Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö516.09.2020 

9700-2020 (02 08 00)

Vuorovaikutteinen prosessi/Turun historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen kehittäminen

Hankejohtaja Riitta Birkstedt ja projektipäällikkö Tuija Alihaanperä 2.9.2020:

Keskustan kehittäminen -kärkihanke on kaupungin strategisen johtamisjärjestelmän työkalu kaupunkistrategian keskustaa koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi. Turun historiallinen keskusta ja yliopistojen alue on yksi kärkihankkeen neljästä keskeisestä kehittämisalueesta.

Turun historiallisen keskustan ja yliopistoalueen kehittämisessä huomioidaan vahvasti alueen kiinteistönomistajien, asukkaiden ja toimijoiden, kaupunkilaisten, yritysten ja muiden sidosryhmien näkemyksiä alueen toiminnoista ja palveluista sekä niiden kehittämisestä. Näkemysten keräämistä ja analysointia varten kehittämistyössä toteutetaan vuorovaikutteinen ja monikanavainen prosessi.

Vuorovaikutteisen prosessin käynnistämiseksi analysoidaan alueen nykytilanne eli selvitetään esimerkiksi, millaisia toimintoja ja palveluja alueella on. Samalla kootaan esimerkkejä siitä, miten muualla maailmalla on onnistuttu vanhojen kaupunkien elävöittämistyössä. Analyysityö on pohjana vuorovaikutteisen prosessin sisällön suunnittelulle ja toteutukselle.

Vuorovaikutteisen ja monikanavaisen prosessin tavoitteena on löytää sellaisia toimintamahdollisuuksia, joihin keskittymällä aluetta voidaan elävöittää tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös koota toiminnan konsepteja ja aihioita, joita voisi hankkeistaa ja jatkojalostaa ja jatkaa siten alueen kehittämistä.

Lisäksi tavoitteena on saada aikaan kiinnostava tarina alueen tekemisen tulevaisuudesta.

Vuorovaikutteisen prosessin tuloksia hyödynnetään Turun historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen kehittämistyössä.

Vuorovaikutteisen prosessin toteuttamiseen esitetään yhteistyösopimuksen solmimista Demos Helsingin kanssa. Demos Helsingillä on laaja kokemus vuorovaikutteisten ja monikanavaisten kaupunkikehitysprosessien suunnittelusta ja toteutuksesta, vahvaa osaamista ihmislähtöisten kaupunginosakonseptien rakentamisesta sekä akateemiseen tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä tieteen ja talouden vuorovaikutusta tukevien konseptien suunnittelusta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Demos Helsingin tarjous työn toteuttamisesta ja tarkempi kuvaus työn sisällöstä ovat tämän päätösesityksen tarjousliitteessä (Liite 1).

Työn toteutus ja aikataulu

Turun historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen kehittämiseen liittyvä vuorovaikutteisen prosessin suunnittelu käynnistyy syyskuussa 2020, vuorovaikutteiset tilaisuudet järjestetään syys-lokakuussa ja työ valmistuu helmikuussa 2021. Työn tarkempi aikataulutus on esitelty tämän päätösesityksen liitteessä.

Toteuttaja

Vuorovaikutteisen prosessin toteuttaa Demos Helsinki, joka on nimennyt asiantuntijatiimin kehittämissuunnitelman tekemistä varten tarjouksessaan.

Työstä aiheutuvat kustannukset

Työn kokonaiskustannukset ovat 53 450 euroa sisältäen kulut. Hinta on arvonlisäveroton.

Työ laskutetaan kahdessa erässä

Maksuehto on kolmekymmentä päivää (30) netto. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain 4 §:n 1 momentin mukainen.

Toiminnan ohjaus

Työn etenemisestä ja tuloksista raportoidaan hankejohtaja Riitta Birkstedtille ja projektipäällikkö Tuija Alihaanperälle.

Liite 1Demos Helsingin tarjous 6.8.2020

Esitämme, että Turun kaupunki tilaa Turun historiallisen keskustan ja yliopistojen alueen kehittämiseen liittyvän vuorovaikutteisen prosessin suunnittelun ja toteuttamisen Demos Helsingiltä. Työstä aiheutuvat 53450 euron kulut katetaan Keskustan kehittämisen kärkihankkeen kustannuspaikalta 11613, tilaus 605221.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

PäätösPäätin, että

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

 

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoDemos Helsinki
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 5
Liite 1:Demos Helsingin tarjous 6.8.2020