Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus43412.10.20201

10210-2020 (01 00 01, 01 00 00, 01 01 03, 02 02 02)

Henkilöstön lomautuksia ja muita henkilöstösäästöjä koskeva periaatepäätös

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitus päättää lomautusten rajoitetusta käyttöönotosta Turun kaupungilla ja eräistä lomautusten vaihtoehtona toteutettavista toimenpiteistä

Kh § 434

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

Kaupunginhallitus käsitteli 14.9.2020 § 384 vuoden toisen osavuosikatsauksen, jonka mukaan vuoden 2020 tilikauden alijäämä on kasvamassa jopa -73,3 miljoonaan euroon. Vuosikate on vajoamassa -17,4 miljoonaa alijäämäiseksi ja tämä tarkoittaa, että tulorahoitus ei riitä kattamaan täysimääräisesti palvelutuotannon kustannuksia.

Kaupunginhallitus päätti mm., että kaupunginjohtaja valtuutetaan käynnistämään tarvittavat toimenpiteet kasvun tukemiseksi, käynnistämään tarvittavat toimenpiteet sopeuttavien toimenpiteiden arvioimiseksi ja uusien tunnistamiseksi, arvioimaan nykyiset henkilöstösuunnitelmat uudelleen ja käynnistämään tarvittavat toimenpiteet kaupungin välittömästi taloudellista asemaa parantavien toimenpiteiden toteuttamiseksi siten että vuosikate pysyy positiivisena.

Em. kaupunginhallituksen päätöksen nojalla kaupunginjohtaja kutsui 17.9.2020 henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiehet työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) 4 ja 7 §:n mukaisiin neuvotteluihin.

Yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin yhteistyötoimikunnan kokouksella 22.9.2020 ja hallintosäännön 113 §:n mukaisella jatkokokouksella 23.9.2020. Kutsussa yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseksi todettiin, että yhteistoimintamenettelyssä tullaan käsittelemään sellaisia talouden tasapainottamisen toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti tulee aiheuttamaan merkittäviä muutoksia palvelussuhteessa olevien palvelussuhteiden ehdoissa tai lomautuksia. Tällaisina toimenpiteinä kutsussa mainittiin mm. paikalliset säästösopimukset, esim. palkan alentaminen 2 %:lla niiden osalta, joille sopimus sen mahdollistaa, paikallisten virka- ja työehtosopimusten arviointi, tehtävien uudelleenjärjestelyt ja henkilöstösiirrot, sijaisten ja määräaikaisten käyttötarpeen kriittinen arviointi, vapaaehtoiset palkattomat virka- ja työvapaat, vapaaehtoinen työajan lyhentäminen sekä määräaikainen lomauttaminen, ellei riittäviä säästöjä saada muilla keinoilla aikaiseksi.

Yhteistyötoimikunnan kokouksessa 7.10 2020 neuvoteltiin seuraavista toimenpidevaihtoehdoista henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi:

1. Lounasedun poisto 

2. Koulutuksista karsiminen

3. Virkistysrahan 25 € poisto

4. Matkakulujen leikkaus

5. Edustamisen ja niihin liittyvien palvelujen leikkaus

6. Talkoovapaiden laajempi hyödyntäminen

7. Viivästetty rekrytointi

8. Sijaisten käytön minimoiminen

9. Oman henkilökunnan ja ostopalveluina tuotettavien palveluiden kustannusoptimointi

10. Parkkipaikkojen maksullisuus

11. Palveluiden aukioloaikojen tarkastelu

12. 25 vuoden palvelussuhteen perusteella myönnettävien palkallisten virka-/työvapaiden poistaminen

13. Toiminnan ja prosessien kehittäminen.

Toimenpiteet 1 – 8 kohdentuvat jo vuoteen 2020 ja näistä toimenpiteistä syntyväksi kustannussäästöksi on arvioitu 4,14 M€.

Toimenpiteiden 9 – 13 osalta kustannussäästö tulee kohdentumaan vuoteen 2021.

Yhteistoimintaneuvottelussa neuvoteltiin lisäksi seuraavista säästötoimenpiteistä:

Yhteistyötoimikunnan kokouksessa 7.10.2020 henkilöstöjärjestöt esittivät omia ehdotuksia säästöjen aikaansaamiseksi.

