Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus43612.10.20207

9837-2019 (00 01 02)

Lausunto palvelutasopäätöksestä

Tiivistelmä: -

Kh § 436

Riskienhallintapäällikkö Heikki Vähäkuopus:

Aluepelastuslautakunta on lähettänyt aluepelastuslaitoksen laatiman palvelutasopäätösesityksen Varsinais-Suomen pelastustoimialueen kuntiin lausunnon antamista varten.

Pelastuslain 379/2011 § 28 mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa.

Pelastuslaitokselle 27 §:n 2 momentissa säädetyt tehtävät on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen.

Pelastuslain 29 § mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä.

Päätös on voimassa määräajan.

Palvelutasopäätös on toimitettava aluehallintovirastolle. Jos palvelutasopäätös on puutteellinen, aluehallintovirasto voi palauttaa asiakirjan täydennettäväksi.

Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta.

Aluepelastuslaitoksen mukaan sisäministeriö ei ole antanut pelastuslain perusteella asetusta, jossa määriteltäisiin palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteesta. Sisäministeriö on antanut ohjeen pelastustoimen palvelutasopäätöksen sisällöstä ja rakenteista (SM18:00/2012). Ohjeen mukaan pelastustoimen palvelutason tulee kattaa pelastuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa määritetyt alueen pelastustoimen järjestämiseen kuuluvat tehtävät.

Palvelutasopäätöksen voimassaolokaudeksi on Varsinais-Suomen alueella suunniteltu valtuustokautta 2021 - 2024. Esityksen mukaan palvelutaso on toteutettavissa nykyisenkaltaisen budjetin puitteissa, huomioiden yleiset vuosittaiset kustannusten nousut (Vsaluelk 15.09.2020 § 65).

Vuodesta 2004 Suomen pelastustoimi on hoidettu alueellisena. Suomi on jaettu 22 pelastustoimen alueeseen, joista jokainen pelastustoimen alue muodostaa oman hallinnollisen kokonaisuuden. Kunnat ovat päättäneet millaisella hallintomallilla pelastustoimen hallinto toteutetaan.

Tulevan palvelutasopäätöskauden aikana on Suomeen tulossa maakuntauudistus. Pelastustoimen järjestämisestä annettavalla lailla siirrettäisiin kunnallisen pelastustoimen järjestämisvastuu 21 perustettavien sote-maakuntien tehtäväksi. Maakuntauudistukseen liittyvät lait on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta. Palvelutasopäätöskauden aikana ja suunnitellun maakuntakuntauudistuksen toteutuessa tulee turvata pelastustoimen palvelujen saatavuus, kattavuus ja laatu.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos on selvittänyt alueella esiintyvät uhat, tunnistanut alueellaan 87 erillistä riskikohdetta ja arvioinut niistä aiheutuvat riskit. Palvelutasopäätöksessä on määritelty toiminnat tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätös sisältää myös suunnitelman palvelutason kehittämisestä. Palvelutasoa määriteltäessä on huomioitu toiminta myös poikkeusoloissa.

Palvelutasopäätösesityksessä mainitaan pelastuslaitoksen tehtäväksi muun muassa pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelun tukeminen, jos siitä on kunnan kanssa sovittu. Tämän lisäksi pelastuslain 42 § mukaan pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi toimia yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa sekä osallistua paikalliseen ja alueelliseen turvallisuussuunnittelutyöhön. Pelastuslain 50 § mukaan pelastusviranomainen voi antaa toimialaansa soveltuvaa virka-apua valtion tai kunnan viranomaisen ja laitoksen laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi.

Palvelutasopäätösesityksen mukaan maakunnan alueelle pyritään muodostamaan turvallisuuden ja varautumisen yhteistyöfoorumi. Kunnilla on laajat vastuut liittyen alueensa turvallisuuteen ja valmiuteen. Foorumin jäsenistöön on merkitty edustus Varsinais-Suomen kunnista. Yhteistyöfoorumin toteutuessa tulisi siinä olla edustus kuntien yleisjohdon lisäksi myös kuntien sosiaali- ja terveystoimesta.

Ensihoitopalveluiden tuottamisen osalta palvelutasopäätösesityksessä tulisi esittää suunnitelma yhteistyöstä sairaanhoitopiirin kanssa.

Palvelutasopäätösesityksen mukaan palvelutason toteutumista seurataan pelastuslaitoksessa jatkuvasti johtoryhmän toimesta. Toteutumista seurataan ensisijaisesti pelastustoimen onnettomuustietojärjestelmällä sekä myös muilla strategisilla mittareilla. Palvelutason toteutumisesta raportoidaan neljännesvuosittain aluepelastuslautakunnalle.

Oheismateriaali 1Palvelutasopäätösluonnos 2021-2024

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää antaa palvelutasopäätösluonnoksesta Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnalle edellä olevan lausunnon.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, turvallisuus ja riskienhallinta
lausVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta