Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kaupunginjohtaja12811.05.2020 

5361-2020 (01 01 00)

Kahden ohjaajan toimen perustaminen ja kotiavustajan ja kylvettäjän toimen lakkauttaminen Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksessa

Va. hallintopäällikkö Hanna Haukkasalo 7.5.2020:

Avopalvelujen johtaja Anne Vuorinen on esittänyt kahden ohjaajan toimen perustamista Ruusukorttelin hyvinvointikeskukseen 1.6.2020 lukien ja kotiavustajan ja kylvettäjän toimien lakkauttamista samasta ajankohdasta. Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksissa on käytössä erilaisia nimikkeitä, jotka eivät vastaa tehtäväkuvaa. Hyvinvointikeskukset tuottavat monipuolista psykososiaalista- ja liikuntakykyä ylläpitävää, terveyttä edistävää ja osallistavaa toimintaa. Hyvinvointikeskusten toiminta kehittyy ja muuttuu asiakastarve huomioiden ja nykyiset nimikkeet eivät enää vastaa työntekijöiden tehtäviä hyvinvointikeskuksissa. Näin ollen on tarve yhtenäistää nimikkeitä tehtäviä vastaaviksi.

Nyt esitetään kylvettäjän (vak.nro 324027) ja kotiavustajan (vak.nro 341350) toimet lakkautettaviksi ja niiden tilalle perustettavaksi ohjaajan toimet. Ko. tehtäviä ei hyvinvointikeskuksissa enää ole, vaan tarve on hyvinvointikeskuksissa toimivien psykososiaalisten ryhmien, terveys-, harrastus-, aktivointi- ja kuntoutustoiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa turkulaisille itsenäisesti kotona asuville ikäihmisille. Työntekijät toteuttavat em. toimintoja monipuolisesti, omaa erityisosaamistaan hyödyntäen.

Nimikemuutos ei lisää henkilömäärää nykyisestä ja kustannusvaikutus palkkaerosta johtuen on vuositasolla n. 2 318 €. Esitys sisältyy vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmaan.

Liite 1Lomake toimien perustamisesta

Palvelualuejohtaja Sari Ahonen puoltaa esitystä.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusEsitän, että

Edelleen esitän, että perustettavat toimet saadaan täyttää ilman erillistä lupaprosessia.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 8.5.2020:

Hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa on esittänyt, että toimialalle Ruusukorttelin hyvinvointikeskukseen perustetaan 1.6.2020 lukien kaksi ohjaajan työsopimussuhteista tointa ja samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan kylvettäjän toimi vakanssinumero 324027 ja kotiavustajan toimi vakanssinumero 341350.

Kylvettäjän ja kotiavustajan tehtäviä ei hyvinvointikeskuksissa enää ole. Näiden tehtävien sijaan henkilöstötarvetta on hyvinvointikeskuksissa toimivien psykososiaalisten ryhmien, terveys-, harrastus-, aktivointi- ja kuntoutustoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Toimialajohtajan esittämä muutos ei lisää hyvinvointitoimialan henkilömäärää nykyisestä ja kustannusvaikutus palkkaerosta johtuen on vuositasolla n. 2 318 €. Esitys sisältyy hyvinvointitoimialan vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmaan. Esitystä voidaan pitää perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena.  Strategisella HR:llä ei ole huomautettavaa toimialajohtajan esitykseen.

Liite 1Lomake toimien perustamisesta

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin,

- että Turun kaupunkiin, ensimmäisenä sijoituspaikkana hyvinvointitoimiala, perustetaan 1.6.2020 lukien kaksi ohjaajan kuukausipalkkaista työsopimussuhteista tointa, joiden tehtäväkohtainen palkka on 2.033,88 €/kk (KVTES/04S0S06A/VL1) ja joiden kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen koulutus,

- että 1.6.2020 lukien lakkautetaan kylvettäjän toimi vakanssinumero 324027 ja kotiavustajan toimi vakanssinumero 341350 ja

- että perustettavat toimet saadaan täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa.

 

Minna Arve

kaupunginjohtaja

Jakelu

tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tpvHyvinvointitoimiala
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, strateginen HR
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 128
Liite 1:Lomake toimien perustamisesta