Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus15314.04.202011

4462-2020 (05 10 00, 09 06 00)

Varhaiskasvatuksen palveluseteli ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä poikkeustilanteessa

Tiivistelmä: -

Kh § 153

Kaupunginlakimies Leila Visa ja toimialajohtajan varahenkilö palvelualuejohtaja Vesa Kulmala 7.4.2020:

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli on otettu käyttöön Turussa (2010), Oulussa (2011), Tampereella (2013) ja Vantaalla (2014). Yksityisen varhaiskasvatuksen seteli ei ole käytössä Helsingissä ja Espoossa. Lisäksi Turussa on käytössä lakisääteisen yksityisen hoidon tuen kuntalisä.

Varhaiskasvatuksen yksityisen palvelusetelin piirissä oli Turussa helmikuussa 2020 noin 2 650 ja yksityisen hoidon tuen käyttäjiä noin 250 lasta, joista lähes 220 lasta oli perhe- tai ryhmäperhepäivähoidossa. Päiväkodeissa yksityisen hoidon tuen käyttäjiä oli 15. Tuella voidaan palkata myös lapsen kotiin hoitaja, joita ovat loput tukea saaneet lapset.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin saa palveluntuottaja, joka on hyväksytty Turun kaupungin palvelusetelituottajaksi. Palveluntuottaja on sitoutunut noudattamaan Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjaa (Liite 1). Palveluseteli on käytössä Turussa päiväkodeissa ja ryhmäperhepäivähoidossa.

Yksityisen hoidon tuen lakisääteisen osan ja kuntalisän maksatuksen toimeenpanee Kela. Kunnan pitää ilmoittaa sopimuksen voimassaolon jatkamisesta, sopimuksen muuttamisesta tai irtisanomisesta Kelaan kirjallisesti viimeistään 2 kuukautta ennen haluttua muutosta.

Lapsikohtainen palveluseteli

Palvelusetelituottajan tulot perustuvat kunnan maksamaan lapsikohtaiseen palveluseteliin ja asiakkaiden maksamaan omavastuuseen (asiakasmaksuun). Turussa kasvatus- ja opetuslautakunta päättää palvelusetelin suurimmasta arvosta. Mikäli palveluntuottajan hinta on suurempi kuin palvelusetelin suurin arvo, voi tuottaja vielä periä tämän osuuden. Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Turussa otetaan käyttöön ns. kattohinta, jota tuottajan hinta ei voi ylittää. Asiasta päättää kasvatus- ja opetuslautakunta, jossa se on käsittelyssä 22.4.2020.

Kun Turun kaupunki myöntää lapselle yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin, kaupunki sitoutuu maksamaan palveluntuottajalle lapsikohtaisen palvelusetelin mukaisen arvon.

Turun kaupunki on maksanut palveluntuottajille palvelusetelipäätösten perusteella maaliskuussa 2020 noin 2,2 miljoonaa euroa.

Sääntökirjassa on määritelty seuraavasti lapsen poissaolosta:

”Jos lapsi ei käytä palvelua 60 kalenteripäivään (ei koske kesäkuukausi kesä-, heinä- ja elokuu), oikeus palveluseteliin päättyy. Turun kaupunki maksaa 60 kalenteripäivän ajalta ennalta määritellyn lapsikohtaisen palvelusetelin arvon ja suosittelee palveluntuottajaa olemaan perimättä asiakasmaksua.”

Hoitosopimus

Sääntökirjassa hoitosopimuksesta on kirjattu seuraavasti:

”Perhe ja palvelusetelituottaja tekevät sopimuksen varhaiskasvatuksesta hintatietoineen. Perheen ja tuottajan väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännöksiä ja oikeusperiaatteita.”

Omavastuu/asiakasmaksu

Sääntökirja määrää omavastuuosuuden määrittelystä mm. seuraavaa:

”Perheen tulee ilmoittaa palveluntuottajalle oma-aloitteisesti palvelusetelin arvoon ja omavastuuosuteen vaikuttavista tekijöistä, kuten perhesuhteiden muutokset, varhaiskasvatukseen varatun ajan muutokset tai perhe muuttaa Turusta muuhun kuntaan.

