Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kaupunginjohtaja/sarja 101206.05.2020 

3230-2020 (00 00 01)

2M-It Oy:n yhtiökokous

Lakimies Annika Nieminen ja konserniohjauksesta vastaava controller Sanna Lounaja 4.5.2020:

2M-It Oy:n yhtiökokous pidetään 7.5.2020 klo 12.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat sekä muut kokouskutsussa ja sen liitteissä esitetyt asiat.

Yhtiöjärjestyksen mukaan 2M-It Oy:n hallitukseen kuuluu viidestä (5) seitsemään (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenille voidaan tarvittaessa valita henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen puheenjohtajan.

Turun kaupunginjohtaja on 27.1.2020 § 34 päättänyt 2M-IT Oy:n osakassopimuksen muuttamisesta. Kaupunginhallitus on 9.3.2020 § 106 päättänyt, että Turun kaupunki merkitsee kaikki 2M-IT Oy:n hallituksen 30.1.2020 tekemässä suunnatussa osakeannissa Turun kaupungille merkittäväksi tarjotut, uudet osakkeet, yhteensä 4650 osaketta. Aikaisemmin Turun kaupunki on omistanut 78 osaketta. Jatkossa Turun kaupunki omistaa yhteensä 4728 2M-IT Oy:n osaketta, mikä on 4,47 prosenttia kaikista osakkeista.

Muutetun osakassopimuksen mukaan yhtiön hallituksen jäsenten paikat jakautuvat erityisvastuualueittain siten, että osakeomistuksen 100 % (osakekannasta) jaetaan hallituspaikkojen lukumäärällä ja näin saadulla luvulla jaetaan kullakin erityisvastuualueella sijaitsevien omistajien yhteenlaskettu omistusosuus yhtiöstä, josta muodostuu kyseisen alueen hallituspaikkojen lukumäärä. TYKS erityisvastuualueella sijaitsevilla osakkeenomistajilla on oikeus valita 4 hallituksen jäsentä.

Osakassopimuksen mukaan osakaskokous nimittää erillisen nimitystoimikunnan, joka valmistelee suosituksen Yhtiön yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta koskien hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen jäseniksi valittavia henkilöitä seuraavalle toimikaudelle. Nimitystoimikunta on suosituksessaan sidottu siihen, mitä osakassopimuksessa on hallituksen kokoonpanosta ja jäsenistä sovittu. Yhtiön hallitus antaa suosituksesta esityksen yhtiökokoukselle.

Turun kaupunki esittää hallituksen jäseneksi konsernihallinnon hallintoryhmän johtaja Tuomas Heikkistä. Yhtiökokouskutsun liitteenä olevan 2M-It Oy:n nimitystoimikunnan suosituksessa hallituksen jäseneksi Turun kaupungin jäsenenä on ehdotettu johtaja Tuomas Heikkistä.

Liite 1Kutsu 2M-It Oy:n yhtiökokoukseen liitteineen

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin antaa ohjeen Turun kaupungin yhtiökokousedustajalle 2M-It Oy:n yhtiökokouksessa hyväksyä liitteen 1 mukaiset esitykset yhtiökokoukselle. 

 

Minna Arve

kaupunginjohtaja

Jakelu

tied2M-IT Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, lakiasiat
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 12
Liite 1:Kutsu 2M-It Oy:n yhtiökokoukseen liitteineen