Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus44512.10.20201

11348-2020 (02 05 03)

Rahoituksen myöntäminen Varsinais-Suomen liitolle (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 445

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen ja talousjohtaja Valtteri Mikkola 9.10.2020:

Tausta:

Varsinais-Suomen liitto on lähestynyt kaupunkia ja pyytänyt kaupunkia selvittämään vaihtoehtoa, jossa kaupunki rahoittaisi liittoa sen hallinnoimiin EU rahoituksiin liittyen. Liitto esittelee asiaa seuraavasti:

Taustaa: 

Varsinais-Suomen liitto on vuodesta 2007 toiminut Central Baltic Interreg-ohjelman hallintoviranomaisena hoitaen ohjelman hallinnoinnin koko ohjelma-alueen osalta (Viro, Latvia, Ruotsi ja Suomi ml Ahvenanmaa).  EU:n uuden ohjelmakauden 2021-2027 osalta ohjelman säilymisestä ja rajat ylittävän merirajaohjelman statuksesta ja olemassaolosta käytiin voimakasta keskustelua komission kanssa v 2018 kesästä lähtien. Lopputuloksena on, että Suomen ja muiden jäsenvaltioiden ja ohjelma-alueiden kanta voitti ja ohjelma on jatkumassa lähes nykyisellä mallilla.

Uudet haasteet ohjelman toimeenpanoon liittyen:

Uuden ohjelmakauden myötä komission asetusehdotusten mukaan ohjelman hallinnointi on osoittautumassa maakunnan liiton kannalta varsin haasteelliseksi, ellei jopa mahdottomaksi. Uusien asetusehdotusten mukaan järjestelmä muuttuu niin ennakkomaksujen kuin maksupyyntöjen osalta sellaiseksi, että hallintoa hoitavalta viranomaiselta vaaditaan ohjelman asianmukaiseen hoitamiseen ja hankemaksatuksiin merkittävää taloudellista puskuria.

Talousasiantuntijoidemme mukaan liitolla pitäisi olla maksuliikenteen hoitamiseksi ohjelman käynnistyttyä täysipainoisesti n. 6-9 miljoonan euron rahoituspuskuri.

Esitys

Koska olemme ymmärtäneet, että ohjelman toimeenpanoon ja hallinnointiin ollaan niin Suomessa kuin muissa ohjelma-alueen maissa oltu tyytyväisiä ja liittoon on kertynyt vahvaa asiaan liittyvää asiantuntemusta, näkisimme, että hallintoviranomaisen roolin pysyminen Varsinais-Suomen liitossa olisi kaikkien etu. Tämä kuitenkin edellyttää, että ratkaisu ohjelman likviditeettikysymykseen saadaan ratkaistuksi.

Turun kaupunki myöntää tarvittavan suuruisen tililimiitin Varsinais-Suomen liiton kuntayhtymälle, joka ei kuulu Turku-konserniin.

Ensisijaisesti tutkitaan vaihtoehtoa, jossa kuntayhtymän pankkitili liitetään osaksi kaupungin konsernitilirakennetta ja tililimiitti avataan tähän pankkitiliin. Tämä vastaisi kaupungin normaalia käytäntöä lyhytaikaisen lainan myöntämisestä konserniyhtiön tapauksessa. Mikäli tämä vaihtoehto ei ole juridisesti mahdollista esimerkiksi pankista johtuvista syistä, voidaan limiittilaina antaa kuntayhtymälle erillisellä limiittisopimuksella ja/tai velkakirjalla, jossa yksilöidään limiitin käytön ehdot. Molemmissa vaihtoehdoissa limiitin koron tulee olla markkinaehtoinen.

Limiitin myöntäminen liitolle merkitsisi lyhytaikaisen korollisen velan myöntämistä konsernin ulkopuoliselle taholle, johon tulisi lähtökohtaisesti saada kuntalain mukaiset riittävät ja turvaavat vastavakuudet. Vastavakuuskysymys voitaisiin mahdollisesti ratkaista sitten, kun limiittiä tosiasiallisesti tarvittaisiin eli vasta vuosien 2022-2023 aikana. Anotun rahoituksen määrä on myös tarkentumatta ja tässä vaiheessa on tiedossa vain liiton esille tuoma 6-9 miljoonan euron rahoituspuskuri.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää enintään 9 miljoonan euron tililimiitin myöntämisestä Varsinais-Suomen liiton kuntayhtymälle.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään riittävien vastavakuuksien hankkimisesta myönnetylle limiitille ja hyväksymään lopullinen limiittisopimus ja muut mahdolliset asiakirjat.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto