Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Turun Työterveystalo 
Työterveysjohtaja407.05.2020 

5305-2020 (02 08 00, 01 04 02)

Turun Työterveystalon henkilökunnan työterveyspalvelut ajalle 1.6.2020-31.12.2020

Turun Työterveystalo, vt. ylilääkäri Tuula Hakoila 4.5.2020:

Turun Työterveystalo on pyytänyt tarjousta Mehiläinen Oy:lta koskien Turun Työterveystalon henkilökunnan työterveyspalveluita ajalle 1.6.2020-31.12.2020. Turun Työterveystalon työterveysjohtajan päätöksellä 15.4.2016 § 4 on Turun Työterveystalon henkilökunnan työterveyspalvelujen palveluntuottajaksi valittu Mehiläinen Oy. Tarjouspyynnössä varattiin mahdollisuus jatkaa sopimusta Tilaajan kirjallisella päätöksellä alkuperäisin ehdoin yhdellä optiovuodella ajalle 1.6.2019–31.5.2020.

Hankinnan ennakoitu arvo on enimmillään noin 40 000€ (alv. 0%) ajalla 1.6.2020-31.12.2020.

Hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki), koska kysymyksessä on hankintalain E-liitteen mukainen hankinta ja hankinnan ennakoitu arvo on alle 400 000,00 euroa.

Mehiläinen Oy on ilmoittanut tarjoavansa palvelua ajalle 1.6.2020-31.12.2020 aiemman kilpailutuksen sopimusehtojen mukaisesti.

EhdotusEsitän, että Turun Työterveystalon henkilökunnan työterveyspalvelut hankitaan ajalla 1.6.2020 – 31.12.2020 Mehiläinen Oy:lta aiemman kilpailutuksen mukaan tarjotuilla hinnoilla ja sopimusehdoilla hankinnan ennakoidun arvon ollessa noin 40 000€.

Työterveysjohtaja Marjo Sinokki:

PäätösPäätin, että Turun Työterveystalon henkilökunnan työterveyspalvelut hankitaan ajalla 1.6.2020 – 31.12.2020 Mehiläinen Oy:lta aiemman kilpailutuksen mukaan tarjotuilla hinnoilla ja sopimusehdoilla hankinnan ennakoidun arvon ollessa noin 40 000€.

Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

Perustellusta syystä yksittäistapauksessa palvelua voidaan ostaa hankintapäätöksestä poiketen.

Hankintasopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen tiedoksi.

Päätös voi muuttua tehdyn oikaisuvaatimuksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

Marjo Sinokki

työterveysjohtaja

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

Jakelu

aoMehiläinen Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tpvXXXXX