Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus43112.10.20204

10512-2020 (01 01 00, 01 01 01)

Hallintojohtajan viran perustaminen

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen konsernihallintoon perustetaan hallintojohtajan virka. Hallintojohtaja toimii konsernihallinnon yhteiset palvelut -palvelualueen johtajana.

Kh § 431

Kaupunginjohtaja Minna Arve ja kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen 21.9.2020:

Kaupunginvaltuusto päätti 18.5.2020 § 60 Turun kaupungin hallintosäännöstä, joka tuli voimaan 1.9.2020. Hallintosäännön mukaan kaupungin konsernihallinnon organisaatio muuttui mm. siten, että ryhmärakenne poistui.

Hallintosäännön mukaan kaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa toimii konsernihallinto, joka vastaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä sen konsernijaoston ja kaupunkikehitysjaoston päätöksenteon valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta sekä avustaa kaupunginhallituksen puheenjohtajaa tälle hallintosäännössä annettujen tehtävien osalta, avustaa kaupunginjohtajaa, apulaiskaupunginjohtajaa ja kansliapäällikköä kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon johtamisessa sekä toiminnan ja talouden johtamisessa.

Konsernihallinnon palvelualueita ovat:

1. Johdon tuki

2. Järjestämistoiminto

3. Yhteiset palvelut

Yhteisten palveluiden palvelualueen johtajana toimii kaupunginjohtajan 28.8.2020 § 216 tekemän hallinnon järjestämistä konsernihallinnossa koskevan päätöksen mukaan hallintojohtaja.

Konsernihallinnon yhteiset palvelut palvelualue koostuu seuraavista yhteisistä palveluista:

1. talouspalvelut​​, jota johtaa talousjohtaja

2. henkilöstöpalvelut, jota johtaa henkilöstöjohtaja

3. hankintapalvelut, jota johtaa hankintapäällikkö

4. tilapalvelut, jota johtaa tilapalvelujohtaja

5. viestintä- ja markkinointipalvelut, jota johtaa viestintäjohtaja

6. kehittämispalvelut, jota johtaa strategia- ja kehittämisjohtaja

7. lakipalvelut, jota johtaa johtava kaupunginlakimies

8. asiakaspalvelu, jota johtaa kehittämispäällikkö (000538)

9. IT-palvelut, jota johtaa IT-palvelujohtaja

10. tietopalvelut, jota johtaa strategia- ja kehittämisjohtaja

11. yleishallinto, jota johtaa hallintojohtaja (603001)

Palvelualueen johtaja päättää mm. henkilöstön sijoittumisesta palvelualueensa yksiköihin ja palvelualueen yksikön johtajan varahenkilöistä.

Yhteisten palveluiden palvelualueen johtajan virkaa (hallintojohtaja) ei Turun kaupungilla ole ja em. virka tulee kaupunginhallituksen päätöksellä perustaa. Konsernihallinnon hallintoryhmän hallintojohtajan virka (vak.nro 603001) on jäämässä avoimeksi 1.2.2021 lukien viranhaltijan eläköitymisen vuoksi ja virka tulee lakkauttaa em. ajankohdasta lukien.

Koska kyseessä on konsernihallinnon johtava virka, voidaan valitulle viranhaltijalle osoittaa muitakin kuin edellä mainittuja tehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa taikka antaa toimivaltaa hallintosäännössä.

Edellä mainitulla perusteella viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi esitetään 7.500 €/kk sekä kelpoisuusvaatimukseksi soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää perustaa 1.10.2020 lukien Turun kaupunkiin ensimmäisenä sijoituspaikkana konsernihallinto hallintojohtajan viran, jonka tehtäväkohtainen palkka on 7.500 €/kk ja jonka kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että virka voidaan täyttää julkisella haulla ilman erillistä palkkaamislupaa.

PäätösAsia pantiin pöydälle Ruohosen Vornasen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.