Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus15414.04.202013

4032-2020 (03.00, 09 06 00)

Turun kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Tiivistelmä:

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Turun kaupungilta lausuntoa terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain kiireellisestä muuttamisesta. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se antaa lausunnon, jonka mukaan hallituksen esitysluonnos ei ole tarkoituksenmukainen eikä sitä pääosiltaan tulisi toteuttaa.

Kh § 154

Johtaja Tuomas Heikkinen, hallintojohtaja Antti Perälä ja kaupunginjohtajan avustaja Pasi Ahola 8.4.2020:

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Turun kaupungilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta. Esitetyt säädösmuutokset koskevat valmiutta ja varautumista koskevia säännöksiä sekä häiriötilanteiden hoitamista.

Esityksen mukaan sairaanhoitopiireille, joissa on yliopistollinen sairaala, annettaisiin tehtäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen valmiussuunnittelun johtaminen ja yhteensovittaminen sekä ajantasaisen tilannekuvan luominen ja ylläpitäminen. Yliopistollista sairaalaa ylläpitävät sairaanhoitopiirit toimisivat keskenään yhteistyössä siten, että ne yhdessä muodostaisivat valtakunnallisen kokonaisuuden.

Sosiaalihuollosta vastaaville toimielimille, eli Turun kaupungin tapauksessa sosiaali- ja terveyslautakunnalle, säädettäisiin velvoite sopia yhdessä alueellisesta varautumisesta ja sovittaa yhteen valmiussuunnittelu erityisvastuualueen terveydenhuollon toimijoiden kanssa sekä velvoite varmistaa sosiaalihuollon osaaminen ja edustus yliopistollista sairaalaa ylläpitävän sairaanhoitopiirin valmiutta koskevien tehtävien hoitamisessa. Edelleen sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tulisi tuottaa ja luovuttaa yhtenäisen valtakunnallisen tilannekuvan muodostamiseksi tarvittavat tiedot.

Normaaliolojen häiriötilanteen ja poikkeusolon vallitessa ja tilanteessa, jossa yhden sairaanhoitopiirin resurssit ylittyisivät, yliopistollista sairaalaa ylläpitävä sairaanhoitopiiri johtaisi erityisvastuualueellaan terveydenhuollon resursseja valmiussuunnitelmassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti sekä yhteensovittaisi erityisvastuualueellaan sosiaalihuollon resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä.

Kaupunginhallitukselle esitettävän lausunnon pääkohdat ovat seuraavat:

1) Merkittävien kunnan järjestämisvastuuta säätelevien lakien muuttaminen ei ole perusteltua nopeutetulla aikataululla eikä sitä tulisi toteuttaa poikkeustilan aikana;

2) Lakimuutoksen tavoitteita ei ole kuvattu riittävästi eikä vaikutuksia ole arvioitu;

3) Lakimuutoksella ei vastata lainkaan niihin ongelmiin, joita häiriötilan johtamisessa ja ohjeistuksen antamisessa eri toimijoiden välillä (STM, THL, Valvira, AVI:t ja sairaanhoitopiirit) on ilmennyt koronatilanteen aikana. Esitys pahentaisi toimijoiden välisiä toimivaltaepäselvyyksiä entisestään;

4) Sosiaalitoimen poikkeusolojen johtamista ei tule siirtää erva-sairaanhoitopiireille. Johtamista ei voida erottaa yleisestä järjestämisvastuusta ja poikkeusolojen johtamista ei ole mahdollista siirtää taholle, joka ei vastaa järjestämisestä lainkaan normaalioloissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt toimittamaan lausunnon 15.4.2020 mennessä. Ministeriön mukaan lausuntoaika on normaalia lyhyempi poikkeusoloista johtuvan asian kiireellisyyden vuoksi. Lausunnot on pyydetty toimittamaan lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelussa olevan strukturoidun lomakkeen kautta. Kaupungin lausuntoluonnos on rakenteeltaan lomakkeen mukainen.

Liite 1Turun kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Oheismateriaali 1Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain jasosiaalihuoltolain muuttamisesta

Oheismateriaali 2Lausuntopyyntö

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle liitteenä 1 oleva lausunto.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 8-6.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Miikkola, Sundqvist, Hassan, Vornanen, Ruohonen, Azizi, Vierimaa ja Kattelus.

Peltosen Rinteen kannattamana tekemän ehdotuksen puolesta, että sosiaali- ja terveysministeriölle annetaan liitteen 2 mukainen lausunto, äänestivät heidän lisäkseen Toivari, Maaskola, Lindfors ja Laivoranta.

Liite 2Peltosen Rinteen kannattamana tekemä muutosehdotus

Aaltonen ja Elo ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Aaltosen tilalla asian käsittelyyn osallistui Azizi ja Elon tilalla Toivari.

Jakelu

lausSosiaali- ja terveysministeriö
tiedHyvinvointitoimiala


Liitteet:

Kh § 154
Liite 1:Turun kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Liite 2:Peltosen Rinteen kannattamana tekemä muutosehdotus