Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kaupunginjohtaja9408.04.2020 

3715-2020 (07 02 01, 01 02 00, 01 01 03)

Henkilöstön määräaikaiset siirrot muilta toimialoilta hyvinvointitoimialalle

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Urpo Matilainen 7.4.2020:

Koronapandemian aikana joudutaan kaupungin palveluiden tuottamista tarkastelemaan uudella tavalla. Yksiköitä joudutaan sulkemaan ja palvelutarve voi toisissa yksiköissä vähentyä merkittävästi. Tässä tilanteessa tulee henkilöstöä pystyä siirtämään toisiin työtehtäviin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

KVTES I luvun 10 §:n mukaan työntekijän tehtävistä sovitaan työsopimuksella, mutta työntekijä on tarvittaessa velvollinen tilapäisesti siirtymään muihinkin tehtäviin, joita voidaan hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen pitää hänelle sopivina. Tilapäinen siirto voi kestää enintään kahdeksan viikkoa kerrallaan.

Kunnallisen viranhaltijalain 23 §:n perusteella työnantajalla on oikeus muuttaa viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta laajemmin kuin normaalin työnjohto-oikeuden perusteella, kun toiminnan uudelleenjärjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Lähtökohtana on toiminnan ja virkatehtävien sopeuttaminen muuttuviin tilanteisiin, tarpeisiin ja olosuhteisiin. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta ennen kuin päätös tehdään. Viranhaltijoiden osalta ovat toimivaltaiset viranhaltijat tehneet virantoimitusvelvollisuuden muuttamista koskevat erilliset päätökset kuultuaan asiasta ensin viranhaltijoita.

Kaupunginjohtajan päätöksellä tulisi muuttaa eräiden kaupungin työntekijöiden työtehtävien suorituspaikkaa tämän päätöksen liitteen 1 mukaisesti.

Työntekijät säilyvät lähtökohtaisesti hallinnollisesti vanhoissa yksiköissään, työnjohdollinen esimies on kuitenkin jatkossa uuden yksikön esimies.

Siirrot toteutetaan määräaikaisina, enintään kahdeksan viikon ajanjaksolle. Jos työntekijätarve vanhassa yksikössä muuttuu, palaavat työntekijät välittömästi takaisin vanhoihin toimintayksikköihinsä.

Liite 1Työntekijöiden määräaikaiset siirrot hyvinvointitoimialalle (Suojattu, Tietosuojalain mukaan ei verkkojulkinen)

Liite 2Työntekijöiden määräaikaiset siirrot hyvinvointitoimialalle

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

PäätösPäätin,

- että tämän päätöksen liitteessä 1 mainittujen työntekijöiden työn suorittamispaikka muutetaan määräaikaisesti liitteessä todetulla tavalla,

- että siirrot toteutetaan määräaikaisina siirtoina, joiden kesto on kahdeksan viikkoa,

- että siirrettävän henkilön kanssa on henkilön suostumuksella mahdollista tehdä uusi määräaikainen työsopimus, jos toiminnan järjestämisen kannalta (esim. työvuorosuunnittelun tarpeet) uuden sopimuksen tekeminen on tarpeellista. Tällöin on huolehdittava, että henkilölle annetaan työvapaa omasta vanhasta tehtävästään vastaavalle ajanjaksolle ja,

- että työntekijätarpeen vanhassa yksikössä muuttuessa palaavat työntekijät välittömästi takaisin vanhoihin toimintayksikköihinsä.

 

Minna Arve

kaupunginjohtaja

 

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoXXXXX
tiedHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedHyvinvointitoimiala
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto
tiedKonsernihallinto, strateginen HR
tiedMatkailun palvelukeskus
tiedSivistystoimiala
tiedTyöllisyyspalvelukeskus
tiedVapaa-aikatoimiala
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 94
Liite 1:Työntekijöiden määräaikaiset siirrot hyvinvointitoimialalle (Suojattu, Tietosuojalain mukaan ei verkkojulkinen)
Liite 2:Työntekijöiden määräaikaiset siirrot hyvinvointitoimialalle