Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, strateginen HR 
Henkilöstöjohtaja/sarja A8414.04.2020 

4299-2020 (01 02 00)

TVA:han perustuvia tehtäväkohtaisen palkan tarkistuksia hinnoitteluliitteissä 3 ja 4

Palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 9.4.2020:

Hyvinvointitoimialalla palkkahinnoitteluliitteiden 3 ja 4TVA-ryhmät ovat tehneet uudelleen arviointeja eräiden virkojen ja toimien tehtävien vaativuuteen. Tehtävien vaativuuden ja vaativuustasossa tapahtuneiden muutosten takia tulee virkojen ja toimien tehtäväkohtaiset palkat määritellä TVA:n mukaiselle oikealle tasolle.

Yhteensä 11 viran / toimen ja em. virkojen ja toimien haltijoiden tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan liitteessä mainituista ajan kohdista lukien tehtävien vaativuuden muututtua oleellisesti aiempaa vaativammaksi. Lisäksi yhteensä 5 toimen ja em. toimen haltijoiden tehtäväkohtaista palkkaa alennetaan. Näiden toimien osalta työtehtävät ovat muuttuneet oleellisesti aiempaa vähemmän vaativiksi. Henkilöiden maksussa olevaa tehtäväkohtaista palkkaa alennetaan KVTES määräysten mukaisesti kahdeksan viikon kuluttua tehtävien vaativuuden muutoksesta.

Hallintosäännön 80 §:n mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Liite 1TVA:han perustuvia palkantarkistuksia (Suojattu, Tietosuojalain mukaan ei verkkojulkinen)

Liite 2TVA:han perustuvia palkantarkistuksia

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

PäätösPäätin, että liitteessä 1 mainitut tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistukset tulemaan voimaan liitteessä erikseen mainituista päivämääristä lukien.

Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta.

Oikaisuvaatimusohje liitteenä.

 

 

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

aoXXXXX
tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedHyvinvointitoimiala
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX


Liitteet:

Kstrhr § 84
Liite 1:TVA:han perustuvia palkantarkistuksia (Suojattu, Tietosuojalain mukaan ei verkkojulkinen)
Liite 2:TVA:han perustuvia palkantarkistuksia