Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus43212.10.20205

10513-2020 (01 01 00)

Elinvoimajohtajan viran perustaminen

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen konsernihallintoon perustetaan elinvoimajohtajan virka. Elinvoimajohtaja toimii konsernihallinnon johdon tuki palvelualueen elinkeinot, hyvinvointi ja osaaminen -yksikön johtajana.

Kh § 432

Kaupunginjohtaja Minna Arve ja kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen 21.9.2020:

Kaupunginvaltuusto päätti 18.5.2020 § 60 Turun kaupungin hallintosäännöstä, joka tuli voimaan 1.9.2020. Hallintosäännön mukaan kaupungin konsernihallinnon organisaatio muuttui mm. siten, että ryhmärakenne poistui.

Hallintosäännön mukaan kaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa toimii konsernihallinto, joka vastaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä sen konsernijaoston ja kaupunkikehitysjaoston päätöksenteon valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä avustaa kaupunginhallituksen puheenjohtajaa tälle hallintosäännössä annettujen tehtävien osalta, avustaa kaupunginjohtajaa, apulaiskaupunginjohtajaa ja kansliapäällikköä kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon johtamisessa sekä toiminnan ja talouden johtamisessa.

Konsernihallinnon palvelualueita ovat:

1. Johdon tuki

2. Järjestämistoiminto

3. Yhteiset palvelut

Johdon tukeen kuuluvat kaupunginjohtajan suoraan johtamat asiakokonaisuudet, joita ovat mm. elinkeinopolitiikka, ilmasto- ja ympäristöpolitiikka​, kansainväliset asiat ja tapahtumatoiminnot​, kärkihankkeet sekä strateginen maankäyttö, liikenne ja asuntopolitiikka.

Kaupunginjohtajan 28.8.2020 § 216 tekemän hallinnon järjestämistä konsernihallinnossa koskevan päätöksen mukaan konsernihallinnossa johdon tuki palvelualueella on elinkeinot, hyvinvointi ja osaaminen -yksikkö, jonka tehtävänä on

kaupunginjohtajan ohjauksessa

Em. yksikön johtajana toimii elinvoimajohtaja. Elinvoimajohtajan virkaa ei Turun kaupungilla ole ja em. virka tulee kaupunginhallituksen päätöksellä perustaa.

Koska kyseessä on konsernihallinnon johtava virka, voidaan valitulle viranhaltijalle osoittaa muitakin kuin edellä mainittuja tehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa taikka antaa toimivaltaa hallintosäännössä.

Edellä mainitulla perusteella viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään 7.800 €/kk sekä kelpoisuusvaatimukseksi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

EhdotusKaupunginhallitus päättää perustaa 1.10.2020 lukien Turun kaupunkiin ensimmäisenä sijoituspaikkana konsernihallinto elinvoimajohtajan viran, jonka tehtäväkohtainen palkka on 7.800 €/kk ja jonka kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että virka voidaan täyttää julkisella haulla ilman erillistä palkkaamislupaa.

PäätösAsia pantiin pöydälle Ruohosen Vornasen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.