Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus19304.05.202013
Kaupunginhallitus20811.05.20206

5084-2020 (00 01 05, 00 00 01)

Sytytä Turku - Keskustan kehittämiskilpailu - tavoitteet, kilpailumalli ja toteutustapa

Tiivistelmä:

"Hyvä idea saa Turun ja turkulaiset syttymään" Kaupunginhallitukselle esitetään päätettäväksi Sytytä Turku - Keskustan kehittämiskilpailun tavoitteet, periaatteet ja toteutustapa. Kilpailu tähtää keskustavisiossa esitettyjen keskustan kehittämisen tavoitteita tukevien toimenpiteiden ideointiin ja toteutukseen erilaisin kumppanuuksin. Kilpailulla vahvistetaan kaupunkilaisten ja yritysten osallistumista kaupunkikehitykseen ideoimalla ja toteuttamalla kokonaisuuksia, joilla kaupunkikeskustan tilat ja paikat koetaan entistä avoimemmiksi ja kaikille tarkoitetuiksi. Kilpailun järjestäminen itsessään on kokeilu uudenlaisesta yhdessä tekemistä korostavasta toimintatavasta.

Kh § 193

Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen, hankejohtaja Riitta Birkstedt, erityisasiantuntija Janne Mustonen 16.4.2020:

 

Päätöksenteon taustaa

 

Turun kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2016 talousarvion yhteydessä Turun keskustan kehittäminen kärkihankkeen asettamisesta.

 

Turun kaupunginhallitus toimeenpani valtuuston päätöksen käynnistämällä hankkeen toukokuussa 2016 (kh 2.5.2016 § 177). Kärkihankkeessa tuotettu Keskustavisio 2050 julkistettiin elokuussa 2017.

 

Toukokuussa 2018 kaupunginvaltuusto päätti, että keskustan kehittämisen kärkihanke ohjaa kulloinkin toimivaltaisen toimielimen ja viranhaltijan valmistelua ja päätöksentekoa (kv 14.5.2018 § 92). Lisäksi se päätti keskustan kehittämisen kymmenestä ensimmäisestä toimenpiteestä, joilla kärkihanketta toteutetaan. Yhtenä käynnistettävänä toimenpiteenä päätettiin Innovaatiokilpailun järjestämisestä ja tätä kautta kumppanuuksien hyödyntämisestä toimeenpanon välineinä.

 

Päätettäessä Turun kaupungin osallistuvan budjetoinnin toteutuksesta ja sen periaatteista (kh 13.1.2020 § 6) linjattiin, että rahanjako perustuu kaupungin suuralueisiin. Samalla todettiin, että keskusta-alueella toteutetaan keskustan kehittämisen kärkihankkeeseen liittyen innovaatiokilpailu, jonka vuoksi keskusta-alue ei ole mukana osallistuvassa budjetoinnissa.

 

Sytytä Turku -kilpailun valmistelu

 

Kilpailun suunnittelun lähtötiedoksi on FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä tilattu kansainvälisiä ja kansallisia innovaatiokilpailuja koskeva selvitys- ja vertailutyö (OM 1). Havainto kansainvälisistä ja kansallisista esimerkeistä oli, että yhtä laajaa ja monipuolista innovaatiokilpailua ei ole muualla toteutettu. Selvityksen perusteella ymmärrettiin, että kilpailun on syytä olla kaksivaiheinen ja se, että hyvällä viestinnällä on houkuteltavissa monipuolisesti erilaisia toimijoita kilpailuun mukaan. Selvityksen antia on käytetty jatkosuunnittelussa sekä kaikkien toimialojen ja Turku Science Parkin yhteisessä työpajassa.

 

Työpajan tulosten perusteella laadittiin alustava kilpailutavoite, kilpailumalli ja kilpailun toteutustapa, jotka käytiin ennen kesäkautta 2019 lävitse poikkihallinnollisissa ohjausryhmissä (kilpailukyky- maankäyttö- hyvinvoinnin ohjausryhmä). Ohjausryhmien painotuksia lisättiin kilpailumalliin ja keskustelussa painotettiin kilpailun poikkihallinnollisuutta ja kilpailun toteutukseen liittyviä osaamistarpeita. Viestinnän rooli on yksi merkittävistä onnistumisen edellytyksistä.

 

2019 vuoden lopussa kilpailun toteutuskumppaniksi kilpailutettiin Sitowise Oy, jonka fasilitoimana järjestettiin poikkihallinnollisella projektiryhmällä työpaja. Työpajassa kilpailun nimi tunnistettiin houkuttelevuuden kannalta merkittäväksi elementiksi ja kilpailun nimeksi kiteytyi Sytytä Turku, Tänd Åbo, Ignite Turku.

 

Sytytä Turku – keskustan kehittämiskilpailu osana keskustan kehittäminen -kärkihanketta

 

Keskustan kehittäminen -kärkihanke on kaupungin strategisen johtamisjärjestelmän työkalu kaupunkistrategian keskustaan koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi. Strategian linjausten mukaan kaupungin ydin on näköiskuva kaupungin menestyksestä, hyvinvoinnista ja kilpailukyvystä, ja siksi sen on koko ajan kyettävä uudistumaan. Kokonaisvaltaiseen kaupunkikehittämiseen tähtäävällä kärkihankkeella tavoitellaan Turun keskustan kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamista niin liiketoiminnan ja matkailun kuin asumisen näkökulmista.

 

Turun keskustavisio 2050, joka laadittiin laaja-alaisella avoimella yhteistyöllä kaupungin ja sen sidosryhmien kesken, luo pohjan keskustan kehittämisen kärkihankkeen toimenpidesuunnitelmalle. Kaikilla osa-alueilla kärkihankkeen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on ollut kaupungin asukkaiden, asiakkaiden ja sidosryhmien osallisuus.

 

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Turun keskustan kehittämisessä on kolme painopistealuetta, joiden mukaiset toimet luovat pohjan elävän ja vetovoimaisen kaupunkikeskustan kehittämiselle.

 

Hyväksyttyjen tavoitteiden mukaan Turun keskusta on tulevaisuudessa:

 

Saavutettava ja helposti kuljettava: Turun keskusta on kaikkien yhteisenä kaupunginosana saavutettavuudeltaan ainutlaatuinen, ja sen liikkumisympäristön ilme on esimerkillisen viihtyisä ja vetovoimainen ympäri vuoden.

Kaupallisesti houkutteleva: Turun keskusta on Läntisen Suomen tärkein ja pohjoisen Itämeren kiinnostavin talouden, kaupan ja työssäkäynnin keskittymä.

Viihtyisä ja elävä kohtaamisten keskusta: Turun keskusta on eurooppalainen asumisen, kulttuurin ja matkailun keskittymä, joka sykkii elämää ympäri vuoden.

 

Sytytä Turku - keskustan kehittämiskilpailulla tavoitellaan toimenpidekokonaisuutta, joka tukee kaikkia kolmea keskustan kehittämisen painopistealuetta. Lisäksi kilpailulla tuetaan Keskustavisiossa esitetyn kehityksen ja myös visiossa erikseen lueteltujen 100 toimenpiteen toteutumista, joihin kilpailun kautta on mahdollista hakea kumppanuutta kaupungin ja muiden mahdollisten toteuttajien kanssa sekä kehityksen toteuttaminen yhdessä toimien.

 

Kilpailulla kaupungin keskusta avataan näin kehitysalustaksi kaupunkilaisille ja sidosryhmille.

 

Sytytä Turku - toteutusmalli

 

Kilpailu on osa monivaiheista idea/innovaatioprosessia. Idea/innovaatioprosessin vaiheet ovat 1. ideavaihe, 2. yhteiskehittely/toteutettavuustarkasteluvaihe, 3. projektisuunnitteluvaihe sekä 4. toteutusvaihe.

 

Kilpailun voittajat valitaan yhteiskehittely/toteutettavuustarkasteluvaiheen jälkeen. Kilpailun päätyttyä, voittajan kanssa laaditaan yhteinen projektisuunnitelma ja toteutusaikataulu idean toteuttamiseksi.

 

Kaupungin maaomaisuuteen kohdistuvan innovaatiokumppanuuden osalta kilpailun Rakentuva keskusta –sarjan mahdollisten voittajien kanssa laaditaan innovaatiokumppanuussopimus, jonka perusteella kehittämisidean esittäjä saa kohdealueeseen kiinnityksen jatkosuunnittelua varten. Innovaatiokumppanuussopimus on määräaikainen ja kaupunki pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä kilpailun jälkeisen innovaatiokumppanuuden aikana työstetty kehitysidea. Innovaatiokumppanuuteen liittyvät päätökset tehdään johto- ja hallintosääntöön kirjatuilla tasoilla, noudattaen hyväksyttyjä asunto- ja maapolitiikan periaateasiakirjaan kirjattuja menettelytapoja.

 

Kilpailun palkinto on kumppanuus ja tätä tarkoittava yhteinen innovaation toteutus kaupungin kanssa.

 

Kuva 1 kilpailumalli

 

Sytytä Turku - tavoitteet ja kilpailusääntöjen periaatteet

 

Sytytä Turku kilpailun tavoitteet kytkeytyvät Keskustavisio 2050:n sisältöihin ja kehittämisen tavoitteisiin, sekä sisältöjä tukevaan kaupunkirakenteen kehittämiseen. Kilpailulla Turun kaupunki haluaa rakentaa yhdessä yritysten, yhdistysten ja järjestöjen ja kaupunkilaisten kanssa keskustaa, joka houkuttelee mahdollisimman monia. Kaupunki haluaa osoittaa avoimuutta ja innovatiivisuutta ja kannustaa rohkeiden ja erilaisten ideoiden ja toimijoiden esiintuomiseen.

 

Tavoitteet:

 

Kilpailulla haetaan keskustaa elävöittäviä eri käyttäjäryhmiä houkuttelevia innovatiivisia ratkaisuja ja niiden jatkokehittämiseen ja toteuttamiseen sitoutuneita yhteistyökumppaneita.

Kilpailuun toivotaan konseptiltaan monipuolisia, eri mittakaavan ehdotuksia, jotka voivat olla tapahtumaan, tontin/alueen kehittämiseen, julkiseen tilaan tai vaikka palveluun liittyviä. Kilpailuehdotusten tulee toteuttaa yhtä tai useampaa Turun kaupungin keskustavision kehittämisen kärkeä; keskustan saavutettavuus, kaupallinen houkuttelevuus ja viihtyisyys, mihin peilaten myös kilpailuehdotuksia arvioidaan.

Keskusta kaipaa uutta elämää ja energiaa, mitä ratkotaan kilpailulla, johon voivat osallistua kaikki kaupungin kehittämisestä innostuneet ja ehdotuksen toteuttamiseen sitoutuneet toimijat.

Kilpailun kautta haetaan kaupunkilaisilta, yrityksiltä ja kaupungin sidosryhmiltä keskustavision tavoitteita toteuttavia, toteutuskelpoisia kehittämisideoita.

Kehittämisidea voi olla luonteelta ja sisällöltään tapahtuma, palvelu, konsepti, toimenpide tai kiinteistökehitystä tarkoittava innovaatio, joka johtaa toteutuessaan hankekehityskumppanuuteen.

Kilpailu on avoin kaikille.

Kilpailumalli antaa mahdollisuuden ideoiden esittäjien keskinäisiin kumppanuuksiin.

Kilpailija voi esittää ratkaisumallia johonkin keskustavision toteutumista tukevaan toimenpiteeseen tai johonkin visiossa erikseen luetellun 100 toimenpiteen toteutukseen.

Kilpailun kautta toteutuvat ideat lisäävät osaltaan keskustan avoimuutta ja käytettävyyttä kaikkien keskustan käyttäjien näkökulmasta.

 

Periaatteet:

 

Kilpailussa on kaksi sarjaa, joihin kehitysidea tulee kohdistaa kilpailijan toimesta

 

Elävä keskusta -sarja

Elävä keskusta –sarjaan voi osallistua kuka tahansa Turun keskustan kehittämisestä kiinnostunut henkilö tai ryhmä, kuten yritys, yhdistys, seura tai asukasryhmät. Elävä keskusta -sarjan kilpailutyö voi olla mitä tahansa ehdotus, joka pyrkii elävöittämään Turun keskustaa keskustavisiossa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Tällainen kilpailuehdotus voi olla esimerkiksi tapahtuma-, palvelu- tai muu konsepti.

