Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus16314.04.202017

3780-2020 (10 03 02, 11 02 08, 02 08 02)

Luolavuoren koulun, Turun Lyseon koulun ja Topeliuksen koulun Juhana Herttuan koulutalon sisäilmatilanne ja väistötilaratkaisut (Kv)

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.3.2020 valtuuttaa tilapalvelukeskuksen käynnistämään Lyseon koulun kentälle sijoitettavan tilaelementin laajennusosan hankinnan siten, että lopullisen hankintapäätöksen tekee saatuihin tarjouksiin perustuen kaupunginvaltuusto ja pyytää kasvatus- ja opetuslautakunnan lausuntoa kolmen koulun sisäilmatilanne ja väistötilaratkaisu asiaan. Tarjous Lyseon kentän elementtirakennuksesta on saatu ja kasvatus- ja opetuslautakunta on antanut lausuntonsa. Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään täsmennetty väistötilasuunnitelma, joka sisältää tilaelementtihankinnan Lyseon koulun kentälle sekä tilojen vuokraamista Turun aikuiskoulutuskeskukselta Kärsämäen toimipisteestä kaupungin käyttöön.

Kh § 163

Tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi, toimitilapäällikkö Minna Juselius, sisäilmapäällikkö Kati Järvi ja vuokrauspäällikkö Tiina Aaltonen, 9.4.2020:

Taustaa

Turun kaupunki aloitti 2018 tilakantansa kuntoarviokierroksen rakennuksissa olevien kunnossapito- ja korjaustarpeiden kokonaisuuden selvittämiseksi.  Kevääseen 2020 mennessä on katselmoitu valtaosa kouluista ja päiväkodeista. Kuntoarviokierros arvioidaan saatua kaikkien kaupungin tilojen osalta tehdyksi vuoden 2021 kuluessa. Kuntoarviot tehdään katselmuksina rakenteita rikkomattomin menetelmin pääasiallisesti ylläpidon työkaluksi rakennuksien kunnostus- ja huoltotarpeen suunnitteluun pitemmällä aikavälillä. Kuntoarvioissa tehtyjen havaintojen pohjalta selvityksiä voidaan syventää myös tarvittaessa tarkemmiksi kuntotutkimuksiksi.

Jokaisessa kolmessa kohteessa, joita alla oleva selvitys koskee, on ollut sisäilmaongelmia.  Kouluista tehtyjen sisäilmailmoitusten pohjalta kiinteistöihin tehtiin perusteellisempi kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus kohteiden pitkittyneiden sisäilmaongelmien perusteelliseksi selvittämiseksi. Luolavuoren koulun osalta sisäilma-asioita on selvitetty jo usean vuoden ajan. Aikaisempien tutkimusten pohjalta vaihdettiin kevään ja kesän 2019 aikana useamman tilan muovimattopinnoitteita hengittävämpään materiaaliin. Korjauksista huolimatta oireilu jatkui tiloihin palaamisen jälkeen, minkä johdosta päätettiin tilata laajempi kuntotutkimus.  Turun Lyseon koululla sisäilmaa alettiin tutkia tarkemmin vuoden 2019 keväällä, kun henkilökunnalta tuli merkittävä määrä sisäilmailmoituksia yhdellä kertaa. Samaan aikaan kohteessa olisi useita kattovuotoja, jotka korjattiin kevään 2019 aikana. Samaan aikaan tutkittiin myös mineraalikuituja, mutta niiden osalta ei tutkimuksissa ollut löydöksiä. Oireilu jatkui myös Lyseo koululla ja siellä päädyttiin laajan kuntotutkimuksen tilaamiseen.  Juhana Herttuan koulutalosta on tullut viimeisten vuosien aikana useita sisäilmailmoituksia ja siellä olosuhteita on parannettu löytyneitä kuitulähteitä poistamalla ja lisäämällä luokkakohtaisia iv-laitteita. Tilanne ei kuitenkaan toimenpiteistä huolimatta ole merkittävästi parantunut, joten myös Juhana Herttuan koulutaloon päädyttiin tilaamaan rakennuksen kosteus ja sisäilmatekninen kuntotutkimus.

Turun Lyseon koulun ja Luolavuoren koulun tutkimuksista on vastannut FCG Oy ja tutkimusprojektista on vastannut sertifioitu rakennusterveysasiantuntija Sauli Kodisoja. Juhana Herttuan koulutalon tutkimuksista on vastannut Kiwa Inspecta Oy ja heidän tutkimusprojektistaan on vastannut sertifioitu rakennusterveysasiantuntija Tuomo Laitinen.

Luolavuoren koulussa (Luolavuorentie 36), Turun Lyseon koulussa (Varusmestarintie 19) ja Topeliuksen koulun Juhana Herttuan koulutalossa (Hansakatu 2) on tehty alkuvuoden 2020 aikana rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset. Tutkimukset ovat nyt valmistuneet, mutta loppuraportit ovat vielä kesken. Kaikkien kolmen koulun osalta saadut välitulokset viittaavat siihen, että koulut olisi perusteltua sulkea kevätlukukauden 2020 loputtua ja siirtää toiminta väistötiloihin syyslukukaudesta 2020 alkaen. Luolavuoren koulun osalta on mahdollista, että rakennuksen uudemman osan vaatimat korjaukset voidaan tehdä kesän 2020 aikana ja toimintaa tiloissa voidaan jatkaa syyslukukaudella, mutta käyttöä turvaavien toimenpiteiden arvioidaan olevan laajuudeltaan merkittäviä.

Sisäilmatutkimusten väliaikatiedot

Kenttätutkimuksissa tehtyjen havaintojen ja ensimmäisten analyysivastausten pohjalta tutkija totesi tarpeelliseksi antaa tutkimusten tilaajalle väliaikatietoja Turun Lyseon koulun ja Luolavuoren koulun tutkimuksista, koska niiden pohjalta oli jo todettavissa erityyppisiä vaurioita laajoilla alueilla. Väliaikatietojen perusteella tilaaja päätti pyytää väliaikatietoja myös Juhana Herttuan koulutalon tutkimuksista, koska väliaikatietojen perusteella oli jo tehtävissä päätelmiä tilojen käytettävyydestä. Väliaikatietojen pyytäminen oli perusteltua, jotta kiinteistön omistaja sai hieman lisäaikaa mahdollisten toimintojen siirtämisen sekä väistötilojen suunnitteluun.

Juhana Herttuan koulutalo:

Topeliuksen koulun Hansakadun yksikkö, joka toimii Juhana Herttuan koulutalossa, on noin 300 oppilaan yläkoulu. Rakennus sijaitsee osoitteessa Hansakatu 2. Kohteen rakennusvuosi 1962, eikä siinä ole tehty merkittäviä peruskorjauksia.

Juhana Herttuan koulutalossa tehdyissä tutkimuksissa havaittiin vaurioita alapohjarakenteessa ja mikrobivaurioita erityisesti ulkoseinien lämmöneristeissä, mutta myös yläpohjan eristeissä. Myös ikkunoiden tilkkeissä havaittiin mikrobivaurioita. Lattioiden muovimattojen osalta todettiin materiaalin vaurioitumista, jonka seurauksena sisäilmaan pääsee vapautumaan kemiallisia yhdisteitä. Vaurioita on todettu kauttaaltaan useissa eri rakenteissa ja rakenneosissa.

Koulutalon vaurioituneista rakenteista ja rakenneosista on myös todettu ilmayhteys sisätiloihin. Lisäksi kiinteistön ilmanvaihdon on todettu olevan osittain elinkaarensa päässä ja sen suunnitellussa toiminnassa on havaittu puutteita. Ilmanvaihdon poistoilmakoneissa on todettu puutteita ja toimintahäiriöitä, jolloin rakennuksen voisi olettaa olevan ylipaineinen tuloilmajärjestelmän toimiessa. Rakennuksessa on kuitenkin merkittävää alipainetta, mikä voimistaa ilmavuotoja rakenteiden kautta.

Lyseon koulu:

Rakennus sijaitsee osoitteessa Varusmestarintie 19 ja se on rakennettu 1994. Turun Lyseon koulu on yhtenäiskoulu, jossa noin 230 alakoulun oppilasta ja noin 190 yläkoulun oppilasta (yht. 420).

Lyseon koulussa tehdyissä tutkimuksissa havaittiin lattia- ja ulkoseinärakenteissa sekä ikkunarakenteissa mikrobivaurioita. Koulurakennuksen alapohjassa todettiin laajoilla alueilla 1. ja 2. kerroksessa kohonnutta kosteutta, joka on osittain kapillaarisen kosteudennousun seurausta, mutta osittain myös kosteuden siirtymistä diffuusiolla rakenteen sisällä. Kosteuden vaikutuksesta muovimatossa todettiin vaurioita, joiden seurauksena sisäilmaan vapautuu kemiallisia yhdisteitä. Sekä mikrobivaurioiden, että muovimattovaurioiden osalta tutkimuksissa todettiin, että niillä on heikentävää vaikutusta sisäilman laatuun. Vesikaton osalta on myös todettu viitteitä vaurioista, mutta väliaikatietojen saamisen aikaan rakenteen tutkimukset olivat vielä kesken.

Ongelmat ovat osittain peräisin toteutuksen aikaisista puutteista ja virheistä.

Luolavuoren koulu:

Luolavuoren koulu on yhtenäiskoulu, jossa noin 380 alakoulun oppilasta ja noin 90 yläkoulun oppilasta (yht. 470). Koulurakennus sijaitsee osoitteessa Luolavuorentie 36. Kohde on rakennettu 1960-luvun puolivälissä ja se on peruskorjattu sekä laajennettu 2000-luvulla.

Luolavuoren koulun tutkimustulokset osoittivat, että koulun vanhemmalla osalla on useita korjaustoimenpiteitä vaativia vaurioita. Vanhalla osalla todettiin mm. ulkoseinissä ja välipohjissa mikrobivaurioita, joista on ilmayhteys sisäilmaan. Lisäksi yläpohjan eristeissä todettiin mikrobivaurioita sekä ilmanvaihdon puutteista johtuen poikkeuksellinen ilmavuoto yläpohjasta sisätiloihin.

Lisäksi alapohjan osalta todettiin maaperän kosteuden nousun aiheuttamia vaurioita lattiapinnoitteissa.

Ongelmat ovat osittain peräisin toteutuksen aikaisista puutteista ja virheistä.

Myös laajennusosalla todettiin korjausta vaativia vaurioita, kuten paikallisia vaurioita muovimaton alla, mutta niiden määrä ja laajuus on huomattavasti vanhaa osaa pienempi.

Tutkimukset valmistuvat kokonaisuudessaan siten, että Luolavuoren koulun luonnosraportti (326 sivua) on vastaanotettu viikolla 14. Samoin Juhana Herttuan koulutalon luonnosraportti (107 sivua) on vastaanotettu viikolla 14. Turun Lyseon koulun raportin luonnos on odotettavissa viikolla 17.

Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi koulutilat ovat tällä hetkellä hyvin vähällä käytöllä. Tämä mahdollisti Luolavuoren, Lyseon ja Topeliuksen koulun osalta korvaavien tilajärjestelyjen toteuttamisen jo kevätlukukauden 2020 ajaksi. Rehtorien kanssa tehty suunnitelma on seuraava:

Taustaa väistötilaratkaisuvaihtoehtoihin

Tilapalvelukeskus aloitti kaikkien kolmen koulun väistötilojen kartoittamisen ja suunnittelun välittömästi, kun tieto tutkimusten välituloksista saatiin. Seuraavassa on esitetty keskusteluissa olleita vaihtoehtoja. Aikaa valmisteluun tilaelementtien hankinnan kiireellisyyden vuoksi oli noin kaksi viikkoa ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. Siten kaikki järjestelyyn liittyvät yksityiskohdat eivät olleet vielä selvillä.

Lyseon, Luolavuoren ja Juhana Herttuan kohteiden yhteenlaskettu oppilasmäärä on yhteensä noin 1200 oppilasta. Lyseon ja Luolavuoren tiloissa toimii molemmissa yhtenäiskoulu, eli vuosiluokat 1-9 sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Juhana Herttuan koulukiinteistössä on pääasiassa Topeliuksen yhtenäiskoulun yläluokkia sekä lisäksi iltapäivätoimintaa. Väistötilaratkaisuissa tulisi mahdollisuuksien mukaan huomioida eri ikäryhmien ja luokka-asteiden tarpeet, kulkuyhteydet sekä esteettömyys.

Turun kaupungilla ei ole hallinnassa sellaista kiinteistöä, joka yksistään palvelisi kaikkien koulujen väistötilana, joten ratkaisu on koostettava useammasta kohteesta. Toisaalta koulut ovat myös maantieteellisesti hyvin etäällä toisistaan, joten yksi ratkaisu ei palvelisi tästäkään näkökulmasta.

