Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus15214.04.202010

3579-2020 (09 06 00, 02 06 01)

Turkupakettiin liittyvät vuokria koskevat toimenpiteet elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimintaedellytysten helpottamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään päätettäväksi vuokravapautuksista, jolla mahdollistetaan elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimintaedellytysten parantamista koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Kh § 152

Johtaja Tuomas Heikkinen:

Aikaisempi päätös Turkupaketista

Maan hallitus on antanut valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta 2020. Turun kaupunginhallitus on käsitellyt 30.3.2020 § 135 Turkupakettia, eli Turun kaupungin toimenpiteitä elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimintaedellytysten helpottamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Turkupaketin yhteydessä on vuokrien osalta päätetty, että Turun kaupungin vuokralaisen erillisestä pyynnöstä vuokranmaksua voidaan siirtää kolmella (3) kuukaudella ja siirretyille vuokrille laaditaan yksilöllinen maksuaikataulu takaisinmaksusopimuksineen enintään 24 kuukauden takaisinmaksuajalla. Kaupungin suljettavaksi määräämissä kulttuuri- ja liikuntalaitoksissa vapaa-aikatoimialan vuokralaisina olevien yrittäjien vuokrasopimusten vuokraa ei peritä siltä ajalta, kun kaupunki on määrännyt tilat suljettavaksi.

Turkupaketin yhteydessä ei käsitelty muita kuin edellä mainittuja vuokraustilanteita.

Valmiuslain käyttöönottoasetusten ja soveltamisasetusten voimassaolo jatkuu tämänhetkisen tiedon perusteella ainakin 13.5.2020 saakka. Eduskunta päätti torstaina 2.4.2020 perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi 31.3.2020 annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Valtioneuvoston asetuksen mukaan (M 15/2020 vp) ravintolat kaikissa Suomen maakunnissa suljetaan 4. huhtikuuta. Ravintolat suljetaan 31.5. asti koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tuotteiden ulosmyynti asiakkaille on edelleen sallittua. Sulkeminen ei koske sellaisia ravintoloita, jotka eivät ole avoinna yleisölle eli esimerkiksi henkilöstöravintoloita tai oppilaitosten ruokaloita.

Vuokralaisten vapauttaminen vuokranmaksusta valmiuslain voimassaolon ajaksi

Edellä esitetyissä olosuhteissa on perusteltua tarkastella Turun kaupungin vuokrasopimuksia nykyisessä tilanteessa.

Vuokravapautuksessa ei ole kyse valtiontuesta vaan sopimusoikeudellisesta arvioinnista poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa maassa on otettu käyttöön valmiuslaki pandemian ehkäisemiseksi. Vaikka lain liikehuoneiston vuokrauksesta ja vuokrasopimuksen perusteella vuokranmaksu ei ole sidottu siihen, käytetäänkö tiloja vai ei, Turun kaupunki esittää valmiuslain käyttöönoton ja sen perusteella tehtyjen elinkeinonharjoittajien olosuhteiden olennaisista rajoituksista johtuen helpotuksia vuokranmaksuihin tässä tarkemmin kuvatusti.

Maksuvapautuksen edellytysten arviointiin vaikuttavia seikkoja ovat

- vuokralainen on yksityisen sektorin yritysvuokralainen tai kolmannen sektorin toimija

- toimialaan kohdistuu viranomaisen päätöksestä johtuva toimintakielto tai merkittävä rajoitus

- viranomaisen päätöksestä johtuvasta toimintakiellosta tai merkittävästä rajoituksesta aiheutuva vaikutus vuokralaisen toimintaan kokonaisuudessaan.

Vuokravapautus koskisi liitteessä 1 olevia ravintoloiden ulkotarjoilualueita ja ravintolalaivoja. Ravintoloiden ulkoilutarjoilualueiden ja ravintolalaivojen vuokralaisia on yhteensä 62 kpl. Näiden osalta vuokrahelpotuksen taloudellinen vaikutus on yhteensä 17.808,33 euroa kuukaudessa (alv 0%).

Vuokravapautus koskisi myös liitteessä 2 olevia Kauppahallin yrittäjiä sekä Turun kaupungin vuokralaisina toimivat kahvila- ja ravintolayrittäjät siltä ajalta, jolta he ovat joutuneet rajoittamaan toimintaansa valtioneuvoston asetuksen (M 15/2020 vp) vuoksi. Vuokravapautus ei siten koskisi sitä ajanjaksoa, jona vuokralaisen toiminta on ollut keskeytyneenä muusta syystä esim. talvikauden vuoksi. Näiden osalta vuokranhelpotuksen taloudellinen vaikutus on yhteensä 66.196,59 euroa kuukaudessa (alv 0 %).

