Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintapäällikkö1223.09.2020 

9852-2020 (02 08 00)

Vahinkovakuutuspalvelut ajalle 1.1.2021-31.12.2021, jonka jälkeen toistaiseksi voimassa olevana

Hankintapalvelut, projektipäällikkö Jaana Friman 17.9.2020:

 

Turun kaupungin ja Justia Oy:n toimeksiantosopimuksen perusteella Justia Oy laati Turun kaupungin vahinkovakuutuksista tarjouspyynnön ja suoritti hankinnan kilpailutuksen.

 

Kilpailutus koski hankintayksikön lakisääteisiä ja vapaaehtoisia vahinkovakuutuksia. Turun kaupungin vahinkovakuutukset tullaan hankkimaan tarjouspyynnön mukaisesti toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Ensimmäinen vakuutuskausi tulee olemaan 1.1.2021 – 31.12.2021. Hankinnasta tehdään yksi hankintapäätös ja hankintayksikkö sijoittaa kaikki tarjouskilpailun kohteena olevat vakuutukset tarjouskilpailun voittaneeseen vakuutusyhtiöön.

 

Hankintamenettelyssä käytettiin Cloudian sähköistä tarjousjärjestelmää. Hankintailmoitus julkaistiin 26.6.2020 julkisten hankintojen ilmoituskanavassa (HILMA, www.hankintailmoitukset.fi). Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2020-049787. Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 122-299454.

Tarjouspyynnöt lähetettiin lisäksi suoraan seuraaville tarjoajille: Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia, If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj Suomen sivuliike, LähiTapiola Keskinäinen vakuutusyhtiö, Pohjola Vakuutus Oy ja Protector Forsikring ASA, Suomen sivuliike.

 

Annettuun määräaikaan 19.8.2020 klo 14:00 mennessä Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennia, If Vahinkovakuutus Oyj Suomen sivuliike, LähiTapiola Keskinäinen vakuutusyhtiö sekä Pohjola Vakuutus Oy.

 

Tarjouspyynnössä kuvattiin hankinnan kohde ja palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset sekä tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

 

Tarjoukset avattiin Justia Oy:ssä 19.8.2020 klo 15:29 ja läsnä olivat vakuutusmeklarit Virpi Lapinniemi ja Jussi Loukkola. Tarjousten avaustilaisuudessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Avaustilaisuudesta laadittiin pöytäkirja.

 

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutettiin kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi, 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja 3. Tarjousten vertailu ja tarjouksen valinta.

 

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

 

Tarjoajien taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi arvioitiin tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetuissa kelpoisuusvaatimuksissa mainituin perustein.

 

Tarjoajat täyttävät tarjoajille asetetut kelpoisuusehdot.

 

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

 

Tarjoukset tarkistettiin suhteessa niihin vaatimuksiin, joita tarjoukselta ja ostettavilta palveluilta tarjouspyynnössä edellytettiin.

 

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia sekä vertailukelpoisia.

 

Tarjousten vertailu ja tarjouksen valinta

 

Valinnan perusteeksi ilmoitettiin, että annetuista tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiperusteena käytetään halvinta hintaa. Tarjoajan ja tarjottujen palveluiden laadulliset vaatimukset oli asetettu tarjottavia palveluita koskevissa vähimmäisvaatimuksissa sekä tarjoajan soveltuvuusvaatimuksissa.

 

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että tarjousten arviointiperusteet olivat:

 

1)Tarjousten vertailu tehdään laskemalla vakuutuslajikohtaiset vuotuiset vakuutusmaksut yhteen.

2)Erikoismaksuisten työtapaturmavakuutusten osalta vertailuun otettava maksu lasketaan tarkemmin tarjouspyynnön työtapaturmavakuutusta kohdissa määritellyillä perusteilla, painotettuna seuraavasti:

Korvausmeno-olettamien maksut lasketaan yhteen ja keskimääräinen vuosimaksu määritellään seuraavin painotuksin:

-Vuosien 2021 – 2025 maksut, normaali vahinkomeno + jälkiseuranta maksut yhteensä /5 vuodelle painoarvo 50 %

-Vuosien 2021 – 2025 maksut, vakava vahinkomeno + jälkiseuranta maksut yhteensä /5 vuodelle, painoarvo 50 %

Vertailun perusteella tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiperusteena käytetään halvinta hintaa.

 

LähiTapiola Keskinäinen vakuutusyhtiön tarjouksen yhteenlasketut vakuutusmaksut olivat 2 255 192 euroa (sijoitus 1).

 

Pohjola Vakuutus Oy:n tarjouksen yhteenlasketut vakuutusmaksut olivat 2 617 331 euroa (sijoitus 2).

   

If Vahinkovakuutus Oyj Suomen sivuliikkeen tarjouksen yhteenlasketut vakuutusmaksut olivat 2 721 187 euroa (sijoitus 3).

 

Keskinäinen vakuutusyhtiö Fennian tarjouksen yhteenlasketut vakuutusmaksut olivat 2 852 876 euroa (sijoitus 4).

 

Vertailun perusteella kilpailutuksen on voittanut LähiTapiola Keskinäinen vakuutusyhtiö.

 

Ehdotus        Ehdotan edellä esitetyin perustein, että Turun kaupungin vahinkovakuutusten ja vakuutuspalveluiden toimittajaksi valitaan 1.1.2021 lukien kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut LähiTapiola Keskinäinen vakuutusyhtiö.

 

 

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari

 

Päätös          Päätän edellä esitetyn perusteella, että Turun kaupungin vahinkovakuutusten ja vakuutuspalveluiden toimittajaksi valitaan 1.1.2021 lukien kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut LähiTapiola Keskinäinen vakuutusyhtiö.

 

 

Turun kaupunki ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

 

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävällä kirjallisella sopimuksella. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella. Hankintasopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen sekä oikaisuohjeen tiedoksi.

 

 

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintapäällikkö

 

 

Oikaisuvaatimusohje on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Jakelu

aoasianosaiset
tpvJustia Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tiedXXXXX