Työnantaja totesi kokouksessa, että työnantaja harkitsee yhteistoimintaneuvotteluiden päätyttyä, mitä yhteistoimintaneuvottelussa esillä olleista toimenpidevaihtoehdoista henkilöstösäästöjen saavuttamiseksi laajempien lomautusten vaihtoehtona esitetään kaupunginhallitukselle päätettäväksi ja käyttöönotettavaksi.

Työnantaja totesi lisäksi, ettei kaupunginhallitukselle tulla esittämään koko henkilöstön lomautusta. Lomautuksia voidaan harkita esitettäväksi ainoastaan johdolle. Jos lomautuksia esitetään johdolle, johtoon kuuluvat määritellään yhteistyössä toimialojen ja konsernihallinnon kanssa. Tällöin myös jo pidetyt talkoovapaat huomioidaan sovitusti. Erikseen tulee selvittää vuoteen 2021 ja siitä eteenpäin kohdistuvat henkilöstösäästöehdotukset.

Työnantaja totesi 22.9.2020 ja hallintosäännön 113 §:n mukaisella jatkokokouksella 23.9.2020 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut päättyneiksi. Työnantaja totesi lisäksi, että työnantaja on täyttänyt yhteistoimintalain 13 §:n mukaisen yhteistoimintavelvoitteensa.

Henkilöstöjärjestöjen edustajat totesivat, että työnantaja ei ole täyttänyt yhteistoimintalain mukaista yhteistoimintavelvoitettaan ja jättivät asiasta eriävän mielipiteensä (oheismateriaali 1).

Kaupunginhallituksen tulisi nyt päättää siitä, käytetäänkö lomautuksia henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi, ja määritellä niiden laajuus, jos lomautukset otetaan käyttöön. Lisäksi kaupunginhallituksen tulee päättää mitä muita säästötoimenpiteitä toteutetaan lomautusten vaihtoehtoina.

Lomautusten laajamittaista käyttöä ei voida pitää tässä tilanteessa perusteltuna. Mm. koronapandemia voi aiheuttaa ennalta arvaamattomia henkilöstötarpeita ja laajamittaiset lomautukset voisivat vaarantaa lakisääteisten palveluiden tuottamista. Lomautuksia tulisi käyttää vain mahdollisimman rajoitetusti ja ne tulisikin kohdentaa vain eräisiin johtotehtäviin.

Sellaisiksi johtotehtäviksi, joihin lomautukset kohdennetaan, tulisi määritellä toimialoilla johtoryhmien jäsenet, jotka ovat toimialan palveluksessa, lukuun ottamatta johtoryhmään mahdollisesti kuuluvia hallinnollisia sihteereitä. Konsernihallinnossa lomautettavia olisivat kaupunginjohtaja, kansliapäällikkö, palvelualueiden johtajat ja kaikki konsernihallinnon yksiköiden johtajat. Em. henkilöt tulisi lomauttaa siten, että viranhaltija- ja työntekijäkohtainen lomautusaika on 14 kalenteripäivää / lomautettava.

Edellä todettu lyhytaikainen lomautus ei vaaranna kaupungin palveluiden tuottamista. Lomautusten kohteena olevissa johtotehtävissä työskentelyajat ja työskentelytavat voidaan sopeuttaa ja määritellä niin, että lomautuksista palveluiden tuottamiselle koituva haitta jää mahdollisimman vähäiseksi.

Työn luonteen takia, tai muusta perustellusta syystä toimiala voisi kaupunginjohtajan luvalla päättää em. lomautusaikaa työntekijä-/viranhaltijakohtaisesta lyhyemmästä lomautusajasta ja/tai jättää jotkut henkilöt lomautusten ulkopuolelle. Esitykset mahdollisista poikkeuksista lomautusten kestoon tai määrään tulisi toimittaa viimeistään 19.10.2020 kaupunginjohtajalle.

Viranhaltija- ja työntekijäkohtaisesti tarvittavan lomautusajan vähennyksenä otettaisiin viranhaltijan/työntekijän osalta huomioon hänen vuoden 2020 aikana pitämänsä talkoovapaat siten, että viranhaltijalla/työntekijällä 5 työpäivän pidetty/myönnetty talkoovapaa vastaa 7 kalenteripäivän lomautusta. Vähennyksenä huomioidaan ennen viranhaltija- ja työntekijäkohtaista lomautuspäätöstä anotut ja vuoden 2020 aikana pidettäväksi hyväksytyt talkoovapaat, jotka tulee olla myönnetty viimeistään 19.10.2020.

Muiden säästötoimenpiteiden osalta kaupunginhallituksen tulisi velvoittaa kaupunginjohtaja selvittämään ja tarvittaessa erillisellä päätöksellä päättämään niistä toimenpiteistä, jotka voidaan lomautusten vaihtoehtona toteuttaa.

Oheismateriaali 1Henkilöstöjärjestöjen eriävä mielipide

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus toteaa, että hallintosäännön 94 §:ssä tarkoitetut taloudelliset lomautusperusteet ovat olemassa ja että ne koskevat kaupungin koko organisaatiota.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää kaupungin taloustilanteen edellyttämän säästötavoitteen aikaansaamiseksi, että

Vuoteen 2020 kohdistuvat toimenpiteet:

- Lounasedun poisto 

- Koulutuksista karsiminen

- Virkistysrahan 25 €/työntekijä poisto

- Matkakulujen leikkaus

- Edustamisen ja niihin liittyvien palvelujen leikkaus

- Talkoovapaiden laajempi hyödyntäminen

- Viivästetty rekrytointi

- Sijaisten käytön minimoiminen

 

Vuoteen 2021 kohdentuvat toimenpiteet

- Oman henkilökunnan ja ostopalveluina tuotettavien palveluiden kustannusoptimointi

- Parkkipaikkojen maksullisuus

- Palveluiden aukioloaikojen tarkastelu

- 25-vuotisvapaiden poistaminen

- Toiminnan ja prosessien kehittäminen.

Toimenpiteet, jotka kuuluvat yhteistoimintalain säädösten tai Turun kaupungin yhteistoiminta- ja työsuojeluasioita koskeva menettelytapaohjeen mukaan yhteistoiminnassa käsiteltäviin asioihin tuodaan erillisinä asioina kaupungin yhteistyötoimikunnan käsittelyyn.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 11-2, 1 tyhjä.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Peltonen, Maaskola, Miikkola, Laivoranta, Sundqvist, Vornanen, Aaltonen, Azizi, Vierimaa ja Ruohonen.

Lindforsin seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänesti hänen lisäkseen häntä kannattanut Rinne:

”Hyväksytään päätösesitys siten muutettuna, että poistetaan esityksestä seuraavat kohdat:

Vuoteen 2020 kohdistuvat toimenpiteet:

- Sijaisten käytön minimoiminen
- Lounasedun poisto

Vuoteen 2021 kohdentuvat toimenpiteet:

- 25-vuotisvapaiden poistaminen.

Perustelut:

Turun henkilöstö jo ennen koronaepidemiaa ollut erityisen kovilla, mikä on näkynyt mm. Kunta10-kyselyissä. Kokonaan uudet työehtojen heikennykset koronaepidemian aikana eivät ole kestävää henkilöstöpolitiikkaa. Työehtojen yksipuolisilla heikennyksillä ei tule entisestään heikentää henkilöstön jaksamista ja vaikeuttaa henkilöstön selviämistä työtehtävistään.”

Hassan äänesti tyhjää.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Jakelu

tpvHyvinvointitoimiala
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta, ruotsinkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen lukio- ja ammattiopetusjaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tpvKaupunkiympäristötoimiala
tiedKeskusvaalilautakunta
tpvKonsernihallinto
tiedKulttuurilautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tpvMatkailun palvelukeskus
tiedNuorisolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
tpvRevisiotoimisto
tpvSivistystoimiala
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta
tiedTarkastuslautakunta 2017-2021
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tpvTyöllisyyspalvelukeskus
tpvTyöterveyshuolto
tpvVapaa-aikatoimiala
tpvVarsinais-Suomen aluepelastuslaitos
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta