Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstö 
Henkilöstöjohtaja1317.09.2020 

10197-2020 (01 02 00)

Sivistystoimialan palvelualuejohtajan viranhaltijan (vak.nro 409083) ja apulaisrehtorin viranhaltijan (vak.nro 808020) tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen 1.1.2021 lukien

Palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 15.9.2020:

Henkilöstöjohtaja on tehnyt 27.11.2014 § 115, 16.9.2016 § 85 ja 13.9.2018 § 139 päätökset kahden viranhaltijan (409083 ja 808020) palkan tarkistamiseksi ajalle 1.12.2014 - 31.12.2016, ajalle 1.7.2017 – 31.12.2018 sekä ajalle 1.1.2019 – 31.12.2020. Palkantarkistuksessa oli kyse siitä, että Iltalukion rehtorin viranhaltija oli irtisanoutunut virastaan 1.1.2015 lukien ja virka jätettiin täyttämättä. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että palvelualuejohtaja XXXXX määrätään hoitamaan iltalukion rehtorin tehtävät oman virkansa ohella 1.1.2015 lukien ja toimialajohtajan päätöksellä tarvittaessa aiemminkin. Henkilöstöjohtajan em. päätöksillä palvelualuejohtaja XXXXX ja apulaisrehtori XXXXX tehtäväkohtaista palkkaa on tarkistettu määräajaksi 31.12.2020 asti. Sivistystoimiala esittää nyt, että päätöstä tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisesta jatketaan 31.12.2021 asti, koska perusteet määräaikaisen lisän jatkamiselle ovat edelleen olemassa.

KVTES II luvun 10 §:n ja OVTES osio A Yleinen osa 7 §:n mukaan, jos viranhaltijan tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi tehtävien uudelleenjärjestelyjen vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä.

Henkilöstöjohtaja on 7.10.2019 sarja A § 231 hyväksynyt ohjeet KVTES:n mukaisesta palkkausta koskevat Turun kaupungin yksityiskohtaisemmat ohjeet ja määräykset. Ohjeen mukaan, mikäli viranhaltija määrätään hoitamaan toisen viranhaltijan tehtäviä määräajaksi, voidaan toisen viranhaltijan tehtäviä hoitavan viranhaltijan tehtäväkohtainen palkka maksaa muutosajankohdasta lukien enintään 15 %:a asianomaisen aiempaa tehtäväkohtaista palkkaa korkeampana. Ohjeessa on todettu, että jos poikkeuksellisesti kaksi eri viranhaltijaa omien työtehtäviensä ohella hoitaa yhdessä toiseen virkaan kuuluvia tehtäviä siten, että kumpikin hoitaa puolet viran tehtävistä, niin uusi tehtäväkohtainen palkka on enintään 7,5 % kummankin omaa tehtäväkohtaista palkkaa korkeampi. Konsernihallinnon henkilöstöpalvelut esittää näkemyksenään, että henkilöstöjohtajan päätöstä 13.9.2018 § 139 palvelualuejohtajan (vak.nro 409083) ja apulaisrehtorin (vak.nro 808020) viranhaltijoiden määräaikaisesta tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisesta on tarkoituksenmukaista jatkaa määräaikaisena, tällä päätöksellä kuitenkin enintään 31.12.2021 asti.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

PäätösPäätin:

- että sivistystoimialan palvelualuejohtajan viranhaltijan (vak.nro 409083) XXXXX tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1.1.2021 lukien 833,61 €/kk ja

- että iltalukion apulaisrehtorin viranhaltijan (vak.nro 808020) XXXXX tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1.1.2021 lukien 417,03 €/kk ja

- että tämä päätös korotetun tehtäväkohtaisen palkan maksamisesta on voimassa niin kauan, kuin XXXXX ja XXXXX kumpikin osaltaan hoitavat iltalukion avoimena olevan rehtorin viran tehtäviä, tällä päätöksellä kuitenkin enintään 31.12.2021 asti.

 

 

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

 

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, henkilöstöpalvelukeskus
tpvSivistystoimiala
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX