Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, strateginen maankäyttö, liikkuminen ja asuntopolitiikka 
Kaupunkisuunnittelujohtaja4524.09.2020 

6184-2020 (02 05 01, 00 01 05, 00 04 02)

Tykkää turkulaisesta -kampanjan toteuttaminen

Kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa 22.9.2020:

Turun kaupunki on yhteistyönä seurankunnan, järjestöjen ja kansallisen Lähde-liikkeen kanssa suunnitellut toimenpiteitä yksinäisyyden vähentämiseksi Turussa. Työn tuloksena on käynnistetty Tykkää turkulaisesta -haastekampanja, jonka kautta aktivoidaan alueen kolmas sektori ja muut toimijat toteuttamaan toimenpiteitä yksinäisyyden ehkäisemiseksi sekä viestimään niistä yhteisesti. Toiminnan kivijalkana on toimijoiden perustoiminta ja kuntalaisten aktivoituminen olemassa oleviin palveluihin viestinnän keinoin. Toimien vahvistamiseksi osa toimijoista laati hankehakemuksen Sosiaali- ja terveysministeriön avaamaan ESR-rahoitushakuun.

Turun kaupunki sitoutui johtaja Sundmanin päätöksellä 29.05.2020 § 117 Tykkää turkulaisesta -yhteistyöhön yksinäisyyden vähentämiseksi, osallistumaan Tykkää turkulaisesta -haastekampanjaan sekä kehittämiskumppaniksi Tykkää turkulaisesta -hankehakemukseen. Päätöksellä varattiin yhteensä enintään 45 000 euron määräraha Tykkää turkulaisesta -hankeyhteistyöhön vuosina 2020-2022 hanketta koordinoivalle Turun kaupunkilähetys ry:lle. Määräraha varattiin kustannuspaikalle 11604 tilaus 602326 / Hyvinvointiohjelman hankkeet. Vuoden 2020 varaus oli 7 000 euroa ja vuosien 2021 ja 2022 varaus 19 000 euroa per vuosi.

Haastekampanjan vahvistamiseksi laadittu ESR-hankehakemus sai alkusyksystä 2020 kielteisen rahoituspäätöksen. Rahoittaja piti teemaa tärkeänä ja hakemusta hyvänä, mutta se ei ollut kyseiseen rahoitushakuun riittävän valtakunnallinen.

Toimintaan sitoutuneiden tahojen yhteistyö ja haastekampanjan toteuttaminen jatkuvat ja kampanjan toimia toteutetaan vuosina 2020-2021 alueellisesti käytettävissä olevin resurssein ja osana toimijoiden perustoimintaa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä päätti 3.9.2020 kohdentaa uudelleen ESR-hankkeen toteuttamiseen varaamansa määrärahan ja osoittaa Turun kaupunkilähetys ry:lle 18 000 euron määrärahan osa-aikaisen viestintäkoordinaattorin palkkaamiseksi. Lisäksi kampanjassa mukana olevat tahot valmistautuvat uusiin rahoitushakuihin sekä neuvottelevat Kuntaliiton kanssa valtakunnallisesta toiminnasta. Mahdollisesti myöhemmin saatavat rahoitukset lisäävät Tykkää turkulaisesta -haastekampanjan laajuutta.

Turun kaupunkilähetys ry on esittänyt Turun kaupungille pyynnön osallistua Tykkää turkulaisesta -haastekampanjan viestintä- ja markkinointimateriaalin hankintaan vuosina 2020-2021 yhteensä 15 000 euron määrärahalla. Kustannuksista 7 000 euroa kohdistuu vuodelle 2020 ja 8 000 euroa vuodelle 2021. Viestintä toteutetaan kampanjassa mukana olevien organisaatioiden ja Turun kaupungin yhteistyönä Turun kaupunkilähetys ry:n koordinoimana.

Viestintä- ja markkinointikustannukset sisältävät:

Vuosi 2020:

Vuosi 2021:

Turun kaupungin Tykkää turkulaisesta -hanketoimintaan varaaman määrärahan osittainen kohdentaminen uudelleen haastekampanjan viestintä- ja markkinointimateriaalin hankintaan on perusteltua toiminnan ylläpitämiseksi ja kaupungin strategiaa tukevan tavoitteen saavuttamiseksi monitoimijaisella yhteistyöllä. Lisäksi toimijat hakevat aktiivisesti muuta ulkopuolista rahoitusta, jolla kampanjaa voidaan myöhemmin laajentaa.

Vuoden 2020 kustannukset yhteensä 7 000 euroa kohdennetaan kustannuspaikalle 11604 tilaus 602326 / Hyvinvointiohjelman hankkeet. Hyvinvointiohjelman hankkeet -kustannuspaikalle varataan yhteensä 8 000 euroa vuonna 2021 Tykkää turkulaisesta -kampanjan viestintä- ja markkinointimateriaalin hankintaan. Summat eivät ylitä aiemmalla päätöksellä tehtyä vuosittaista määrärahavarausta Tykkää turkulaisesta -hankeyhteistyöhön.

Esitän, että Tykkää turkulaisesta -hankeyhteistyöhön varattu määräraha, yhteensä 45 000 euroa, kohdennetaan osittain uudelleen kattamaan Tykkää turkulaisesta -kampanjan viestintä- ja markkinointimateriaalin hankintakulut vuosina 2020-2021. Vuoden 2020 kulut, yhteensä 7 000 euroa, kohdennetaan kustannuspaikalle 11604 tilaus 602326 / Hyvinvointiohjelman hankkeet. Vuoden 2021 talousarvioon varataan yhteensä 8 000 euroa viestintä- ja markkinointimateriaalin hankintaan kustannuspaikalle Hyvinvointiohjelman hankkeet. Vuosittainen määräraha osoitetaan Tykkää turkulaisesta -kampanjaan koordinoivalle Turun kaupunkilähetys ry:lle.

Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen:

PäätösPäätin, että

 

Timo Hintsanen

kaupunkisuunnittelujohtaja

Jakelu

tiedTurun kaupunkilähetys ry, Åbo Stadsmission rf
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX