Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kaupunginjohtaja12711.05.2020 

5301-2020 (01 01 00)

Psykologin toimen perustaminen hyvinvointitoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen koulupsykologiyksikköön

Va. hallintopäällikkö Hanna Haukkasalo 6.5.2020:

Johtava koulupsykologi Johanna Käsnänen ja psykososiaalisten palveluiden johtaja Annie Turunen ovat esittänyt psykologin toimen perustamista 1.6.2020 lukien koulupsykologiyksikköön (Toisen asteen psykologit py 255773).

Toisen asteen opiskelijat tarvitsevat lakisääteiset opiskeluhuollon psykologipalvelut (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: 1 §, 5 § ja 15 §; Lukiolaki ja Laki ammatillisesta koulutuksesta kokonaisuudessaan).

Aiemmin ammatillisessa koulutuksessa eroteltiin lainsäädännön pohjalta nuoriso- ja aikuisopiskelijat ja opiskeluhuoltoa tarjottiin sen vuoksi vain nuorisolle. Ammatillisen koulutuksen reformi v. 2017 yhdisti nuoriso- ja aikuisopiskelijat saman lainsäädännön alle ja opiskeluhuoltopalvelut ovat siten koskettaneet aikaisempia vuosia laajempaa opiskelijajoukkoa. Psykologimitoitusta on pyritty vähä vähältä saamaan lakimuutosta ja opiskelijoiden tuen tarvetta vastaavaksi.

Turun klassillisen lukion, Turun aikuiskoulutuskeskuksen ja Turun Steinerkoulun lukion yhteenlaskettu oppilasmäärä on tällä hetkellä 1242 oppilasta Arviolta 10 % opiskelijoista tarvitsee yksilökohtaisia psykologipalveluita vuodessa, mutta klassillisen lukion ilmaisutaidon linjan opiskelijat hakevat keskimääräistä herkemmin lain oikeuttamalla tavalla tukea mielenterveyden ongelmiin (n. 30 % opiskelijoista), mikä tarkoittaa tällä alueella yhteensä n. 136 opiskelijaa vuodessa. Toisen asteen psykologin keskimääräisellä työtahdilla pystytään tuottamaan yksilökohtaisia palveluita n. 115 opiskelijalle vuodessa. Tämän alueen palveluita on pyritty hoitamaan tilapäisen määräaikaisen vakanssin avulla. Psykologin tehtäväkuvaan kuuluu yksilökohtaista ja yhteisöllistä opiskeluhuoltoa sekä pedagogisen toiminnan tukemista ennaltaehkäisevällä työotteella lakien velvoittamalla tavalla.

Tehtävää on hoidettu tilapäisellä palkkaamisluvalla 923182. Tarve on pysyvä ja tilapäisen vakanssin vakinaistaminen on hyväksytty hyvinvointitoimialan vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmassa ja määrärahat on varattu talousarvioon.  

Liite 1Lomake toimen perustamisesta

Palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen puoltaa esitystä.

Perustettavaksi esitettävän psykologin toimen tehtäväkohtainen palkka on 3.388,55 €/kk (KVTES, hinnoittelematon) ja kelpoisuusvaatimuksena on Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusEsitän, että

Edelleen esitän, että toimi saadaan täyttää ilman erillistä lupamenettelyä.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 7.5.2020:

Hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa on esittänyt, että toimialalle koulupsykologiyksikköön perustetaan 1.6.2020 lukien psykologin työsopimussuhteinen toimi.

Psykologin toimen tarve liittyy vuonna 2017 toteutettuun ammatillisen koulutuksen reformiin, joka yhdisti nuoriso- ja aikuisopiskelijat saman lainsäädännön alle. Opiskeluhuoltopalvelut ovat tämän jälkeen koskettaneet aikaisempia vuosia laajempaa opiskelijajoukkoa. Hyvinvointitoimialalla on psykologimitoitusta pyritty vähä vähältä saamaan lakimuutosta ja opiskelijoiden tuen tarvetta vastaavaksi.

Perustettavaksi esitetty psykologin toimi tarvitaan erityisesti Turun klassillisen lukion, Turun aikuiskoulutuskeskuksen ja Turun Steinerkoulun lukion psykologipalveluiden tarpeisiin.

Tämän alueen palveluita on aiemmin hoidettu tilapäisen määräaikaisen vakanssin avulla. Psykologin toimen tarve on kuitenkin esityksen mukaan pysyvä. Toimen vakinaistaminen sisältyy hyvinvointitoimialan vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmaan ja tarvittavat määrärahat ovat varattuna toimialan talousarvioon. Toimen perustaminen ei lisää toimialan henkilöstömäärää tämänhetkiseen tilanteeseen verrattuna.

Toimialajohtajan esityksessä on kuvattu tarkemmin psykologin toimen tarvetta. Perustettavan toimen toiminnallisen tarpeen osalta strategisella HR:llä ei perusteita lausua asiasta toisin toimialajohtajan esityksen kanssa. Toimen perustamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä hyvinvointitoimialan vuoden 2020 sekä sitä seuraavien vuosien talousarvioon. Toimialan tulee lisäksi huomioida vuodelle 2020 asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä.

Strategisella HR:llä ei ole muutoin huomautettavaa toimialajohtajan esitykseen.

Liite 1Esitys toimen perustamisesta

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin, että Turun kaupunkiin, ensimmäisenä sijoituspaikkana hyvinvointitoimiala, perustetaan 1.6.2020 lukien psykologin työsopimussuhteinen toimi, jonka tehtäväkohtainen palkka on 3.388,55 €/kk (KVTES/hinnoittelematon) ja jonka kelpoisuusvaatimus määräytyy Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan ja,

että toimi saadaan täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa.

 

 

Minna Arve

kaupunginjohtaja

Jakelu

tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tpvHyvinvointitoimiala
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, strateginen HR
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 127
Liite 1:Lomake toimen perustamisesta