Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kaupunginjohtaja9708.04.2020 

2982-2020 (01 01 00)

Kahden ammatillisen ohjaajan toimen perustaminen sivistystoimialalle 1.5.2020 lukien

Palvelualuejohtaja Hannu Immonen 6.3.2020:

Ammatillisen koulutuksen reformi oli yksi viime hallituksen kärkihankkeista, missä uudistettiin niin ammatillisen koulutuksen rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää kuin järjestäjärakenteita. Lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistettiin uudeksi laiksi, jossa keskeisenä lähtökohtana ovat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Lisäksi työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja lisättiin sekä purettiin koulutuksen sääntelyä.

Muuttuva työelämä ja hyvin erilaisilla lähtökohdilla koulutukseen hakeutuvat opiskelijat, ovat haaste, johon ammatillisen koulutuksen reformilla pyrittiin löytämään vastauksia ja keinoja.

Uusi tapa opiskella ja opettaa entistä työelämälähtöisemmin on haastanut niin koulutuksen järjestäjät kuin työelämän. Ammatillisessa koulutuksessa onkin alettu panostaa entistä enemmän työelämälähtöisiin oppimisympäristöihin, jossa opiskelijat pystyvät toimimaan kuten oikeassa työelämässä.

Työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä Turun ammatti-instituutissa on niin ravintola-, kauneudenhoito-, lastenhoito- kuin teknisillä aloilla. Työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä toimintaa on myös tavallisten opetustilanteiden ulkopuolella ja silloin opiskelijoiden tueksi ja työstä suoriutumiseksi tarvitaan ohjaamaan kykeneviä sen opetettavan alan ammattilaisia. Turun ammatti-instituutin eri toimipisteissä työskentelee tällä hetkellä 12 ammatillista ohjaajaa eri toimipisteissä, joista neljä määräaikaisessa palvelussuhteessa. Ammatillisten ohjaajien toimien perustaminen on uusien työelämälähtöisten oppimisympäristöjen kannalta välttämätöntä.

Nyt esitettävät kaksi vakanssia tulisivat toinen elintarvikealalle ja toinen hoiva-alalle. Elintarvikealan ammatillinen ohjaaja mahdollistaa tilausten vastaanoton, asiakastöiden koordinoinnin ja valmistuksen osana koulutusta. Hoiva-alan ammatillinen ohjaaja toimii Senioriklupissa, joka on lähihoitajaopiskelijoiden järjestämää päivätoimintaa turkulaisille senioreille. Aiemmin tämä tehtiin hyvinvointitoimialan henkilöstön avulla, mutta ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen lähihoitajakoulutuksen edistäminen on opetus- ja kulttuuriministeriön erityispainopisteenä, joten tämä toiminta tulee liittää tiiviimmin osaksi koulutusta.

Ammatillisten ohjaajien toimien perustamisen jälkeen voidaan lakkauttaa ruokapalveluesimiehen avoin toimi 1.5.2020 lukien.

Ammatillisten ohjaajien toimet sisältyvät sivistystoimialan vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmaan ja talousarvioon. Toimien kelpoisuusvaatimus ja tehtäväkohtainen palkka esitetään samanlaisiksi kuin Turun ammatti-instituutissa jo olemassa olevien ammatillisten ohjaajien toimissa on.

Edellä olevan johdosta esitän,

Liite 1Esitykset (2 kpl) toimen perustamisesta

Toimialajohtaja Timo Jalonen 9.3.2020:

Puollan palvelualuejohtajan tekemää esitystä.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 8.4.2020:

Sivistystoimiala on esittänyt kahden ammatillisen ohjaajan toimen perustamista sivistystoimialalle 1.5.2020 lukien. Esitystä perustellaan sillä, että ammatillisen ohjaajan toimea tarvitaan työelämälähtöisissä oppimisympäristössä ohjaamaan opiskelijoiden toimintaa ja varmistamaan opiskelijoiden työstä suoriutuminen. Sivistystoimialan perustettavaksi esittämät toimet tulisivat elintarvikealalle ja hoiva-alalle. Elintarvikealan ammatillinen ohjaaja mahdollistaa tilausten vastaanoton, asiakastöiden koordinoinnin ja valmistuksen osana koulutusta. Hoiva-alan ammatillinen ohjaaja toimii Senioriklubissa, joka on lähihoitajaopiskelijoiden järjestämää päivätoimintaa turkulaisille senioreille. Sivistystoimiala esittää samalla, että ruokapalveluesimiehen toimi (vak.nro 401704) lakkautetaan 1.5.2020 lukien.

Strategisella HR:llä ei ole huomautettavaa perustettavaksi esitettyjen ammatillisen ohjaajan toimien palvelussuhteen ehtojen suhteen. Toimille esitetty tehtäväkohtainen palkka ja kelpoisuusvaatimus vastaavat sivistystoimialan muiden vastaavissa tehtävissä toimivien tehtäväkohtaista palkkaa ja kelpoisuusvaatimusta.

Sivistystoimialan esityksen mukaan kahden ammatillisen ohjaajan toimen palkkakustannukset työnantajasivukuluineen ovat noin 75.800 euroa vuodessa. Sivistystoimialan esityksen mukaan toimien perustaminen lisää toimialan palkkakustannuksia työnantajasivukuluineen yhteensä n. 7.200 euroa vuodessa. Sivistystoimialalta saadun tiedon mukaan kustannusten lisäyksestä n. 1.200 euroa johtuu siitä, että perustettavan ammatillisen ohjaajan toimen tehtäväkohtainen palkka on n. 70 €/kk suurempi kuin lakkautettavan ruokapalveluesimiehen toimen tehtäväkohtainen palkka. Kustannusten lisäyksestä n. 6.000 euroa johtuu siitä, että sivistystoimiala on aiemmin hoitanut tehtävää ostamalla hyvinvointitoimialalta lähihoitajan työpanoksen n. 9 kuukaudeksi vuodessa. Lisäys johtuu kesän ja loma-aikojen palkkojen määrästä. Sivistystoimialan esityksen mukaan ammatillisen ohjaajan toimien perustaminen sisältyy sivistystoimialan vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmaan, ja toimialan talousarviossa on varattu määräraha toimien perustamiseen.

Toimiala vastaa siitä, että toiminta on järjestetty tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Perustettavaksi esitettyjen toimien toiminnallisen tarpeen osalta strategisella HR:llä ei ole perusteita lausua asiasta toisin toimialajohtajan esityksen kanssa.

Liite 1Esitykset (2 kpl) toimen perustamisesta

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin,

- että Turun kaupunkiin, ensimmäisenä sijoituspaikkana sivistystoimiala, perustetaan 1.5.2020 lukien kaksi ammatillisen ohjaajan työsopimussuhteista kuukausipalkkaista tointa, joiden tehtäväkohtainen palkka on 2.300,91 €/kk (KVTES / hinnoittelematon / yleistyöaika), ja joiden kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ammatillinen tutkinto sekä riittävä tehtävään soveltuva työkokemus,

- sivistystoimiala saa tällä päätöksellä luvan täyttää ammatillisen ohjaajan toimet, ja

- ruokapalveluesimiehen toimi (vak.nro 401704) lakkautetaan 1.5.2020 lukien.

 

Minna Arve

kaupunginjohtaja

Jakelu

tpvHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, strateginen HR
tpvSivistystoimiala
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 97
Liite 1:Esitykset (2 kpl) toimen perustamisesta