Taloudellisista ja aikataulullisista näkökulmista on heti alkujaan todettavissa, että kaikkia väistötarpeita ei pystytä toteuttamaan tilaelementtiratkaisuilla elokuuksi 2020, vaan muita jo olemassa olevia tiloja on pitänyt nostaa tarkasteluun.

Tarkasteltujen väistötilavaihtoehtojen joukossa ovat olleet tilaelementtiratkaisut, Ruiskatu 8 kiinteistö, Kärsämäen Aikuiskoulutuskeskuksen koulukiinteistö ja Kellonsoittajankadun koulukiinteistö.

Väistötilatarkastelussa on käynyt ilmi, että suunniteltavalla kokonaisuudella voi olla vaikutusta myös muihin kouluihin, kuin kolmeen nyt käsittelyssä olevaan kohteeseen. Ruiskatu 8 kiinteistöön ollaan aikaisempien suunnitelmien mukaan sijoittamassa syksyllä 2020 Kellonsoittajankadun ammatti-instituuttia sekä Sirkkalan koulua. Nyt laadittavilla kolmen muun koulun väistötilasuunnitelmalla on vaikutusta tähän. Lisäksi tarkastelu ulottuu Mikaelin kouluun, sillä sen yläkoulu sijaitsee Lyseon koulun pihassa ja toiminta tukeutuu Lyseon koulutaloon.

Väistötiloja arvioidaan tässä vaiheessa tarvittavaksi useammaksi vuodeksi. Kaikkien kolmen koulun tulevaisuutta ja korjaustarpeiden laajuutta voidaan täsmällisemmin arvioida vasta loppuraporttien valmistumisen jälkeen. On kuitenkin hyvin todennäköistä, että sisäilmakorjauksiin liittyvät korjaustarpeet ovat sen verran laaja-alaisia, että myös laajempia peruskorjauksia tai uudisrakentamista on tarkoituksenmukaista harkita.

Olemassa olevat tilat

Ruiskatu 8

Ruiskatu 8 kiinteistö on päätetty ottaa noin 10 vuoden väistötilakäyttöön ja kohteessa on käynnissä vuonna 2019 hyväksytyn hankekuvauksen mukaiset korjaustyöt. Korjaukset pohjautuvat erilaisiin rakenne- ja sisäilmaselvityksiin, joita kohteessa on tehty vuosina 2016-2019. Kiinteistössä tehdään korjaustöitä 4 M€:lla, käsittäen mm. ilmanvaihtokoneiden uusimista, vesi- ja viemärikorjauksia, sähköjen uusimista, kattorakenteiden ja julkisivun korjauksia, tiivistyksiä sekä märkätilojen uusimisia ja salaojituksia. Tavoitteena korjausten suunnittelussa on ollut, että tehtävien korjausten jälkeen kiinteistöä voidaan terveellisesti ja turvallisesti käyttää jatkossa seuraavat 10 vuotta. Aiemmin tehtyihin tutkimuksiin ja tehtyihin korjauksiin perustuen rakennusterveysasiantuntija arvioi loppukevään 2020 aikana kohteen käytettävyyttä ja mahdollisesti tarvittavia varmistavia lisätoimenpiteitä.

Kiinteistöön on linjattu sijoitettavaksi Kellonsoittajankadun ammatti-instituutti kesästä 2020 siihen saakka, kunnes uusi Taito -kampus Itäharjulle valmistuu (arviolta 2025). Lisäksi kohdetta on ollut tarkoitus hyödyntää muiden koulukohteiden väistötarpeisiin siten, että ensimmäisenä kohteeseen sijoittuu Sirkkalan koulu, kesästä 2020 alkaen kesään 2023 saakka. Ammattikoulun toiminnot sijoittuvat pääosin Ruiskadun kiinteistön kerroksiin 4-5 ja Sirkkalalle on varattu tilaa kerroksissa 1-2. Sirkkalan koulun peruskorjaus ja laajennushanke ei kuitenkaan käynnisty vielä kesällä 2020, joten Ruiskadulta olisi mahdollista osoittaa väistötilaa akuutimpaan tarpeeseen. Sirkkalan koululla tulee olla väistötilat käytössä kesällä 2021, jotta kohteen peruskorjaus- ja laajennushanke saadaan käyntiin ja kohde valmistuu keväällä 2023.

Kellonsoittajankadun koulutalo

Kellonsoittajankatu 9-11 kiinteistö on kaupungille vuokrakohde ja sen vuokrasopimus on irtisanottu. Ammatti-instituutin on määrä muuttaa Ruiskadulle kesällä 2020. Kellonsoittajankadun omistajataho on hakenut kohteelle asemakaavanmuutosta ja tavoittelee alueelle asuntorakentamista. Kaavasta on tehty valitus, joten omistaja on tarjonnut mahdollisuutta jatkaa kohteen vuokrasopimusta noin vuodella, kunnes kaavatilanne selkiytyy. Tämä ei kuitenkaan auta ammatti-instituutin tilannetta pidemmällä aikavälillä ja toiminta Ruiskadulla on jo suunniteltu hyvin pitkälle yhdessä kiinteistössä jo toimivan AI:n sote -koulutuksen kanssa. Kellonsoittajankadun tiloja voisi tarvittaessa harkita hyödynnettäväksi väistökokonaisuudessa jossain muodossa noin vuoden ajan. Kohde ei kuitenkaan sovellu pienten oppilaiden käyttöön, sillä siellä ei ole pihaa. Liikuntapalvelut on ilmaissut tarpeen liikuntasalin käytölle, joka Kellonsoittajankadulla sijaitsee, sillä kolmen koulun sulkemisen yhteydessä poistuu myös kolme iltakäytössä ollutta liikuntasalia.

Turun aikuiskoulutuskeskus

Turun Aikuiskoulutuskeskuksella (AKK) on tällä hetkellä toimipisteet Artukaisissa ja Kärsämäessä. Kärsämäen toimipisteestä osoitteessa Kärsämäentie 11 on vapautumassa tilaa Aikuiskoulutuskeskuksen siirtäessä toimintoja Artukaisiin. Aikuiskoulutuskeskus on tarjonnut vapautuvia tiloja kaupungin käyttöön. Tiloja sijaitsee useammassa kerroksessa (2, 3 ja 5) ja osaa niistä on alustavasti suunniteltu hyvinvointitoimialan käyttöön. Kerroksessa 2 on yhteensä noin 2200 m2 tilaa, joka voitaisiin osoittaa koulun väistötilakäyttöön syksystä 2020 alkaen. Tämä on sellaista tilaa, mikä voi myöhemmin pienin muutoksin palvella koulujen lisäksi myös esimerkiksi varhaiskasvatuksen väistötarpeita. Hyvinvointitoimialan käyttöön voitaisiin osoittaa tilaa kerroksista 3 ja 5. Sosiaali- ja terveyslautakunta on tehnyt 1.4.2020 kokouksessaan esityksen ko. tilojen vuokraamisesta hyvinvointitoimialan käyttöön.

Tilaelementit

Tilaelementtiratkaisuilla voidaan hoitaa väliaikaisia tilatarpeita hyvin, mutta kustannustasolta ne ovat merkittävästi kalliimpia, kuin olemassa olevien tilojen vuokratasot. Elementtitilat ovat kuitenkin uusia tiloja ja sitä kautta houkutteleva ja turvallinen vaihtoehto hieman pitempikestoiselle väistölle. Nyt käsillä olevalla aikataululla on kuitenkin mahdotonta järjestää kaikkien kolmen koulun yli tuhannelle oppilaalle tilaelementtiväistötilaa syksyksi 2020.

Alustavan selvityksen pohjalta Lyseon kentälle voidaan sijoittaa tilaelementtiväistötila siten, että sen saisi käyttöön syksyksi 2020. Prosessia tämän kohteen osalta nopeuttaa se, että pihalla on jo yksi elementtirakennus, jonka laajentamiseksi voidaan samalta toimittajalta tilata lisäosat suoraan. Aikataulu tämänkin osalta on kuitenkin tiukka. Muilta osin ratkaisut tulisi laajemmin kilpailuttaa. Tilaelementtiväistötilat olisi muille sijainneille aikataulullisesti toteutettavissa vasta vuoden 2021 puolella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että koulujen pitäisi olla ainakin syyslukukausi väistössä jossain muualla.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.3. valtuuttaa tilapalvelukeskuksen käynnistämään Lyseon koulun kentälle sijoitettavan tilaelementin laajennusosan hankinnan siten, että lopullisen hankintapäätöksen tekee saatuihin tarjouksiin perustuen kaupunginvaltuusto. Samalla kaupunginhallitus päätti, että pyydetään tarjoukset myyntihinnoista.

Sijoituspaikkavaihtoehtoja tilaelementeille

Lyseon kentän lisäksi on tarkasteltu muita mahdollisia sijoituspaikkoja tilaelementtiratkaisuille, jotka palvelisivat Luolavuoren ja Topeliuksen koulun väistötarpeita.

Kartoituksessa mukana olivat seuraavat kohteet:

Vaihtoehtoja käytiin läpi Kaupunkiympäristötoimialan kanssa ja esiin nostettiin seuraavia arvioita kohteiden soveltumisesta:

Ruiskatu 8​: Soveltuu tarkoitukseen parhaiten, sillä pihalla on paljon tilaa (mm. vajaakäyttöistä pysäköintialuetta). On myös mahdollisuus käyttää ent. kaupunginpuutarhan aluetta väliaikaisena ulkoilupihana​. Lisäksi Ruiskatu on leveä (8,4 m plus jalkakäytävät molemmin puolin​). Joiltain osin toiminta voi myös tukeutua Ruiskadun kiinteistöön.

Vinterinpuiston kenttä (Luolavuoren kenttä)​: Sijaitsee lähellä Luolavuoren koulun, mutta ajoyhteys on Lylyntien omakotikadun kautta. Kapealla kadulla (5,3 m) ei ole jalkakäytäviä. Vanhan koulun sijainti ei ole kuitenkaan kriittisin tekijä, jos sen tiloihin ei voida kuitenkaan tukeutua.  ​

Purokadun kenttä​: Purokadun kentät ovat osa yhtenäistä puistovyöhykettä, jolla on merkittävä kaupunkikuvallinen asema. Sikaoja putkitettu 1940 ‐luvulla. ​Sijoitus aiheuttaisi lisäliikennettä myös omakotialueelle, vaikka liittymä järjestettäisiin Kunnallissairaalantieltä. Tämä oli vaihtoehdoista kaavoituksen näkökulmasta selkeästi ei toivottavin.

Tallimäen kenttä: tilaelementille ja pihalle käytettävissä noin 3500 m2​, lähellä vanhaa koulua, joten koulumatkat kuten ennen​. Alue on väljä ja tasainen ja vesi- ja viemäriliittymät ovat jo alueella​. Tämä katsottiin parhaaksi sijoitusvaihtoehdoksi. Haittapuolena on, että pelikenttä pienenee ja sinne on hiljattain asennettu keinonurmi. Keinonurmi oli tosin jo asennettaessa käytetty. Kaavassa alue on puistoa​.

​Pakkarinpuisto: Tilaelementille käytettävissä n. 600 m2 (leikkipuisto/yläosa) ja pihalle käytettävissä n. 1000 m2 (maanalaisen pysäköintitilan päällä). Sijainti lähellä Topeliuksen koulua ​on hyvä, kunnallistekniikka on kaduilla. Haasteita sijoitukseen kuitenkin liittyy; mm. runsaan puuston takia puiston yläosaan vaikea sijoittaa​ ja puustoa jouduttaisiin myös karsimaan. Kentän alla on p-halli ja epävarmaa on, kestääkö paikka tilaelementin painon. Leikkipuisto jouduttaisiin purkamaan. Myös tämä alue on kaavassa puistoa.

Kalastajankatu 4: Museokeskuksen pihalla on tilaa tilaelementille ja pihalle käytettävissä noin 1500 m2​. Kaavan mukaan kyseessä on pysäköintiin varattu alue, joka nyt puoliksi nurmikkona​, eli rakentaminen ei kohdistuisi puistoon. Vesi- ja viemäriliittymä ovat lähellä. Haasteena on koulun toiminnan ja pihan turvallinen sijoittaminen, sillä pihalla tapahtuu museon toimintaan liittyvää lastausta, pysäköintiä ja ajoa​. Koulun piha jäisi pieneksi ja Topeliuksen pihalle matkaa on noin 350 m.

Esitys väistötilaratkaisuksi (esitetty KH:n kokouksessa 30.3.2020)

Edellä esitetyn perusteella väistötilaratkaisujen kokonaisuutta tulisi suunnitella tarkemmin seuraavista lähtökohdista:

Tilaelementtiratkaisu toteutetaan Lyseon koulun kentälle siten, että sinne sijoittuu koko Lyseon yhtenäiskoulun oppilaat.

