seuraava:

Oman taseen investointi

Konserniyhtiön investointi (vuokranantajana toimiva yhtiö)

Konserniyhtiön investointi (keskinäinen kiinteistöyhtiö)

Johtopäätökset

Omassa vaihtoehdossa kaikki muut kuin ulkoiset kulut / kassavirrat eliminoituvat pois ja kaupunki varautuu itse peruskorjaukseen, jolloin riski omistuksesta on itsellä. Vuokranantajana toimivan konserniyhtiön toteutusvaihtoehdoissa kaupunki maksaa markkinaehtoista pääomavuokraa ja peruskorjauksen ja omistamisen riski ulkoistetaan toteuttajalle. Keskinäisen kiinteistöyhtiön mallissa omistamisen riski on yhtiöllä, mutta yhtiöön ei kerätä varautumista peruskorjauksiin. Tulevaisuuteen ajoittuvat korjaustarpeet voidaan rahoittaa tapauskohtaisesti erillisin päätöksin.

Edellisissä vaihtoehdoissa kuvattujen pääomakustannusten ohella kohteeseen liittyy ylläpitokuluja, kuten kiinteistönhoitoa ja lämmitystä. Näiden osalta kustannukset ovat samat toteutusmallista riippumatta joten näitä eriä ei selkeyden vuoksi esitetty vaihtoehdoissa.

Edellä kuvattu osoittaa, että suurin ero mallien välillä on peruskorjausvaraus; halutaanko sitä kerryttää emoon vai konserniyhtiöön. Toteutusmuodon valinnassa painottuvat toiminnalliset syyt, kuten parempi toteutusosaaminen tai aikatauluetu.

Kaupungin organisaatiossa ei ole varattu resurssia hankkeen eteenpäinviemiselle ja valmistelulle vuodelle 2021, sillä hanketta valmisteltiin vuokrahankkeena hankesuunnitteluvaiheessa.

Peruskorjausvarauksen kerryttämistä yhden yksittäisen kohteen osalta konserniyhtiöön ei voida pitää mielekkäänä. Tarkoituksenmukaisempaa on, että kaupunki yhtiön omistajana tekee aikanaan päätöksen peruskorjaustoimenpiteistä ja niiden rahoittamisesta silloisen taloustilanteen pohjalta.

Edellä esitetyt näkemykset huomioon ottaen hanke tulisi toteuttaa perustettavan kaupungin 100 %:sti omistaman keskinäisen kiinteistöyhtiön lukuun.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että Kuraattorinpolun korvaava tilahanke toteutetaan perustettavan kaupungin 100 %:sti omistaman keskinäisen kiinteistöyhtiön lukuun.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 12-2.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Peltonen, Maaskola, Miikkola, Laivoranta, Sundqvist, Hassan, Vornanen, Aaltonen, Euro, Vierimaa ja Ruohonen.

Lindforsin tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänesti hänen lisäkseen häntä kannattanut Rinne:

”Kaupunginhallitus päättää, että Kuraattorinpolun korvaava tilahanke toteutetaan oman taseen investointina.

Perustelut:

Yhtiöittäminen heikentää hankkeen demokraattista valvontaa ja lisää painetta hallintokustannuksien kasvuun.”

Kokouksessa asiaa olivat etäyhteydellä selvittämässä tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi ja toimitilapäällikkö Minna Juselius.

Jakelu

tpvKonsernihallinto, tilapalvelut
tiedSivistystoimiala