Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, lakiasiat 
Kaupunginlakimies1305.05.2020 

191-2020 (02 06 04)

Sarastia Kuntaperintä Oy:n perinnässä olevien saatavien siirtäminen ulosottoon 5/2020

Kaupunginlakimies Petra Einiö 5.5.2020:

Saatavan ulosottoon siirtäminen on keskitetty Turun kaupungissa hallintoryhmän johtajalle. Hallintoryhmän johtajan erityiseen toimivaltaan kuuluu hallintosäännön 42 § 16 kohdan mukaan päättää saatavan ulosottoon siirtämisestä kaikkien toimialojen osalta lukuun ottamatta kaupunkiympäristötoimialan vuokrasaatavia. Hallintoryhmän johtaja on delegoinut toimivallan johtavalle kaupunginlakimiehelle ja kaupunginlakimies Petra Einiölle 12.6.2017 § 20.

Kaupungin saatavien perintä on siirretty perintäyhtiön hoidettavaksi. Kunnan julkisoikeudellisten maksujen ulosottoon vieminen vaatii kunnan viranhaltijan erillisen päätöksen.

Perintäyhtiö Sarastia Kuntaperintä Oy on suositellut liitteenä 1 olevien saatavien siirtämistä ulosottoon, koska saatavia ei ole saatu perittyä vapaaehtoisen perinnän kautta. Suosituslistalle ovat nousseet sellaiset saatavat, joiden osalta perintäyhtiö on arvioinut velallisella olevan maksukykyä. Listalla on hyvinvointitoimialan, sivistystoimialan, kaupunkiympäristötoimialan, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen ja Turun Työterveystalon saatavia.

Liite 1Ulosottosuositus Sarastia Kuntaperintä Oy 5.5.2020 (Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 23 kohta)

PäätösPäätin siirtää liitteen 1 mukaiset kaupungin julkisoikeudelliset saatavat ulosottoon.

Petra Einiö

kaupunginlakimies

Jakelu

tpvSarastia Kuntaperintä Oy
tiedSarastia Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Klakias § 13
Liite 1:Ulosottosuositus Sarastia Kuntaperintä Oy 5.5.2020