Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus41028.09.202012

5669-2020 (00 01 02)

Lapsiystävällistä kaupunkia rakentamassa - Turun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020-2023 (Kv)

Tiivistelmä:

Turun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2020-2023 avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä Turussa. Kyseessä on sekä strateginen asiakirja että konkreettisia toimenpiteitä ja tavoitteita sisältävä suunnitelma. Suunnitelma täyttää lastensuojelulain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja nuorisolain vaatimukset. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se esittäisi Lapsiystävällistä kaupunkia rakentamassa - Turun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2020-2023 edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Suunnitelmaa on päivitetty kaupunginhallituksen 25.5.2020 palautuksen pohjalta. Suunnitelma huomioidaan toiminnan ja talouden suunnittelussa.

Kh § 410

Toimialajohtaja Minna Sartes, palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen ja kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa 15.9.2020:

Valtaosa turkulaisista lapsista ja nuorista voi tilastojen ja tutkimusten mukaan hyvin. Eivät kuitenkaan kaikki. Osalle on kasautunut hyvinvointia vaarantavia tekijöitä. Lisäksi hyvinvoinnissa on alueellisia eroja. Nämä seikat tulee huomioida palvelujen kohdentamisessa.

Lapsiystävällistä kaupunkia rakentamassa - Turun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2020–2023 avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä Turussa. Kyseessä on sekä strateginen asiakirja että konkreettisia toimenpiteitä ja tavoitteita sisältävä suunnitelma. Suunnitelmassa sisältää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin nykytilan ja heille tarjottavien palveluiden tarkastelun sekä toimenpiteet hyvinvoinnin kehittämiseksi ja kasvattamiseksi.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelussa on huomioitu muut 0-29 -vuotiaiden ikäryhmää koskevat olevat erillisohjelmat ja laajat kehittämishankkeet, kuten toimenpideohjelma syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työllisyyskokeilu.

Suunnitelma täyttää lastensuojelulain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja nuorisolain vaatimukset. Lastensuojelulain 12 § mukaisesti suunnitelma hyväksytään kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran valtuustokauden aikana. Suunnitelma tulee ottaa huomioon kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Suunnitelmaa toteutetaan ja sen toteutumista arvioidaan yhdessä turkulaisten lasten ja nuorten kanssa. Suunnitelman seuranta kytketään osaksi kaupungin strategian ja talouden seurantaa. Sen etenemisestä raportoidaan laajemmin kaupunginhallitukselle suunnitelmakauden puolivälissä ja sen lopussa. Raportoinnista vastaa Hyvinvoinnin ohjausryhmän alainen lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä yhdessä konsernihallinnon kanssa. Toimialat vastaavat osaltaan tarvittavien tietojen toimittamisesta raportointia varten.

Suunnitelmaa on valmistellut poikkihallinnollinen lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä ja valmistelutyötä on koordinoinut kehityspäällikkö Riku Laurila hyvinvointitoimialalta. Valmistelun aikana turkulaisia pyydettiin kommentoimaan suunnitelman luonnosta Kerro kantasi -palvelun avulla ja suunnitelmaluonnoksen toimenpiteet päivitettiin asukkaiden palautteiden pohjalta. Suunnitelman on hyväksynyt kaupungin hyvinvoinnin ohjausryhmä 6.2.2020.

Kaupunginhallitus palautti 25.5.2020 kokouksessaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi. Suunnitelmaa on tämän jälkeen päivitetty nuorisovaltuustolta saadun lausunnon pohjalta sekä tuomalla esiin erityislapsiin kohdistuvat tarpeet ja palvelut.

Suunnitelman lähtökohtana on lapsiystävällinen ja houkutteleva Turku perheen perustamisen ja täällä viihtymisen näkökulmasta. Turku toteuttaa Suomen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen edellyttää, että lakisääteisille peruspalveluille ja lastensuojelulle turvataan riittävät resurssit. Tehostamalla varhaista puuttumista huolenaiheisiin ja ongelmiin sekä selkeyttämällä palvelupolut edistetään hyvinvointia ja säästetään kustannuksia. Lasten ja nuorten hyvinvointi edellyttää kaikkien aikuisten panostusta, niin vanhempien kuin ammattilaistenkin. Suunnitelmaan kirjatuilla toimenpiteillä pyritään tukemaan vanhemmuutta ja kaikkien lapsiperheiden hyvinvointia.

