Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus41428.09.20204

10591-2020 (00 01 01)

Turun kaupungin osallisuuden toimintamallin päivittäminen

Tiivistelmä: -

Kh § 414

Kehittämispäällikkö Sari Kinnunen, osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala ja aluetyönkehittäjä Katri Arnivaara 22.9.2020:

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 18.12.2012 § 605 Osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamallin kaupungin kattavaksi ohjeeksi osallisuuden toteuttamiselle konsernihallinnossa ja toimialoilla. Osallisuus huomioitiin siinä eri tasoilla: Turun kaupunkikonsernissa, toimialoilla, kaupunginosissa, teemoittain, lasten, nuorten sekä muiden erityisryhmien parissa sekä asiakas- ja asukaspalautteen sekä eri teknologiaratkaisujen hyödyntämisessä.

Osallisuuden edistämiseen on kehitetty uusia työkaluja ja toimintatapoja, joten malli kannattaa päivittää vastaamaan nykytilannetta.

Osallisuus Turun kaupungin omana toimintalupauksena

Turun kaupunkistrategiassa osallisuuden edellytetään tulevan osaksi palveluiden suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa varmistamaan valmistelun laatu, työ- ja asiakastyytyväisyys ja resurssitehokkuus.

Kaupungilla on kolme toimintalupausta, joihin kaikkiin sisältyy osallisuuden periaate: asukas- ja asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja suvaitsevaisuus sekä uudistuminen ja yhteistyö.

Osallisuuden määritelmä uudessa toimintamallissa

Osallisuus määritellään uudessa toimintamallissa asukkaiden aktiiviseksi toiminnaksi, kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi, kaupungin palveluiden yhteiskehittämiseksi ja monikanavaiseksi ja selkeäksi viestinnäksi. Osallisuus tuottaa tärkeää tietoa asukkaiden tarpeista.

Osallisuuden uusi toimintamalli määrittelee ja kuvaa sitä, miten osallisuutta Turun kaupungissa toteutetaan. Toimintamalli toimii osallisuuden ohjeena ja lupauksena kaupunkilaisten suuntaan.

Toisaalta se tekee näkyväksi kaupungin virkamiehille ja päättäjille, miten osallisuutta halutaan jatkossa edistää ja tehdä osaksi arkityötä.

Edellisessä toimintamallissa osallisuus on jaettu kolmeen kokonaisuuteen. Jako on haluttu säilyttää:

Osallisuuden kehittämiskohteet, mittarit ja raportointi

Osallisuuden edistämiselle on määritelty kehittämiskohteet, jotka ovat:

1. Osallisuus on osa perustyötä

2. Tiedonkulku tehostuu

3. Osallistamisen ja kuulemisen keinot ovat tarkoituksenmukaiset ja riittävät

Toimintamallissa kunkin kehittämiskohteen alle on koottu toimenpiteet, joilla näihin kohteisiin pureudutaan.

Osallisuuden mittarit päivitetyssä toimintamallissa ovat:

Osallisuudesta raportoidaan strategisten ohjelmien ohessa talouden seurannan yhteydessä ja kahden vuoden välein kaupunginhallitukselle.

Aluetyön Turun mallin päivittäminen järjestöyhteistyön osalta

Aluetyön Turun malli on hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.10.2016 § 415. Turun mallissa määritellään, miten asuinalueiden asioita edistetään toimialojen, kolmannen sektorin ja sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Asioita käsitellään säännöllisesti suuralueiden aluefoorumeissa. Aluetyön arvoina ovat tasavertainen osallistuminen ja yhteisöllisyyden edistäminen.

Järjestöyhteistyötä on koordinoitu ja toteutettu yhteistoimintasopimuksella (Kh 10.10.2016 § 404 ja 22.10.2018 § 404). Yhteistoimintasopimus Turun kaupungin, Turkuseura ry:n, Turun Kaupunginosaviikot ry:n sekä Turun Pientalojen Keskusjärjestön kesken päättyy 31.12.2020. Tämän vuoksi järjestöyhteistyön malli vaatii päivittämisen.

Toiminnan uudelleen organisoimisessa järjestö- ja vapaaehtoistoiminnalle asetetaan kaupunkitasoiset tavoitteet, jotka ovat:

Nämä tavoitteet auttavat toteuttamaan järjestöyhteistyötä myös aluetyössä. Tämä työ vaatii sen, että kaupungille palkataan järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori.

Asukasbudjetin toteutus

Kaupunginhallitus päätti Asukasbudjetin eli Turun kaupungin osallistuvan budjetoinnin mallin toteutuksesta ja periaatteista 13.1.2020 § 6. Asukasbudjetin jatkoa ei ko. päätöksessä määritelty.

Ensimmäiseen Asukasbudjettiin saatiin asukkailta ja yhteisöiltä 340 ehdotusta, joista mahdollisia oli 242. Hinnoiteltuja suunnitelmia äänestykseen toteutui 227. Voittoisat suunnitelmat toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että asukasbudjetti toteutetaan kahden vuoden välein, ja seuraavan kerran vuonna 2022. Toteuttamiseen varataan miljoona euroa. Lisäksi on huomioitava mm. viestintä, markkinointi, käännökset ja henkilöstökulut.

Liite 1Turun kaupungin osallisuuden toimintamalli

Oheismateriaali 1Kaupunginhallituksen iltakoulumateriaali 14.9.2020

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan päivitetyn Turun kaupungin osallisuuden toimintamallin, jossa linjataan

PäätösAsia pantiin pöydälle Ruohosen Aaltosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.


Liitteet:

Kh § 414
Liite 1:Turun kaupungin osallisuuden toimintamalli