Kärsämäen Aikuiskoulutuskeskuksen tilaa hyödynnetään väistökokonaisuudessa ja kaupungin käyttöön vuokrataan tiloja erikseen tarkentuvan suunnitelman pohjalta. Kohteen vuokrataso on karkean arvion mukaan noin 200 000 €/kerros/vuosi ja koulujen väistökäyttöön voisi tulla noin 1,5 kerrosta.

Lisäksi vielä puuttuvia korvaavia tiloja järjestetään tilaelementtiratkaisuina, jotka saataisiin käyttöön vuonna 2021. Tätä ennen tulee väliaikaisesti tarkastella mm. Ruiskadun kiinteistön hyödyntämistä väistötilana.

Täsmennetty esitys 3.4.2020:

Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Tilapalvelukeskus on yhdessä sivistystoimialan ja kaupunkiympäristötoimialan kanssa jatkanut väistötilaselvitysten ja -suunnitelmien täsmentämistä. Vaihtoehtoja on käyty läpi rehtorien kanssa.

Kellonsoittajankadun tiloja ei esitetä vuokrattavaksi koulujen väistökäyttöön enää nykyisen sopimuskauden jälkeen. Sen sijaan tilapalvelukeskus käy kiinteistön omistajan kanssa vielä neuvotteluja liikuntatilojen vuokraamisesta liikuntapalvelujen käyttöön.

Väistötilakokonaisuutta esiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnan iltakoulussa 1.4.2020. Iltakoulussa nousi esiin joitain seikkoja, joita vielä otettiin lisäksi mukaan selvitykseen.

Iltakoulussa nostettiin esiin, voisiko ainakin joiltain osin tilaelementtiratkaisua korvata väistötilojen toteuttamisella esimerkiksi tyhjänä oleviin toimistotiloihin. Tähän liittyy haaste tilojen käyttötarkoituksesta ja sitä kautta muun muassa aikataulusta, mutta asia nostettiin vielä tarkasteluun. Topeliuksen koulun lähialueelta on löydettävissä tyhjänä olevia toimistotiloja. Välittäjän kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta kokoluokan puolesta potentiaalisia vaihtoehtoja löytyi kahdesta osoitteesta; Linnankatu 50 ja Puutarhakatu 45. Molemmat vaihtoehdot vaatisivat merkittäviäkin muutostöitä sekä käyttötarkoituksen muutoksen toimistotilasta opetustoimintaa palvelevaksi tilaksi. Toimistotilojen vuokraaminen koulukäyttöön edellyttäisi räätälöintiä, joten hankinta tulisi myös kilpailuttaa. Tilapalvelukeskus katsoo, että tilojen kilpailutus, suunnittelu-, muutostyö- ja lupaprosessi ovat tässä tilanteessa aikataulun näkökulmasta liian riskialttiita (tilojen pitäisi olla käyttökunnossa elokuussa 2020). Vuokrakustannuksia ei voida varmuudella arvioida ennen muutostöiden suunnitelmia, mutta karkea arvion mukaan muutostyömaksut nostaisivat vuokratason jo lähelle tilaelementtivuokria (viiden vuoden kuoletusajalla). Tilaelementtiratkaisusta on saatavissa mahdollisesti myös tilatehokkaampi vaihtoehto, kuin koulukäyttöön räätälöitävistä lähialueen toimistoista.

Lisäksi iltakoulussa nousi esiin, voisiko ns. ”Puhdistamon tontti” Patterihaan alueella olla mahdollinen paikka tilaelementille. Tätä selvitettiin ja todettiin, että ko. sijainti ei ole tässä kohtaa mahdollinen. Alueella on tutkitusti pilaantuneita maita, jotka pitäisi poistaa. Lisäksi kiinteistön vanha rakennuskanta aiheuttaa omat rajoitteensa alueella liikkumiseen ja alue toimii talvella myös lumen kaatopaikkana. Toisaalta alueen kaavoitus on käynnissä ja tilaelementin sijoittamisella ei pitäisi estää ko. alueen tulevaan maankäyttöön liittyviä toimenpiteitä.

Turun Lyseon koulu

Tavoitteena on koko Lyseon koulun toimintojen sijoittaminen tilaelementtirakennuksiin, jotka sijoitetaan Lyseon kentälle​. Tilat hankitaan suoraan Parmaco Oy:ltä, joka omistaa pihapiirissä jo sijaitsevan Mikaelin koulu elementtirakennuksen. ​

Tarjous on pyydetty 1.4. ja sen saapui 6.4. Tarjouksen pohjalta laadittu vuokrasopimus saatetaan kaupunginhallitukseen 14.4. ja hankintapäätös haetaan kaupunginvaltuustolta 20.4. ​Mikäli tämä aikataulu toteutuu, arvioidaan, että tilaelementti on saatavissa Lyseon kentälle elokuussa 2020.​

Tiloihin sijoittuu alakoulun 230 oppilasta​ ja yläkoulu 190 oppilasta. Saadun tarjouksen mukainen laajuus hankkeelle on 4 450 kem2.

Muut toiminnot voidaan toteuttaa tilaelementtirakennuksessa, mutta kotitalouden opetustila sijaitsee Kärsämäessä​ aikuiskoulutuskeskuksen tiloissa. Tilaelementtiin sijoitetaan kovan käsityön tila, mutta sen varustelutaso ei välttämättä riitä kaikkiin yläkoulun käsityöopintoihin. Yläkoulutasoisen kovan käsityön opintoja käydään tarvittaessa tekemässä Rieskalähteen koululla.

Suorahankintaperusteen olemassaolon arviointi

Yksi hankintalain 40 §:n mukainen suorahankintaperuste on hankintayksiköstä riippumaton ennalta-arvaamaton ja äärimmäinen kiire, jonka johdosta hankintalain mukaisia määräaikoja ei voida noudattaa.  Lain mukaisia suorahankintaperusteita tulkitaan erittäin suppeasti, koska ne luovat poikkeuksen hankintalain mukaisesta kilpailuttamisvelvoitteesta. Hankintayksiköllä on näyttötaakka suorahankinnan edellytysten täyttymisestä.

Markkinaoikeuden ratkaisussa 525/16 on ollut kyse hyvin samanlaisesta tilanteesta kuin mistä Lyseon koulun sulkemisessa on kyse. Kyseessä olevassa tapauksessa kunta toteutti suorahankinnalla koulun väistötilat niissä todettujen sisäilmaongelmien takia. Markkinaoikeus kiinnitti ratkaisussaan huomiota seuraaviin seikkoihin: onko  koulun väistötilojen hankinta ollut ehdottoman välttämätöntä, onko hankintayksikkö selvittänyt, että kysymyksessä olevien koulurakennusten kunnon ja korjaustarpeen sekä niiden aiheuttamien terveyshaittojen perusteella on ollut äärimmäinen kiire hankkia väistötilat suorahankinnalla siten, että hankintayksikkö ei ole voinut noudattaa säädettyjä määräaikoja, onko kiire ollut äkillinen ja ennakoimaton, ja onko hankinta ollut laajempi kuin on ollut välttämätöntä.  Suorahankinta katsottiin edellä mainitussa oikeustapauksessa perustelluksi. 

Arvio suorahankintaperusteiden olemassaololle on kokonaisharkintaa, jossa huomio on edellä mainitun markkinaoikeuden oikeustapauksen perusteella kiinnitettävä yllä mainittuihin seikkoihin. Edellytyksenä suorahankinnalle on, että toimenpiteisiin ryhdytään viivyttelemättä, hankintalain mukaisia määräaikoja ei voida noudattaa, perusteet suorahankinnalle ovat olemassa (hankintayksiköstä riippumaton ennalta arvaamaton ja äärimmäinen kiire) ja tehtyjen toimenpiteiden tulee olla oikeasuhtaisia. Tilapäisen ratkaisun tulee näin ollen olla kestoltaan ja laajuudeltaan oikeasuhtainen.

Väistötilojen vuokrakaudeksi on ajateltu 5 vuotta. Tänä ajanjaksona tulee selvitettäväksi Lyseon koulun hankesuunnitelma ja sitä seuraavat kilpailutus- ja peruskorjaus/uudisrakennusvaihe. Tähän prosessiin on arvioitu kuluvan n. viisi vuotta.  Rakennuksen ikä ja siinä tehdyt korjaukset huomioon ottaen voidaan pitää ennalta-arvaamattomana, että niitä esitetään nyt viranomaisen puolesta suljettaviksi rakennuksessa esiintyvien laajamittaisten vaurioiden takia. Myöskään hankintalain mukaisia määräaikoja ei hankinnassa voida noudattaa ottaen huomioon rakennustöihin, suunnitteluun ja lupahakemuksiin kuluva aika, koska koulutilojen tulee olla käyttövalmiina elokuun puolessa välissä 2020 eli n. 4,5 kk kuluessa.

Koko Turun Lyseon koulun pitemmän aikavälin tilasuunnitelma tehdään erikseen ja tässä yhteydessä arvioidaan, tullaanko koulu peruskorjaamaan vai korvaamaan uudisrakennuksella.

Asiassa saadun selvityksen ja MAO 525/16 oikeustapauksen perusteella voitaneen katsoa, ettei tässä tapauksessa ole hankintalain näkökulmasta estettä suorahankinnalle.

Mikaelin koulu

Mikaelin koulun Runosmäen toimipiste sijaitsee Lyseon koulun pihalla olevassa tilaelementtirakennuksessa. Tähän rakennukseen ei kohdistu ongelmaepäilyjä, eikä väistötiloille tästä näkökulmasta ole tarvetta. Mikaelin koulun toiminta tukeutuu kuitenkin Lyseon koulutalon tiloihin käsityön, kotitalouden, ruokailun ja oppilashuollon osalta. Kun toiminta Lyseon rakennuksessa loppuu, tulee Mikaelin näin ollen Lyseon koulun väistötilaratkaisusta riippuen joko siirtyä väistöön tai siirtyä toisiin tiloihin vain erikoisluokkatilojen osalta.​

Mikäli koko Lyseon koululle saadaan tilaelementtiratkaisu koulun kentälle, voi Mikaelin koulu tukeutua myös näihin tiloihin ja jäädä toimimaan omissa nykyisissä tiloissaan. Tämä on tavoite. Mikäli tilaelementtirakennukseen ei voida toteuttaa kaikkia erikoisluokkatiloja, tulee myös Mikaelin koulun käydä muissa toimipisteissä näitä oppitunteja varten. Nämä kohteet olisivat todennäköisesti samat, kuin mitä Lyseon yläkoulu hyödyntäisi, eli Kärsämäen AKK ja Rieskalähteen koulu.

Luolavuoren koulu

Luolavuoren yhtenäiskoulun Luolavuoren yksikössä on noin 380 alakoulun oppilasta (28 luokkaa) ja noin 90 yläkoulun oppilasta (12 luokkaa), eli yhteensä noin 470 oppilasta. Suuri osa oppilaista on erityisen tuen piirissä. Opetusta on järjestelty luokka-asteittain siten, että tavalliset luokat ja erityisluokat toimivat yhdessä ja käytössä on yhteisopettajuus. Tavoitteena on koko Luolavuoren yksikön sijoittaminen tilaelementtiratkaisuun. ​Aikataulullisesti tämä ei ole mahdollista syksyksi 2020, vaan vasta 2021. ​Yksi lukuvuosi tulee järjestää näin ollen muissa väistötiloissa.​

Ensimmäisen vuoden ajan Luolavuoren koulun käyttöön osoitetaan tilat Ruiskatu 8 kiinteistöstä ja Kärsämäen AKK:n tiloista. Lähtökohtaisesti yläkoulun oppilaat ja taksikyytien piirissä olevat oppilaat sijoitetaan Kärsämäkeen ja muut oppilaat Ruiskadulle. Tätä jaottelua koulu suunnittelee vielä rehtorin johdolla tarkemmin. Ruiskadulta otetaan Luolavuoren väistötilakäyttöön hieman enemmän tiloja, kuin Sirkkalan koululle oli suunniteltu. Näihin tiloihin kohdistuvat korjaus- ja muutostarpeet voidaan toteuttaa kesän aikana ja kustantaa pienet (alle miljoonan euron) investoinnit  -listan rahoituksella. Listalta vapautuu Luolavuoren ja Lyseon kouluihin tälle vuodelle suunniteltujen investointien määrärahoja.

Luolavuoren koulun uudemman osan tiloja ei tässä vaiheessa otettaisi käyttöön, vaikka ne alustavan arvion mukaan olisi kunnostettavissa kesän 2020 aikana. Tähän liittyy kuitenkin aikatauluriski ja koulun oman näkemyksen mukaan jakautuminen kahteen kohteeseen on parempi ratkaisu.

Vuoteen 2021 ajoitettava tilaelementtiväistö suunnitellaan tarkemmin ja siihen liittyvä hankintaprosessi saatetaan päätöksentekoon kevään/alkusyksyn 2020 aikana. Tarkoituksena on kilpailuttaa tilaelementtitoteutus. Toimittajilta pyydetään tarjoukset vuokra- ja myyntihinnoista. Sijoituspaikaksi esitetään Ruiskatu 8 piha-aluetta.

Koko Luolavuoren koulun pitemmän aikavälin tilasuunnitelma tehdään erikseen ja tässä yhteydessä arvioidaan, tullaanko koulu peruskorjaamaan vai korvaamaan uudisrakennuksella.

Luolavuoren koulun tiloissa toiminut neuvola siirtyy koulun sulkeutumisen jälkeen Lausteelle, Maistraatinpolulle, missä on hyvinvointitoimialan tiloja jo valmiina. ​

Topeliuksen koulu

Tavoitteena on pitää toiminnot koulun nykyisessä ympäristössä. ​Topeliuksen koululta vapautuu tiloja Pakkarinkadun puolelta, kun Puolalan koulu muuttaa omiin peruskorjattuihin tiloihin Kauppiaskadulle elokuussa 2020.​

Yläkoulussa on syksyllä 2020 314 oppilasta (15 luokkaa). Topeliuksen koulun tilojen hyödyntämisen jälkeen tarve lisätiloille on 6 luokkatilaa, kovan käsityön tila (jota myös alakoulu käyttää) sekä fysiikka-kemian luokka.

Väistötilaratkaisu esitetään muodostettavan Topeliuksen koulun olemassa olevista tiloista ja pienestä tilaelementtirakennuksesta​. Tilaelementtirakennus sijoitetaan Tallimäen kentälle.

Syksyksi 2020 yritetään saada vähintään perusluokat vuokrattua. Oletuksena on ollut, että elementtitoimittajilta löytyy valmiita luokkamoduuleja varastosta, mutta ei välttämättä erikoisluokkatiloja. Näin ollen erikoisluokkien osalta saattaa toimitus tulla pienellä viiveellä.​ Rehtorin kanssa on suunniteltu, että kotitaloustunnit sijoitetaan Eskelin kiinteistöön, missä on tällä hetkellä vajaakäytöllä olevat kotitaloustilat.

Koulun tulevaisuuden osalta on käynnissä Linnakaupungin monitoimitalon tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessi, jonka myötä noin 2020 –luvun puoliväliin tavoitellaan koululle uusia pysyviä tiloja​. Tarveselvitys on valmistumassa ja tulossa päätöksentekoon alkusyksyn aikana.

Sirkkalan koulu

Sirkkalan koulun ja Sirkkalabackenin koulun oli tarkoitus muuttaa väistöön Ruiskatu 8 kiinteistöön kesällä 2020, sillä Sirkkalaan on tulossa peruskorjaus- ja laajennushanke. Sirkkalan koulun peruskorjaus- ja laajennustyöt alkavat kuitenkin vasta kesällä 2021, joten koulu voi jäädä vielä vuodeksi omiin tiloihinsa. ​

Koulu on esittänyt huolen nykytilojen riittävyydestä ja kunnosta vielä vuoden ajan. Kohteessa tullaan tekemään sellaisia välttämättömiä tilojen käyttöön ja sisäilmaan liittyviä toimenpiteitä, mitä toimiminen kiinteistössä vielä vuoden edellyttää.

Alustava suunnitelma on, että Luolavuoren koulu siirtyy tilaelementtiväistöön kesällä 2021, jolloin Sirkkala voi muuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaan Ruiskadulle.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto 8.4.2020

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan 8.4. antaa seuravan lausunnon:

Kolmen koulun väistötilojen suunnittelu samaan ajankohtaan on ongelmallista. Esitetty suunnitelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä sivistystoimialan edustajien kanssa ja on toteutettavissa sivistystoimialan näkökulmasta. Kasvatus- ja opetuslautakunta haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota hankintalainsäädäntöön ja suhtautuu varauksella siihen, että Lyseon koulun pihalle suunniteltuja parakkeja hankittaisiin kilpailuttamatta. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta toteaa, että väistötilojen vuokraamisesta koituvia kustannuksia ei ole sisällytetty sivistystoimialan vuoden 2020 talousarvioon eikä väistötilojen tarve johdu sivistystoimialan toiminnasta. Väistötilojen aiheuttama tilavuokrien nousu on kompensoitava sivistystoimialalle täysimääräisenä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta edellyttää, että tarvittavien tilaelementtien suunnittelu ja hankinta käynnistetään nopealla aikataululla ja että väistötiloiksi suunnitellut kiinteistöt voidaan asianmukaisten tutkimusten perusteella, voimassa olevan sertifikaatin omaavan rakennusterveysasiantuntijan toimesta, todeta turvallisiksi.

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta kiinnittää kaupunginhallituksen huomiota siihen, että kiinteistöjen ylläpidon taso kaupungin omistamissa kiinteistöissä on puutteellista, ja esittää, että tulevaisuudessa kiinteistöjen käyttäjien tekemät huomiot otettaisiin paremmin huomioon ja tarvittavat korjaukset toteutettaisiin viipymättä

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys 1.4.2020

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittää, että tilapalvelukeskus vuokraa osoitteesta Kärsämäentie 11 hyvinvointitoimialan hallinnon toiminnoille 2562,5m2 yhteensä 307.440 € vuosivuokralla (25.620 €/kk) ja irtisanoo samalla Yliopistonkatu 30 vuokrasopimuksen.

Kustannusvaikutukset

Kärsämäen AKK:n tilavuokra muodostuu seuraavasti:

- Kerrokset 3 ja 5: 2562,5m2, 25 620 €/kk, vuosivuokra yhteensä 307 440 € (käyttäjänä Hyto)

- Kerros 2: 2164 m2, 18 283 €/kk, vuosivuokra yhteensä 219 396 € (käyttäjänä Sito)

- Yhteensä 43 903 €/kk ja 526 836 €/vuosi

Liitteenä 1 ja 2 vuokrasopimusluonnokset Kärsämäen tiloista.