Turun kaupungille perheen tulee ilmoittaa oma-aloitteisesti palvelusetelin arvoon vaikuttavista muutoksista, jos perheen tulot, perhesuhteiden muutokset (lukumäärä muuttuu sisarusten syntymän tai parisuhteen muutosten vuoksi, lapsen huoltajuus muuttuu) tai perhe muuttaa Turusta muuhun kuntaan.

Palvelusetelin arvoon voidaan tehdä muutoksia takautuvasti enintään vuoden ajalta, jos päätös ilmeisesti perustuu asiakkaan tai hänen edustajansa antamin virheellisiin tietoihin. Asiakkaan on toimitettava tarvittavat asiakirjat päätöksentekoa varten. Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan huomioon asiakkaalta perittävässä omavastuuosuudessa myös takautuvasti palvelusetelin arvoon tehdyt muutokset. Aiheettomasti maksettu palvelusetelin arvo peritään takaisin palvelun tuottajalta.”

Maaliskuussa 2020 asiakkaiden omavastuiden/asiakasmaksujen määrä oli 329 709 euroa. Mikäli Turun kaupunki korvaisi palveluntuottajille omavastuut/asiakasmaksut Korona-epidemian ajalta tulisi siitä 263 766 euron lisäkustannus kuukaudessa. Laskelmassa on huomioitu 80 % lapsista, jotka eivät ole hoidossa. Koska omavastuuosuus perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa määrättyihin ehtoihin, voi asiakkaan omavastuu vaihdella 0 eurosta 289 euroon. Näin ollen asiakkaiden maksama osuus voi vaihdella päiväkodeittain. Keskimäärin omavastuuosuus on noin 12 prosenttia tuottajien saamista tuloista.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuen osalta ei ole käytettävissä tietoa asiakasmaksuista, koska asiakasmaksu määritellään huoltajan ja tuottajan kesken. Suurin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on 289 euroa kuukaudessa, jota voidaan käyttää laskentaperusteena. Mikäli kaupunki maksaisi ylimääräisen kuntalisän palveluntuottajille aiheutuisi tästä noin 53 000 euron lisäkustannukset kuukaudessa. Yksityisen hoidon tuen kustannukset kuntalisineen ovat noin 130 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi on syytä todeta se, että Kela ei toimeenpane tällaisia maksuja.

Palveluntuottajat ovat todennäköisesti saaneet asiakkailta omavastuut/asiakasmaksut maaliskuun 2020 osalta, vaikka suurin osa huoltajista ei tuonut lapsiaan hoitoon enää 19.3.2020 jälkeen. Palveluntuottajat ovat osittain pystyneet seuraavin toimin sopeuttamaan toimintaansa:

Kysely palvelusetelituottajille

Turun kaupunki on lähettänyt palvelusetelituottajille kyselyn asiakasmaksukäytännöistä viikolla 15. (Oheismateriaali 1.) Lisäksi Turun kaupunki järjestää palvelusetelituottajille skype-kokouksessa tiistaina 14.4.2020.

Liite 1Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja

Oheismateriaali 1Palvelusetelituottajille viikolla 15 lähetyn kyselyn yhteenveto

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että

Turun kaupunki maksaa palvelusetelituottajille nyt voimassa olevien palvelusetelipäätösten perusteella huhti- toukokuun 2020 ajalta sääntökirjan mukaisesti noin 2,2 miljoonaa euroa kuukaudessa,

kaupunki suosittaa, että palveluntuottaja ei perisi asiakkailta omavastuita/asiakasmaksuja,

yksityisen hoidon tuen kuntalisän ehtoihin ei tehdä muutoksia ja

mahdollisista muutoksista 1.6.2020 alkaen päätetään erikseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKonsernihallinto, lakiasiat
tpvKonsernihallinto, talous ja rahoitus
tpvSivistystoimiala


Liitteet:

Kh § 153
Liite 1:Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja