Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö725.09.2020 

10047-2020 (02 08 00)

Turun historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen kehittämissuunnitelma/Keskustan kehittämisen kärkihanke

Hankejohtaja Riitta Birkstedt, projektipäällikkö Tuija Alihaanperä:

Keskustan kehittäminen -kärkihanke on kaupungin strategisen johtamisjärjestelmän työkalu kaupunkistrategian keskustaa koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi. Turun historiallinen ja yliopistojen alue on yksi kärkihankkeen neljästä keskeisestä kehittämisalueesta.

Historiallista keskustaa ja yliopistojen aluetta kehitetään tiiviissä yhteistyössä alueen kiinteistönomistajien ja yliopistojen kanssa. Mukana ovat Stiftelsen för Åbo Akademi, Suomen Yliopistokiinteistöt, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Turun yliopisto, Turun Yliopistosäätiö, Turun Ylioppilaskyläsäätiö ja Åbo Akademi.

Kehittämistyön tarkoituksena on tehdä yhteinen kehittämissuunnitelma alueen tulevaisuuden suunnittelua ja toteutusta varten. Kehittämissuunnitelmaa varten analysoidaan alueen historia ja nykytilanne eli selvitetään esimerkiksi, millaisia toimintoja, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita ja rakennuksia sekä viheralueita alueella on. Samalla kartoitetaan esimerkiksi alueen palveluverkkoa, kaupunkikuvaa, rakennusten nykyistä käyttötarkoitusta ja niiden muutostarpeita, pysäköintiä ja sen ongelmakohtia sekä suunnitellaan alueen julkisia tiloja. Analyysityön pohjalta tehdään kehittämissuunnitelma, joka on mukana olevien toimijoiden yhteinen näkemys alueen kehittämiseen suuntaviivoista.

Kehittämistyön tekemiseen esitetään yhteistyösopimuksen solmimista Lundén Architecture Companyn (LAC) kanssa. Muut edellä mainitut, alueen kehittämiseen osallistuvat tahot ovat hyväksyneet sopimuksen solmimisen LAC:n kanssa. LAC:n tarjous työn toteuttamisesta ja tarkempi kuvaus työn sisällöstä ovat tämän päätösesityksen tarjousliitteessä (Liite 1).

Työn toteutus ja aikataulu

Turun historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen kehittämissuunnitelman työstäminen käynnistyy syyskuussa 2020 ja se valmistuu helmikuussa 2021. Työn tarkempi aikataulutus on esitelty tämän päätösesityksen liitteessä (Liite 1)

Toteuttaja

Analyysin toteuttaa Lundén Architecture Company, joka on nimennyt asiantuntijatiimin kehittämissuunnitelman tekemistä varten tarjouksessaan (Liite 1).

Työstä aiheutuvat kustannukset

 

  osuus summa
Turun kaupunki50 % 48992,50
Turun yliopisto7,5 % 7348,88
Åbo Akademi7,5 % 7348,88
Stiftelsen för Åbo Akademi10 %9798,50
Suomen Yliopistokiinteistöt10 % 9798,50
Turun Ylioppilaskyläsäätiö5 % 4899,25
Turun Yliopistosäätiö5 % 4899,25
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä5 % 4899,25
Yhteensä  97985

 

Työn kokonaiskustannukset ovat 97 985 € sisältäen kulut. Kustannukset jaetaan kehittämistyöhön osallistuvien tahojen kesken seuraavalla tavalla:

Lundén Architecture Company laskuttaa osallistujatahot erikseen kolmessa erässä

Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Maksuehto on kolmekymmentä päivää (30) netto. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva korkolain 4 §:n 1 momentin mukainen.

Toiminnan ohjaus

Työn etenemisestä ja tuloksista raportoidaan Turun historiallisen keskustan ja yliopistoalueen kehittämisen ohjausryhmään, jossa on edustus kaikista edellä mainituista yhteistyötahoista. Yhteyshenkilöinä ovat hankejohtaja Riitta Birkstedt ja projektipäällikkö Tuija Alihaanperä. Kehittämissuunnitelman raportointitilaisuuteen kutsutaan yhteistyökumppanien edustajia ja asiaan kytkeytyneitä toimijoita kaupungin eri toimialoilta.

Liite 1Lundén Architecture Companyn tarjous 30.4.2020

Esitämme, että Turun kaupunki tilaa Turun historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen kehittämistyön Lundén Architecture Companyltä. Työstä aiheutuvat 48.992,50 euron kulut katetaan Keskustan kehittämisen kärkihankkeen kustannuspaikalta 11613, tilaus 605221.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

PäätösPäätin, että

 

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

 

Oikaisuvaatimusohjeet liitteenä

Jakelu

aoLundén Architecture Oy
tiedXXXXX
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 7
Liite 1:Turun vanhankaupungin ja yliopistojen alueen kehittämissuunnitelma