Tilapalvelukeskus pyysi tarjousta Lyseon kentälle sijoitettavasti tilaelementistä 1.4.2020. Tarjous saapui 6.4.2020. Tarjouksen mukainen vuokrahinta on 113 000 € / m2/ kk (alv 0%). Tarjouksen antohetkellä ei ole ollut täyttä varmuutta maaperäolosuhteista tai kaikista rakennusluvan edellytyksistä, joten mm. maanrakennustöiden, palomuurien ja esteettömyysasioiden, osalta voi vielä tulla täsmennyksiä kustannuksiin. Näin ollen esitetään, että vuokratarjous hyväksytään kattohintaisena, enintään 120 000 €/kk ja 1 440 000 €/vuosi. Kerrosala-arvio on 4450 kem2. Keskimääräinen neliövuokra on näin ollen 27 €/m2. Vuokra-aika on viisi (5) vuotta. Vuokrasopimusluonnos on esitetty liitteenä 3.

Myyntivaihtoehdosta Parmaco Oy ei anna tarjousta. Tilojen myyminen ei kuulu Parmaco Oy:n liiketoimintamalliin.

Tilapalvelukeskus pyysi tarjouksia Tallimäen kentälle sijoitettavasta tilaelementistä siten, että ensivaiheessa syksyksi 2020 toimitettaisiin vähintään perusluokkatilat. KH:n 14.4. kokouksen asialistan jakeluhetkeen mennessä ei saatu tarjouspyyntöä vastaavia tarjouksia. Topeliuksen koulun tilaelementtihankinta on näin ollen tuotava päätöksentekoon erikseen.

Sivistystoimialan vuokrakustannukset

Kasvatus- ja opetuslautakunta esitti lausunnossaan kaupunginhallitukselle, että ”väistötilojen vuokraamisesta koituvia kustannuksia ei ole sisällytetty sivistystoimialan vuoden 2020 talousarvioon eikä väistötilojen tarve johdu sivistystoimialan toiminnasta. Väistötilojen aiheuttama tilavuokrien nousu on kompensoitava sivistystoimialalle täysimääräisenä.”

Sivistystoimialan maksamat vuokrat kohteista vuonna 2020 ovat seuraavat:

Esitetyn väistötilaratkaisun vaikutukset sivistystoimialan maksamiin sisäisiin vuokriin:

Topeliuksen koulun osalta vuokrataso näyttää olevan nykytilanteeseen nähden väistötiloissa laskussa, sillä koulu pystyy pitkälle hyödyntämään omia tilojaan Pakkarinkadun puolella. Tilaelementtiosuuden vuokravaikutusta ei ole vielä käytettävissä.

Liite 1Vuokrasopimus; AKK/Kärsämäki (2163 m2)

Liite 2Vuokrasopimus; AKK/Kärsämäki (2403 m2)

Liite 3Vuokrasopimus, Parmaco Oy/Lyseon koulun väistötilat

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä esitetyn väistötilaratkaisun siten, että Topeliuksen koulun sekä Luolavuoren koulun tilaelementtihankinnat tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn erikseen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

PäätösKaupunginhallitus päätti hyväksyä esitetyn väistötilaratkaisun siten, että Topeliuksen koulun sekä Luolavuoren koulun tilaelementtihankinnat tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn erikseen. Topeliuksen koulun väistötilaratkaisun osalta selvitetään vielä vaihtoehtoja, joilla voidaan säilyttää ulkoliikuntapaikat alueella.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että käynnistetään selvitys kaupungin tuleviksi väistötilaratkaisuiksi. Selvitetään muun muassa tilaelementtien ostaminen ja koulukäyttöön muutettavissa olevat väistötilat.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että

Päätös asiassa tehtiin kolmessa vaiheessa.

Vaihe 1

Ensimmäisessä vaiheessa kaupunginhallitus päätti Peltosen Laivorannan kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti hyväksyä seuraavan lisäyksen:

”Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että käynnistetään selvitys kaupungin tuleviksi väistötilaratkaisuiksi. Selvitetään muun muassa tilaelementtien ostaminen ja koulukäyttöön muutettavissa olevat väistötilat.”

Vaihe 2

Toisessa vaiheessa kaupunginhallitus päätti Vornasen Hassanin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti hyväksyä seuraavan lisäyksen:

”Topeliuksen koulun väistötilaratkaisun osalta selvitetään vielä vaihtoehtoja, joilla voidaan säilyttää ulkoliikuntapaikat alueella.”

Vaihe 3

Kolmannessa vaiheessa suoritetussa äänestyksessä päätöksenteon ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa tehdyillä lisäyksillä täydennetty esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 12-2.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä em. lisäyksillä täydennetyn esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Elo, Peltonen, Maaskola, Miikkola, Laivoranta, Ratilainen, Hassan, Vornanen, Ruohonen, Aaltonen, Vierimaa ja Kattelus.

Lindforsin tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänesti hänen lisäkseen häntä kannattanut Rinne:

”Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää perusteellista sisäilmaselvitystä puolueettoman rakennusterveysasiantuntijan toimesta näytteenottoineen ja rakenneavauksineen Aikuiskoulutuskeskukselta ja päättää järjestää vastaavat Ruiskadun tiloissa tämän kevään aikana.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunki valmistelee tänä keväänä varasuunnitelman varaväistötiloiksi siltä varalta, jos joissain väistötiloista aletaan oireilemaan mahdollisista korjaustoimenpiteistä huolimatta.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Lyseon koulun teknisen työn ja tekstiilityön sekä kotitalouden opetus järjestetään Lyseon koulun pihalle tulevissa tilaelementeissä.

Perustelut:

Sepänkatu 2:n remonteista on syytä ottaa oppi, ja pelata varman päälle.

Ruiskadun kiinteistössä on tekemättä kattavat rakenneavaukset, näytteenotot ja terveystekninen kokonaisarviointi.

Aikuiskoulutuskeskuksen sisäilmaongelmista on myös esitetty perusteltuja epäilyjä.”

Sundqvist ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Hänen tilallaan asian käsittelyyn osallistui Ratilainen.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto
tiedSivistystoimiala
tpvTilapalvelukeskus


Liitteet:

Kh § 163
Liite 1:Vuokrasopimus; AKK/Kärsämäki (2163 m2) / Hyresavtalet; vuxenutbildningscentret/Kärsämäki (2 163 m2)
Liite 2:Vuokrasopimus; AKK/Kärsämäki (2403 m2) / Hyresavtalet; vuxenutbildningscentret/Kärsämäki (2 403 m2)
Liite 3:Vuokrasopimus, Parmaco Oy/Lyseon koulun väistötilat / Hyresavtalet Parmaco Oy/Lyseon koulus ersättande lokaler