Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, lakiasiat 
Kaupunginlakimies1507.05.2020 

2682-2020 (02 06 04)

Myönnetyt ja hylätyt muutokset saatavan suoritusaikatauluun ajalla 3-4/2020

Kaupunginlakimies Petra Einiö 7.5.2020:

Saatavan suoritusaikatauluun liittyvän helpotuksen myöntäminen on konsernitasolla keskitetty hallintoryhmän johtajalle, jonka erityiseen toimivaltaan kuuluu kaupunginvaltuuston 29.5.2017 § 105 hyväksymän hallintosäännön 42 § 2 kohdan mukaan myöntää helpotus tai vapautus sopimuksen tai sitoumuksen perusteella määräytyvän velvoitteen suoritusaikatauluun, viivästyskorkoon ja perintäkuluihin. Hallintoryhmän johtaja on delegoinut toimivallan johtavalle kaupunginlakimiehelle ja kaupunginlakimies Petra Einiölle 12.6.2017 § 20.

Sarastia Oy, perintäyhtiöt ja toimialat ovat välittäneet maksusuunnitelmia koskevat pyynnöt keskitetysti kaupunginlakimies Petra Einiölle, joka on hyväksynyt tai hylännyt esitetyt maksusuunnitelmat. Pyynnön yhteydessä on tullut esittää peruste pyynnölle.

Kaupunginjohtaja on 2.1.2018 § 1 hyväksynyt saamisten laskutus- ja perintäohjeet, jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2018. Ohjeiden 18 -kohdan mukaan voidaan velalliselle myöntää maksuaikaa tekemällä maksusuunnitelma, jolloin saatava maksetaan useassa erässä. Ohjeiden mukaan maksusuunnitelma voi olla sekä yksityisoikeudellisissa että julkisoikeudellisissa saamisissa enintään 12 kk. Myös vuotta pidempi maksusuunnitelma on mahdollinen, mutta tällaisen maksusuunnitelman hyväksyminen vaatii velallisen taloudellisen tilanteen tarkemman selvityksen. Mikäli vaadittu tarkempi selvitys talouden kokonaistilanteesta velalliselta saadaan, tehdään sitä koskeva päätös erillisellä päätöspöytäkirjalla.

Turun kaupungilla palvelussuhteessa olevalle tai olleelle työntekijälle tai viranhaltijalle voidaan myöntää aiheettomasti maksetun palkan tai muun palvelussuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnän suoritusaikatauluun maksuaikaa edellisestä poiketen ja ilman erillistä selvitystä suunnitelman aikaisesta maksukyvystä, tekemällä koko saatavasta maksusuunnitelma, jonka pituus voi olla enintään kaksi kertaa se aika, jolta takaisinperittävää palkkaa tai etuutta on syntynyt.

Turun kaupunginhallitus on 30.3.2020 § 135 päättänyt, että maksusopimuksen maksimiaika pidennetään 12 kuukaudesta 24 kuukauteen koronaepidemian vuoksi.

Maksusuunnitelmapyynnöt, jotka eivät vaadi tarkempaa taloudellista selvitystä, on tarkoituksenmukaisinta niiden suuren lukumääränsä vuoksi koota taulukkoon ja hyväksyä päätöspöytäkirjalla kuukausitasolla. Maalis-huhtikuun 2020 päätökset ovat liitteenä 1.

Liite 1Maksusuunnitelmia koskevat päätökset maalis-huhtikuu 2020 (Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 23 kohta)

PäätösPäätin hyväksyä liitteen 1 mukaisesti pyydetyt maksusuunnitelmat ajanjaksolla 1.3.-30.4.2020.

Petra Einiö

kaupunginlakimies

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Klakias § 15
Liite 1:Maksusuunnitelmia koskevat päätökset maalis-huhtikuu 2020