Palveluiden tarjoamisen lähtökohtana ovat lapsen, nuoren ja perheen yksilölliset tarpeet. Varsinkin erityistä tukea tarvitsevien kohdalla korostuu eri toimijoiden tiivis yhteistyö. Suunnitelmaan on kirjattu useita toimenpiteitä yhteistyön vahvistamiseksi.

Suunnitelmakaudella tulee ensisijaisesti panostaa moniammatillisen yhteistyön kehittämiseen ja yhteistyön esteiden poistamiseen niin kaupungin sisällä kuin yhteistyökumppaneiden kanssa. Tunnistettuihin haasteisiin tarvitaan aiempaa tehokkaampia ja vaikuttavampia yhteisiä toimintamalleja. Ratkaisuja tarvitaan kiusaamiseen puuttumiseen, päihteidenkäyttöön, koulupoissaoloihin, mielenterveysongelmiin sekä väkivaltaan puuttumiseen. Uusina ilmiöinä on tarpeen puuttua myös radikalisoitumiseen ja jengiytymiseen.

Nuorisovaltuusto toteaa 28.8.2020 antamassaan lausunnossa, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on monipuolinen ja oikeansuuntainen (oheismateriaali 1). Lausunnossa nostetaan esiin resurssointitarve nuorten lisääntyneiden mielenterveysongelmien ja yksinäisyyden ratkaisemiseksi sekä matala kynnys palveluihin hakeutumisessa. Suunnitelmassa näihin haasteisiin vastataan esittämällä työntekijöiden kouluttamista mielenterveyden tukemiseen, psykiatristen sairaanhoitajien toiminnan vakiinnuttamista ja vastaavantyyppisen toiminnan laajentamista myös alakouluihin. Lisäksi esitetään luotavaksi kaupunkitasoinen malli ehkäisevään mielenterveystyöhön. Koulukuraattorien ja koulupsykologien resurssointia suunnitellaan vuosittain talousarvion puitteissa. Kaupungin talousarviossa tulee huomioida riittävä resurssointi näihin toimiin. Käynnissä oleva perhekeskuskehittäminen ja oppilashuollon kehittämistyö vahvistaa nuorisovaltuuston toivomaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja palveluohjausta.

Nuorisovaltuusto näkee nuorten äänestysaktiivisuuden tukemisen tärkeänä ja esittää äänestyspaikkojen tuomista koulun tiloihin. Vaalipäivän äänestyspaikoista suuri osa on ollut kouluja, monitoimitaloja ja nuorisotaloja. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa on täydennetty uudella toimenpiteellä: ”Vahvistetaan nuorten demokratiakasvatusta toteuttamalla vaalien yhteydessä äänioikeuden käyttöön innostava kampanja nuorille.” 

Nuorisovaltuusto tullaan ottamaan mukaan suunnitelman toimeenpanoon ja siltä pyydetään edustajat suunnitelman etenemisen arviointiin.

Kevään ja kesän 2020 aikana niin lasten ja nuorten kuin koko kaupunginkin toimintaympäristö on merkittävästi muuttunut koronavirusepidemian vuoksi. Oletettavaa on, että epidemian vaikutukset ihmisten hyvinvointiin kestävät tuntuvasti itse epidemiakautta kauemmin. Suunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen on tässä muuttuneessa tilanteessa entistäkin tärkeämpää. Ehdotettavat toimenpiteet on esitelty kokonaisuudessaan liitteessä 1.

Esitämme että, kaupunginhallitus hyväksyy Lapsiystävällistä kaupunkia rakentamassa - Turun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2020–2023. Kaupunginhallitus esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Suunnitelma huomioidaan toiminnan ja talouden suunnittelussa.

Liite 1Lapsiystävällistä kaupunkia rakentamassa - Turun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020–2023

Oheismateriaali 1Nuorisovaltuuston lausunto

Kaupunginhallituksen ehdotus            

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan Lapsiystävällistä kaupunkia rakentamassa – Turun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2020-2023.         

PäätösAsia pantiin pöydälle Ruohosen Sundqvistin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.


Liitteet:

Kh § 410
Liite 1:Lapsiystävällistä kaupunkia rakentamassa - Turun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020-2023 / Vi bygger upp en barnvänlig stad - Åbo stads välfärdsplan för barn och unga 2020-2023