Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kaupunginjohtaja22925.09.2020 

3797-2020 (10 03 02, 02 08 02, 10 02 03)

Turun Konserttitalon uudisrakennushankkeen hankinnan keskeyttäminen ja käynnistäminen

Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen ja johtava kaupunginlakimies Laura Klami:

Asian tausta ja kaupunginhallituksen aikaisemmat päätökset asiaan liittyen

Turun Konserttitalon uudisrakennuksen sijaintipaikka ja uudisrakennushankkeen hankintamenettely valmisteltiin kaupunginhallitukselle päätettäväksi alkukeväällä 2020. Kaupunginhallitus päätti 6.4.2020 §142, että Turun uuden konserttitalon sijaintipaikaksi valitaan Aurajoen itärannan Itsenäisyydenaukio, kohdetta koskeva asemakaavanmuutos käynnistetään välittömästi, uuden konserttitalon hankintamenettelynä käytetään allianssimallia ja hankinnan kriteerit, hankintaprosessi sekä tilaajan tavoitteet ja budjetti valmistellaan erikseen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus päätti 8.6.2020 § 239 käynnistää Konserttitalon allianssihankinnan siten, että markkinavuoropuhelu voidaan pitää kesäkuun 2020 aikana heti kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen. Kaupunginhallitus asetti allianssin muodostamista ja jatkosuunnittelua ohjaavat tilaajan tavoitteet esittelyssä kuvatulla tavalla. Kaupunginhallitus vahvisti allianssikumppanin soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet sekä lopullisten tarjousten vertailuperusteet esittelyaineiston taulukon ”vertailuperusteet” mukaisesti siten, että mainittuihin soveltuvuusvaatimuksiin, valintaperusteisiin ja vertailuperusteisiin voidaan tehdä markkinavuoropuhelun jälkeen allianssin muodostamista parantavia täsmennyksiä.

Hankinnan keskeyttäminen soveltuvuusvaatimuksiin tehtävien täsmennysten tekemiseksi

Allianssihankkeen hankintailmoitus julkaistiin 28.8.2020. Määräaika kysymysten esittämiselle oli 11.9.2020.

Kysymyksiin vastaamisen yhteydessä ilmeni, että soveltuvuusvaatimukset on saatettu asettaa yrityksille liian vaativiksi.

Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä.

Keskeyttämisen jälkeen käynnistetään uudestaan hankintamenettely, joka on keskeytettyyn hankintaan nähden uusi ja erillinen.

Tarjouspyynnön kohdassa 3 (Tarvittava osaaminen ja resurssit) on todettu, että Tilaajan näkemyksen mukaan ryhmittymään kuuluvista yrityksistä tulee löytyä osaaminen pää- ja arkkitehtisuunnitteluun sekä akustiikkaan siinä määrin kuin akustiikan osaamista tarvitaan tarjousvaiheen 2 tarjousten laadinnassa. Tarjouspyynnön liitteessä 5 (Soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet) on edellytetty, että ehdokasryhmittymään kuuluvan yrityksen liikevaihdon on tullut olla vähintään 2 miljoonaa euroa kahtena täytenä tilikautena.

Edellä mainittuja kohtia on perusteltua tarkentaa siten, että pää- ja arkkitehtisuunnittelu kuuluvat ehdokasryhmittymään ja akustiikan osaaminen voidaan hankkia tarvittaessa alihankintana. Ehdokasryhmittymään kuuluvan yrityksen liikevaihdon on tullut olla vähintään 1 miljoonaa euroa kahtena täytenä tilikautena.

Tarjouspyynnön liitteessä 7 (Projektitiimi ja henkilöreferenssit) on vaadittu avainhenkilöiltä sujuvaa suomen kielen taitoa (eurooppalaisen viitekehyksen mukainen taitotaso C2).

Tätä kohtaa on perusteltua muuttaa siten, että tehtäviin esitettyjen avainhenkilöiden tulee pystyä toimimaan hankkeessa kielitaitonsa puolesta joko itsenäisesti tai esimerkiksi toisen henkilön avustuksella. 

Edellä esitettyjen kolmen vaatimuksen muodostama kokonaisuus rajoittaa suhteettomasti potentiaalisten kotimaisten ja ulkomaisten pää- ja arkkitehtisuunnittelua tarjoavien yritysten mahdollisuutta osallistua tarjouskilpailuun. Edellä mainittujen vaatimusten muodostama kokonaisuus on siten ristiriidassa hankintalain 2 §:n tarkoittaman kilpailun edistämistä koskevan tavoitteen ja lain 3 §:ssä mainitun suhteellisuusperiaatteen kanssa.

Turun Konserttitalon uudisrakennushankkeen hankintamenettely koskien Turun konserttitalon suunnittelua ja toteutusta koskevaa hankintaa on perusteltua keskeyttää. Hankintamenettely tullaan aloittamaan uudelleen alusta alkaen julkaisemalla sitä koskeva hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavassa.

Samassa yhteydessä tarkastellaan kaikki soveltuvuusvaatimukset niin, että vaatimusten muodostama kokonaisuus toteuttaa hankintalain mukaisia kilpailua edistäviä tavoitteita.

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin keskeyttää Turun Konserttitalon uudisrakennushankkeen hankintamenettelyn koskien Turun Konserttitalon suunnittelua ja toteutusta koskevaa hankintaa.

Lisäksi päätin, että Turun Konserttitalon allianssin hankintamenettely käynnistetään uudelleen julkaisemalla sitä koskeva hankintailmoitus HILMA-ilmoituskanavassa sen jälkeen, kun soveltuvuusvaatimuksia on täsmennetty siten, että vaatimusten muodostama kokonaisuus toteuttaa hankintalain mukaisia kilpailua edistäviä tavoitteita.

Samalla päätin, että tämä päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

 

Minna Arve

kaupunginjohtaja

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKaupunkiympäristötoimiala
tpvKonsernihallinto, lakipalvelut
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut
tiedVapaa-aikatoimiala
tiedXXXXX
tiedXXXXX