Lisäksi on tarpeen vapauttaa ne ravintolat vuokranmaksusta, joiden toiminnan Turun kaupunki on kieltänyt valmiuslain käyttöönottoasetusten ja soveltamisasetusten perusteella, ja jotka eivät kuulu yllä mainittuihin vuokralaisiin. Näiden osalta vuokranvapautus koskee ajanjaksoa, jona toiminta on kaupungin määräyksestä keskeytetty.

Vapautuksesta huolimatta vuokralainen voi harjoittaa vuokrakohteessa vuokrasopimuksen tarkoittamaa toimintaa, lukuun ottamatta valtion viranomaisen asettaman toimintakiellon tarkoittamaa toimintaa tai tiloja, jotka kaupunki on erikseen päättänyt suljettavaksi.

Vuokranmaksun vapautukset tehdään automaattisesti. Vuokralaisen ei tarvitse olla erikseen yhteydessä kaupunkiin.

Turun kaupunki suosittaa, että tapahtumajärjestäjät peruvat Turun kaupungin alueelle sijoittuvat kesä- ja heinäkuulle ajoittuvat massatapahtumat. Turun kaupunki vapauttaa peruutettujen tapahtumien osalta tapahtumanjärjestäjät maanvuokrista ja muista suoraan tapahtumiin liittyvistä kaupungin perimistä maksuista sekä palauttaa tapahtumanjärjestäjille mahdollisesti jo kaupungille suoritetut edellä mainitut maksut.  

On perusteltua oikeuttaa kaupunginjohtaja päättämään tarvittavista vapautuksista vuokranmaksusta aina 31.8.2020 asti siten, että vapautus vuokranmaksusta voi kestää valmiuslain käyttöönottoasetusten ja soveltamisasetusten voimassaolon ajan tai kyseistä toimialaa koskevan aukiolorajoituksen ajan. Tällä turvataan nopea päätöksenteko tilanteessa, jossa poikkeavat olosuhteet jatkuvat, tai jossa havaitaan tarve myöntää vuokravapautus toimijalle, jonka osalta ei ole tehty vapautuspäätöstä.

Asia kiireellisyyden vuoksi tämä päätös on tarpeen toimeenpanna odottamatta sen lainvoimaisuutta ja että kaupunginhallituksen pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti.

Liite 1Ravintoloiden ulkotarjoilualueiden ja ravintolalaivojen vuokralaiset, joita vuokravapautus koskee

Liite 2Kauppahallin yrittäjät ja kahvila- ja ravintolayrittäjät, joita vuokravapautus koskee

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että seuraaville vuokralaisille myönnetään vapautus vuokranmaksusta 1.4.2020 lukien 31.5.2020 saakka kuitenkin enintään valmiuslain käyttöönottoasetusten ja soveltamisasetusten voimassaolon ajaksi

Kaupunginhallitus päättää, että koronaviruksesta johtuvaan poikkeustilanteeseen perustuvista vuokranalennuksista päättää Turun kaupunginjohtaja 31.8.2020 asti siten, että vapautus vuokranmaksusta voi kestää valmiuslain käyttöönottoasetusten ja soveltamisasetusten voimassaolon ajan tai kyseistä toimialaa koskevan aukiolorajoituksen ajan.

Kaupunginhallitus suosittaa, että tapahtumajärjestäjät peruvat Turun kaupungin alueelle sijoittuvat kesä- ja heinäkuulle ajoittuvat massatapahtumat.

Kaupunginhallitus päättää, että Turun kaupunki vapauttaa kesä- ja heinäkuulle ajoittuvien peruutettujen massatapahtumien osalta tapahtumanjärjestäjät maanvuokrista ja muista suoraan tapahtumiin liittyvistä kaupungin perimistä maksuista sekä palauttaa tapahtumanjärjestäjille mahdollisesti jo kaupungille suoritetut edellä mainitut maksut.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tämä päätös voidaan panna täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta ja että kaupunginhallituksen pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKaupunkiympäristötoimiala
tpvKonsernihallinto, kansainväliset asiat ja protokollapalvelut
tiedKonsernihallinto, talous ja rahoitus
tiedKonsernihallinto, vetovoimatoiminnot
tpvTilapalvelukeskus
tpvXXXXX


Liitteet:

Kh § 152
Liite 1:Ravintoloiden ulkotarjoilualueiden ja ravintolalaivojen vuokralaiset, joita vuokravapautus koskee
Liite 2:Kauppahallin yrittäjät ja kahvila- ja ravintolayrittäjät, joita vuokravapautus koskee