 

Rakentuva keskusta -sarja

Rakentuva keskusta -sarjaan voivat osallistua kiinteistö- tai aluekehittämiseen erikoistuneet toimijat, kuten alan yritykset, ammattilaiset tai erilaiset yhteenliittymät. Rakentuva keskusta -sarjaan esitetty ehdotus on esimerkiksi jonkin keskusta-alueen korttelin tai alueen kehittämiskonsepti.

 

Kilpailuaika on rajattu, mutta kilpailun kautta saatavan idean toteuttamisen takaraja on Turun juhlavuosi 2029.

Voittajiksi valittavien ideoiden osalta kaupunki sitoutuu osaltaan mahdolliseen idean toteutuksen resurssointiin yhteisesti laaditun, kilpailun jälkeisen suunnittelun mukaisin resurssein.

Voittajat Elävä keskusta- ja Rakentuva keskusta –sarjoissa päättää kaupunginhallitus arviointiryhmän esityksestä.

Elävä keskusta –sarjassa varataan ensimmäisen vaiheen perusteella jaettaviksi kannustepalkkioiksi arviointityhmän esityksestä 20000 euroa.

Kilpailun lopullinen palkinto on elävä keskusta- ja rakentuva keskusta -sarjoissa kehittämisidean toteuttaminen joko kaupungin kanssa kumppanuudella tai kilpailijan omin resurssein.

Keskustan innovatiiviseksi kehittämiseksi on kilpailun rakentuva kaupunki -sarjan kautta mahdollista esittää kehittämisideoita keskusta-alueelle sijoittuville kaupungin omistuksessa ja hallinnassa olevilla maa-alueille. Kaupunginhallitus on hyväksynyt asunto- ja maapolitiikan periaatteet -asiakirjan, joka sisältää innovaatiokumppanuusprosessin mallin. Sytytä Turku -kilpailun kautta mahdollisesti tulevat kaupunkirakenteen kehittämisideat esitetään prosessoitavaksi kyseisen asiakirjaan kirjatuin, innovaatiokumppanuusmalliin liittyvien periaatteiden mukaisesti, johtaen mahdolliseen innovaatiokumppanuussopimukseen ja tätä kautta hankekehityskumppanuuteen.

Rakentuva keskusta -sarjan mahdollisista kohdealueista rajataan ulos kokonaisuudet, joiden kehittämiseksi on valmisteilla muita kilpailutus- tai luovutusmalleja. Näitä alueita ovat mm.

oLinnaniemen ideakilpailun alue

oKonserttitalon ja Aninkaisten ammatti-instituutin kokonaisuus

oVanhan vedenjakelun kortteli Ursininkadulla

oUuden konserttitalon kohde Itsenäisyydenaukiolla

oTurun ratapihan aluekokonaisuus ja siihen liittyvä matkakeskus

oKauppatorin alue

oKeskusta-alueella vireillä olevat asemakaavaa-alueet

Yksityisten omistamille kiinteistöille kohdistuvat kehitysideat joko tulee esittää kiinteistön omistajan nimissä tai sopia ennen kilpailun toisen vaiheen käynnistymistä omistajan kanssa. Yksityisille alueille esitetyt ideat voivat näin johtaa yhteistyössä toteutettavan lisäarvohankkeen käynnistämiseen.

 

Toimivalta

 

Koska kyseessä on monialainen, kaikkia toimialoja läpileikkaava kilpailu ja sen toteutus, asia esitetään asian merkittävyyden takia päätettäväksi kaupunginhallitukselle. Mahdollisen maaomaisuuden kehittämistä tarkoittavan, kilpailun jälkeisen, innovaatiokumppanuussopimuksen eteneminen ja päätökset tehdään hallintosääntöön kirjatuin toimivaltuuksin.

 

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että

PäätösAsia pantiin pöydälle Vornasen Sundqvistin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kh § 208

Pöydältä 4.5.2020 § 193

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen edustajiksi arviointiryhmään nimettiin Sini Ruohonen, Jukka Vornanen ja Toni Eklund.

Ruohonen nimettiin Katteluksen, Vornanen Sundqvistin ja Eklund Maaskolan ehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tpvKonsernihallinto, strateginen kaupunkisuunnittelu ja kiinteistökehitys
tpvXXXXX